Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Halverwege de nacht

De eerste dag 2020 02 | Henk Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

In het voorgaande hoofdstuk vertelde Mozes aan het volk wat de Heer had gezegd: ‘Halverwege de nacht (Gr.: peri mesas nuktas – Septuaginta) ben Ik het die uittocht houdt uit Egypte’ (Exodus 11:4 – Naardense Bijbel. Welnu, zodra er klinkt: ‘Het geschiedt halverwege de nacht’ (Gr.: egenèthè de mesousès tès nuktos – 12:29), weten wij: het beslissende moment is aangebroken. Want wat de Heer via Mozes aan het volk vertelde, staat nu te gebeuren. Hij zal uittocht doen uit Egypte. En wat de Heer verder nog in het voorgaande hoofdstuk vertelde, gebeurt eveneens.
Bijbelwetenschappen

JHWH, tsaddiek bij uitstek

De eerste dag 2020 01 | Henk Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Advent, Kerkelijk jaar

In Micha 1-5 richt de profeet zijn strafprofetie in het bijzonder tegen de valse profeten en tegen de leiders van het volk, de hooggeplaatsten. In Micha 6 en 7:1-7 wordt de profetie verbreed en richt de profeet zich tegen het volk. De zonde is zo algemeen geworden dat die de gehele maatschappij heeft aangetast. Er zijn geen rechtvaardigen meer onder de mensen.
Bijbelwetenschappen

Niet de steenbok, maar het geitje

De eerste dag 2019 04 | Henk Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Relaties

Saul wil David doden en probeert hem te vinden. Zijn achtervolging moet hij staken vanwege de strijd tegen de Filistijnen. Maar na een veldslag tegen hen vervolgt hij zijn zoektocht naar David. David zoekt een veilig heenkomen en zet zich neer in het moeilijk toegankelijke gebied van de ‘bron Gedi’ (Hebr.: ‘ein-gèdi – 24:1). Saul gaat daar met drieduizend van zijn beste mannen naar hem op zoek. Hij zoekt hem tegenover de Steenbokrotsen. Dat is de plaatsnaam van een vrijwel ontoegankelijke plek.
Bijbelwetenschappen

Verrukkelijke afstemming en verbondenheid

De eerste dag 2019 | Henk Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Hemel | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Het Hebreeuwse woord voor wijsheid is chokhmah (Gr.: sofia). Naar haar aard is wijsheid niet louter kennis of wetenschap, maar een werkwoord. Haar kunnen of weten is erop gericht om iets tot stand te brengen. Wijsheid vertalen als bekwaamheid of bedrevenheid kan daarom ook. In Spreuken 8 gaat de wijsheid dan ook vooraf aan het tot stand brengen der dingen. Nog vóór zijn werken schiep de Heer mij, zegt de Wijsheid (8:22).
Bijbelwetenschappen

Geloven in Gods Koninkrijk

De eerste dag 2019 02 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

Anders dan bij Matteüs (5:1-12) doet Jezus zijn uitspraken van ‘zalig’ en ‘wee’ bij Lucas (6:17-26) in de tweede persoon meervoud. Daarmee vestigt Hij de aandacht op de aangesprokenen: een grote schare van zijn leerlingen, evenals een grote menigte van het volk uit heel Judea, uit Jeruzalem en van de zeekant van Tyrus en Sidon (6:17). Die aandacht wordt versterkt doordat Jezus zijn blik opheft naar zijn leerlingen zodra Hij begint te spreken (6:20).
Bijbelwetenschappen

De verschijning van het mysterie

De eerste dag 2019 01 | Henk Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Mystiek | Epifanie, Kerkelijk jaar

Het mysterie van Christus is nauwelijks te bevatten, laat staan goed te vertalen. Het Griekse woord mustèrion wordt soms vertaald met ‘geheim’ of ‘verborgenheid’. Maar vaak laat men het woord mysterie staan, want kenmerkend ervoor is nu juist de ondoorgrondelijkheid ervan. In de Efeziërslezing op het feest van Epifanie gaat het met name over deze ondoorgrondelijkheid van het Christusmysterie.
Liturgie

Ophef over een strofe

Handelingen 2021 02 | Henk Schoon | Artikel, Overige artikelen | Discriminatie | Diversiteit

‘Weg ermee!’ en ‘Nee, dat kan echt niet meer’ was de reactie in 2016, gevolgd door ‘Racistisch’ in 2020, toen er nieuwe commotie ontstond over een gewraakte strofe in een lied van Willem Barnard: ‘De negers met hun loftrompet, /de joden met hun ster, / ... Is het niet van belang, alvorens een lied te schrappen of niet meer te zingen, de tekst eerst te doorgronden? Wellicht wil de strofe iets heel anders zeggen dan er in deze tijd in wordt gehoord.
Bijbelwetenschappen

‘Ík weet dat mijn Losser leeft!’

De eerste dag 2018 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Geloofsbelijdenis, Opstanding, Verlossing

Bij Job 19,23-27a, Psalmen 119,1-8 en Marcus 12,18-27 We lezen de woorden van Job op de zevende zondag van de herfst, samen met het evangelie over het gesprek van Jezus met de sadduceeën, van wie enkelen zeggen dat er geen opstanding is (Marcus 12,18). Is het eigenlijk wel een gesprek? Het lijkt eerder op het […]
Bijbelwetenschappen

Job méér gezegend na de rampspoed

De eerste dag 2018 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | God

Bij Job 42 Met hoofdstuk 42 eindigt het boek Job. Een oosters volksverhaal over een aanzienlijk en vermogend man die kwijtraakt wat hij bezit als hij door rampspoed wordt getroffen, heeft gediend als proloog van het boek Job (hst. 1-2). Hier, in het laatste hoofdstuk vanaf Job 42,7 krijgt dat oude volksverhaal zijn vervolg: Job […]
Bijbelwetenschappen

Kaïn en Abel

De eerste dag 2018 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Kwaad | Pastoraat

Bij Genesis 3,1-14 Kaïn en Abel zijn gebaard door dezelfde moeder. Maar daarmee houdt de overeenkomst tussen beiden op. Bij zijn geboorte roept Eva de naam Kaïn, want, zegt zij: ‘verworven heb ik (Hebr.: qaniti, van qanah = 1. verwerven; 2. scheppen) een man bij de Heer’ (Genesis 4,1 – Naardense Bijbel; ‘met de Heer’ […]