Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Twee leerlingen gaan een ezel halen

De eerste dag 2019 02 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Alle bijbelvertalingen die ik erop nagekeken heb, spreken van de ‘intocht’ in Jeruzalem, behalve de Naardense Bijbel, die nergens tussenkopjes of opschriften heeft, en de Bijbel in Gewone Taal. De BGT heeft als opschrift: ‘Twee leerlingen gaan een ezel halen’. Dat is heel aardig, nauwelijks interpretatief, wél een bepaalde focus, maar deze is descriptief. Misschien is dit wel beter dan te spreken van ‘intocht’. Dat woord lijkt op het eerste gezicht te groot voor wat zich afspeelt. Wat voor gebeurtenis is dit nu helemaal: een ongeveer dertigjarige man die door een groep volgelingen op een ezel wordt gezet en zo Jeruzalem binnengaat. Wat nou, intocht? Dat woord wordt gebruikt bij officiële staatsbezoeken door hoge ambtenaren, vorsten en bestuurders in het Romeinse Rijk. Dit gebeuren lijkt daar in de verste verte niet op. Waarom beschrijft Lucas dit dan toch als een soort intocht? En waarom schrijft Lucas dit zó, veertig jaar na dato, na de verwoesting van stad en tempel?

Bijbelwetenschappen

Bevrijdingstheologie

De eerste dag 2019 01 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Advent, Kerkelijk jaar

In Lucas 3:1-2 zet Lucas de machten in de dagen van het optreden van Johannes de Doper in het gelid. Zijn evangelie is contextuele theologie. Theologie, geen geschiedschrijving, al lijkt dat wel zo. Ook in 1:5 en 2:1-2 lijkt het hem om geschiedschrijving te gaan, wanneer de grote namen van die eerste decennia van de eerste eeuw van onze jaartelling de revue passeren. Maar dit alles is decor, het is context. Het duidt de wereld aan waarin het verhaal dat Lucas vertelt zich afspeelt.

Bijbelwetenschappen

Het lichaam van de gestorvene na de opstanding

De eerste dag 2013 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Overlijden

Bij 1 Korintiërs 15,35-38 In de hoofdstukken 12, 13 en 14 van zijn eerste brief aan de Korintiërs heeft Paulus uitvoerig gesproken over de gemeente als lichaam van Christus, als experiment van Gods liefde als overruonnen vijandschap, als nieurue gemeenschap – een nieurue schepping – ruaarin ‘geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of […]

Bijbelwetenschappen

De gruwel der verwoesting en de Mensenzoon

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Verlossing, Vertrouwen | Kerk in de wereld

Bij Sefanja 1,14-2,3 en Marcus 13,14-27 In 63 v.Chr. maakte de Romeinse generaal Pompeius een einde aan de Hasmonese dynastie, die vanaf 167 v.Chr. over Judea had geregeerd als relatief zelfstandige Joodse staat. Hij nam Jeruzalem in en Judea werd een vazalstaat van Rome. In 37 v.Chr. kwam ene Herodes aan de macht en vestigde […]

Bijbelwetenschappen

De oren der doven ontsloten

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Seculariteit

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Jesaja 35 is, afgezien van het danklied van Hizkia, het laatste hoofdstuk van de Eerste Jesaja. Het volgt op een gedeelte dat wel wordt opgevat als een wereldgericht. Met die zwarte nacht kan het boek niet afsluiten. Niet vernietiging, maar heil is het laatste woord van de Heer. Heil […]

Bijbelwetenschappen

Goede Vrijdag

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Bij Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, (Jesaja 52,13-53,12,) Psalmen 22, Hebreeën 9,11-15 en Johannes 18,1-19,42 Het ophanden zijnde Paasfeest bepaalde de keuze van de Exoduslezing van vandaag. Deze slaat de brug naar het Pascha der Joden, waarzonder ons christelijke Paasfeest niet kan worden begrepen. Er worden voorbereidingen in getroffen voor de uittocht uit Egypte en, verweven […]

Bijbelwetenschappen

De messiaanse weg horen en begrijpen

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Lijden | Jezus

De messiaanse weg horen en begrijpen Bij Matteüs 17,1-9 ‘Na zes dagen’ (Matteüs 17,1). Het evangelie is een zorgvuldig gecomponeerde tekst. Het is geen geschiedenisachtig verhaaltje van ‘en-toen-en-toen’. De vraag is dus wat deze tijdsaanduiding betekent. Zes dagen na wat? Zes dagen na het moment waarop Jezus begint aan zijn leerlingen te tonen wat ze […]

Bijbelwetenschappen

De weg van het eeuwige leven

De eerste dag 2017 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Relaties

Bij Lucas 10,23-37 Een wetgeleerde staat op (Lucas 10,25). Door het hele evangelie heen vinden steeds ontmoetingen en confrontaties plaats met wetgeleerden en farizeeën. Zij weten niet wat ze met Jezus aan moeten. Wat voor vlees hebben ze met Hem in de kuip? Dat wil deze wetgeleerde weten. Hij wil hart en nieren proeven, weten […]

Bijbelwetenschappen

‘En het geschiedde’

De eerste dag 2017 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Verlossing | Jezus

Bij Lucas 5,1-11 Ja, ik weet het: er is discussie over de vraag hoe je het Griekse Egeneto de (of: Kai egeneto) moet vertalen (5,1). De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt: ‘Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond (…).’ Ik houd het toch liever op het wat archaïsche ‘En het geschiedde (…)’. […]

Bijbelwetenschappen

Het zachte juk en de lichte last

De eerste dag 2017 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering | Jezus

Bij Matteüs 11,25-30 In Matteüs 11,16-19 gaat het nog over Jezus en over Johannes. ‘Zijt Gij het die komen zou?’ vroeg de Doper toen hij in de gevangenis zat (Matteüs 11,3). Maar ook over de identiteit van Johannes bestaat twijfel. Jezus zegt van hem: ‘Hij is Elia, die komen zou’ (Matteüs 11,14). Elia is de […]