Zoekresultaten voor: hebreeen 9

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Abraham, de exodus en de tabernakel

De eerste dag 2017 | Piet van Veldhuizen | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Exodus 14,15-31, Psalmen 143, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 8,46-59 Exodus Het is bijzonder om twee weken voor Pasen al het bevrijdingsverhaal te lezen over de zee die de ontsnapte slaven doorlaat en hun achtervolgers verzwelgt. Op Paasmorgen zal volgens het oude leesrooster dat we dit jaar volgen niet uit Exodus gelezen worden – alleen […]

Bijbelwetenschappen

Op dezelfde wijze zal Hij wederkomen

De eerste dag 2016 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Bij 2 Koningen 2,1-15, Hebreeën 9,24-28 en Lucas 24,49-53 Het lijkt de perfecte analogie: voor Elisa’s ogen wordt Elia door God in een storm hemelwaarts meegenomen. Ten tijde van Jezus wachtten bepaalde stromingen binnen het jodendom op Elia’s wederkomst, zoals uit Matteüs 17,9-12 blijkt. Op de Olijfberg wordt Jezus in het bijzijn van de apostelen […]

Prediking

Preekschets Hebreeën 9:11a – Goede Vrijdag

Preekwijzer 2017 | Gertine Blom | Preekschets | Schuld | Goede Vrijdag

Goede Vrijdag Hebreeën 9:11a Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht. Schriftlezingen: Johannes 18:19-30 en Hebreeën 9:11-14 Kerntekst ‘Christus daarentegen…’ – Hebr. 9:11a Het eigene van de dag Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus Christus. Traditiegetrouw zijn er drie elementen: […]

Bijbelwetenschappen

Afhankelijkheid en samenwerken in Gods Koninkrijk

De eerste dag 2013 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Zegen | Navolging

Bij 2 Koningen 2,1-15, Hebreeën 9,24-28, Handelingen 1,1-11, Lucas 24,49-53 en Marcus 16,19-20 Hij ligt nergens begraven. Hij is opgevaren ten hemel, zijn geest is op aarde. Jezus’ graf werd leeg aangetroffen, Elia heeft geen graf. Jezus werd zegenend opgenomen in de hemel, Elia werd weggenomen toen er een vurige bespannen wagen voorbijkwam. Jezus beval […]

Bijbelwetenschappen

Goede Vrijdag

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, (Jesaja 52,13-53,12,) Psalmen 22, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 Het ophanden zijnde Paasfeest bepaalde de keuze van de Exoduslezing van vandaag. Deze slaat de brug naar het Pascha der Joden, waarzonder ons christelijke Paasfeest niet kan worden begrepen. Er worden voorbereidingen in getroffen voor de uittocht uit Egypte en, verweven […]

Bijbelwetenschappen

Goede vrijdag: overgave – geen offer

De eerste dag 2014 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 Hebreeën 9,11-15 zit vol van offerterminologie. Christus heeft zichzelf geofferd (9,14) en op deze manier de reiniging van de zonden voltrokken (1,3; 9,14). Een vertrouwde boodschap op Goede Vrijdag. Maar zo makkelijk laat het leesrooster ons er niet vanaf komen. Want de profetenlezing uit Hosea […]

Bijbelwetenschappen

Het Eerste Testament bekrachtigd

De eerste dag 2016 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Verbond, Verlossing | Goede week, Kerkelijk jaar

Bij Hebreeën 10,11-18 en Lucas 22,14-20 of Lucas 22,14-33 Waarom is deze nacht… anders? Deze nacht, deze avond is anders omdat we vieren dat er een nieuw verbond is en wordt gesloten, aan de tafel van de gedachtenis, waarbij een nieuw gebod wordt gegeven. ‘Mandatum novum do vobis,’ zong de antifoon ooit tijdens de voetwassing […]

Prediking en liturgie

Redactie Theologie.nl

Theologie.nl helpt je bij de viering Uitgelicht materiaal Relevante zoekopdrachten Lente in de KerkDossier Hemelvaartsdag (50)Dossier Pinksteren (81)Preekillustraties Pinksteren (3)Kindermomenten Pinksteren (6) Materiaal zonder specifieke zondag Preekschets bij Johannes 15:15: een zondag na Pasen Preekschets bij Handelingen 1:1-14 (volgt) kerkelijk jaar oecumenisch leesrooster geselecteerd materiaal 6e zondag van Pasen22 mei 2022 Joël 2:21-27; Psalm 67; […]

Bijbelwetenschappen

Erfenis, erfdeel, erfgenaam

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Sam Janse | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘erfenis’ roept veelal iets op van een materiële nalatenschap. Toch wordt het woord ook gebruikt om een geestelijke nalatenschap uit te drukken: ‘de erfenis van Pim Fortuyn’. Dan wordt er vooral onder verstaan een bepaald gedachtegoed dat verplicht tot het uitwerken en doorgeven ervan. In onze cultuur is een materiële […]

Bijbelwetenschappen

Het voorhangsel scheurt

De eerste dag 2016 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Hebreeën 10,19-25 en Lucas 23,38-47 of Lucas 23,44-47 De vernietiging van de tempel heeft een enorme impact gehad op joden en joodse christenen. Een hele geloofspraktijk is voorgoed onmogelijk gemaakt. Hier verdween echter méér dan een offercultus, en priesters die rituelen voor God en het volk voltrokken, méér dan een centrum van feestelijke samenkomsten. […]