Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

In gesprek met Mozes en Elia

De eerste dag 2020 02 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Jezus kan Jezus niet zijn als Hij niet oog in oog heeft gestaan met Mozes en Elia. Hij staat geworteld in de Wet en de profeten. Het verhaal dat Matteüs erover geeft, staat net als bij Marcus vlak na de belijdenis van Petrus en de eerste lijdensaankondiging. Met Mozes en Elia spreekt Hij over zijn uittocht die Hij in Jeruzalem zal gaan voltrekken.
Bijbelwetenschappen

Mij geschiede naar uw woord

De eerste dag 2020 01 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

Het oude geloof waaruit David, Gods lieveling, nog leefde, was in de tijden van koning Achab en zijn opvolgers allang vergeten. Jesaja was als profeet belangrijk en allereerst een criticus van de wantoestanden van zijn tijd. Zijn verkondiging lijkt op die van Johannes de Doper: ‘de bijl ligt al aan de wortel’ (Mat. 3,10); het oordeel komt nader (Jes. 11,3-5). Alles kan niet blijven zoals het is, de bijl erin!
Bijbelwetenschappen

Tien melaatsen: niet één minder

De eerste dag 2019 04 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Geloofsbelijdenis | Ziekte

Om op de sabbat de voorgeschreven liturgie te mogen vieren in de synagoge, zijn er tien mensen nodig, en niet één minder. Wanneer er maar negen zijn, gaat de plechtigheid niet door en keert ieder naar huis terug om daar voor zichzelf de gebeden te doen. De Tien Woorden van God, gesproken en geschreven op de Sinaï, moeten door tien mannen gedragen worden, dat is voor iedere jood duidelijk.
Bijbelwetenschappen

Een wolk bedekte Hem

De eerste dag 2019 03 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Hemelvaartsdag, Kerkelijk jaar

Het Lucasevangelie geeft een sober bericht van Jezus’ hemelvaart: ‘Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en zij waren voortdurend in de tempel, lovende God’ (24:50-53).
Bijbelwetenschappen

Een tijd van méér

De eerste dag 2019 02 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Bidden

Vasten is een tijd van goede werken doen: daden van gerechtigheid! Die daden van gerechtigheid zijn: aalmoezen geven, bidden en vasten. Jezus noemt deze werken van gerechtigheid met nadruk. Wij moeten ze doen, maar… ‘in het verborgene’. Wonderlijk genoeg moeten wij als goede hoorders (en doeners!) van de Bergrede licht en zout der wereld zijn (Matteüs 5:13-16) én tegelijkertijd werken aan de omgang met God in het verborgene. Zijn die dingen met elkaar in tegenspraak? Neen.
Bijbelwetenschappen

Gered uit de macht van de dood

De eerste dag 2019 01 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Navolging

‘In het sterfjaar van koning Uzzia’: een aankondiging die meer is dan een tijdsbepaling. Het ancien régime moet verdwijnen. Er is een andere wereldorde op komst! Hoor maar: ‘toen zag ik [Jesaja,] de Heer zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem (…) en riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer der heerscharen, de hele aarde is vol van zijn heerlijkheid’ (Jesaja 6:1-3).
Bijbelwetenschappen

Jaloezie

De eerste dag 2018 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Geest

Bij Numeri 11,24-29 en Marcus 9,38-50 De leerlingen vonden het pijnlijk, de les die Jezus hun zo overduidelijk leerde. De zinsnede ‘ontvangen in mijn naam’ (Marcus 9,37 – evangelie van vorige zondag) bracht een van hen, Johannes, op een idee. Misschien vond hij het tevens een mooie gelegenheid om het gesprek op een ander onderwerp […]
Bijbelwetenschappen

De ware herder

De eerste dag 2018 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Rust | Jezus

Bij Jeremia 23,1-6, Efeziërs 2,13-18 en Marcus 6,30-34 Geen van de andere profeten uit het Eerste Testament is zo duidelijk met zijn hele ziel en zaligheid aanwezig in de woorden die hij spreekt, als Jeremia. Hij maakt zélf deel uit van zijn profetie als telg uit een oud priesterlijk geslacht uit Anatot. Wellicht een nazaat […]
Bijbelwetenschappen

Het Messiasgeheim onthuld

De eerste dag 2018 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Openbaring | Jezus

Bij Marcus 11,1-10 en Marcus 14,1-15,47 We zijn vandaag even terug bij Marcus. Op deze Palmzondag lezen we het intochtverhaal én het lijdensverhaal uit zijn evangelie. Marcus’ passieverhaal – merkwaardig genoeg slechts zelden op muziek gezet – is een sober verslag van het menselijk dieptepunt in Jezus’ leven vol pijn, vernedering en onmacht. De Messias […]
Bijbelwetenschappen

Terstond naar de woestijn

De eerste dag 2018 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Genesis 9,8-15, 1 Petrus 3,18-22 en Marcus 1,12-15 ‘Een soort samengebalde herhaling van wat Israël in de woestijn heeft meegemaakt’, noemt Bas van Iersel de regels die Marcus wijdt aan Jezus’ tocht naar de woestijn.1 B. van Iersel, Marcus (serie Belichting van het bijbelboek), Boxtel 1986. Geen met schriftcitaten doorspekte meditatie zoals bij Matteüs […]