Zoekresultaten voor: Jesaja 62

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalmen 2:12

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Saskia van Meggelen | Preekschets | Dienen | Kerkelijk jaar, Kerst

Kerstavond of -nacht is geen lievige samenkomst, al kan het een druk bezochte, laagdrempelige dienst zijn. Psalmen 2 zet je op scherp: in het tekeer gaan van dictators wordt uiteindelijk God agressief behandeld, onteerd. God stuurt zijn eigen gezalfde, Zijn Zoon! God raadt al die tirannen om Zijn Zoon te eren met een kus, om de juiste keus te maken: 'Wie vereer en volg je eigenlijk? Jezelf, je ego of Gods gezalfde?' Deze koning komt niet als tiran maar als een weerloos kind in deze wereld.
Bijbelwetenschappen

De bruiloft van God en zijn volk

De eerste dag 2015 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom, Vrede | Relaties

Bij Jesaja 62,1-5 en Johannes 1,35-2,11 Alles draait in de beide bijbelteksten om de liefde van God voor zijn volk. De metafoor van de bruiloft wordt bij zowel Jesaja als Johannes gebruikt en laat in beide gevallen iets zien van liefde, verbondenheid en een gezamenlijke toekomst. De heilswoorden uit Jesaja 62 […]
Bijbelwetenschappen

Voor koningen en keizers

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Ambt, Dienen | Navolging

Bij Jesaja 62,6-7.10-12, Liedboek 119:17.18, 1 Timoteüs 6,11b-16 en Matteüs 10,26-33 Levert deze dag een preek en een schriftuitleg op, speciaal voor wie boven ons gesteld zijn? Voor koningen, keizers (voor zover aanwezig), de overheid? Een feestdag voor hofpredikanten? De antifoon bij de openingspsalm op de gedenkdag der Augsburgse Confessie lijkt er aanleiding toe […]
Bijbelwetenschappen

Rode ridder

De eerste dag 2018 | Trinus Hibma | Kindermoment | Conflicten, Vrede

Bij Jesaja 62,8-63,4 Toelichting: Ne’ezibah = Verlatene, Jesaja 62,12. Jonkvrouw Neeziba buigt zich voorover in het venster van de ronde toren van de hoge ridderburcht. Zo kan ze precies de weg afturen, of haar ridder toch eindelijk in aantocht is. Jaren geleden is hij vertrokken. De jonkvrouw heeft er akelige herinneringen aan. […]
Bijbelwetenschappen

Een urgente boodschap

De eerste dag 2018 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Advent, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 62,8-63,4, Filippenzen 4,4-7 en Johannes 1,19-28 De viering op deze zondagmorgen zal in veel gemeenten niet de best bezochte viering zijn, omdat er ’s avonds en de volgende dag kerstvieringen plaatsvinden. Het Lutherse leesrooster biedt daarbij ook nog wat schurende teksten; vooral de perikoop uit Jesaja is stevige kost. Menige voorganger […]
Bijbelwetenschappen

Een gelukkig begin

De eerste dag 2019 01 | Doddy van Leeuwen-Assink | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Epifanie, Kerkelijk jaar

Johannes leert ons aan het eind van zijn evangelie dat hij tekenen heeft opgeschreven opdat wij zullen geloven dat Jezus de gezalfde is, de Zoon van God, en dat we door dat te geloven leven zullen hebben in zijn naam (20:30-31). In de evangelielezing van deze zondag begint Johannes met het eerste teken: de bruiloft die door moet gaan.
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Bruiloft te Kana

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Epifanie, Kerkelijk jaar, Relaties

uit de bijbel Jesaja 62:1-5 Johannes (1:29-) 2:1-11 Het lam Gods is een beroemd schilderij, gebaseerd op de term waarmee door Johannes naar Jezus verwezen wordt. Het lam Gods neemt het ‘missen van ons doel’, de zonden weg. Het zet mensen weer op het spoor van hun bestemming: mens zijn zoals mensen bedoeld zijn. De tekst […]
Bijbelwetenschappen

Zes vaten vol

De eerste dag 2018 | Anneke Oppewal-Korbijn | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Verzet | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 62,1-5 en Johannes (1,29-)2,1-11 In het verhaal over de bruiloft te Kana draagt elk woord een oceaan aan betekenissen in zich. Het is doorspekt met verwijzingen naar het Oude Testament, symbolische getallen, symbolische handelingen, met verwijzingen naar het toekomstige optreden van Jezus en naar het toekomstig handelen van God. Voor de goede […]
Liturgie | Praktische theologie

Preekschets ‘Geef voor je kerk’ – 2e zondag na Epifanie

Actie Kerkbalans 2018 | Jos Aarnoudse | Preekschets | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Johannes 2:1-11 Deze preekschets is geschreven tegen de achtergrond van de Actie Kerkbalans 2019. Het eigene van de zondag Evangelielezing voor de tweede zondag na Epifanie in 2019 is volgens het oecumenisch leesrooster Johannes 2:1-11 (de bruiloft te Kana). Lezing uit de profeten voor deze zondag is Jesaja 62:1-5 (‘Zoals de bruidegom zich verheugt over […]
Bijbelwetenschappen

Palm en Passie

De eerste dag 2017 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Jesaja 50,4-7 en Matteüs 21,1-11 Dubbelheid Palm- en Passiezondag: ‘Heden Hosanna, morgen kruisigt Hem’ (LB 556); ‘Uw statie, dat is toorn en pijn: er zal een kroon van doornen zijn. / Zoudt Gij daartoe geboren zijn? Hosanna – de zoon van David?’ Je zou er bijna een vraagteken achter zetten, al staat dat er […]