Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 104 – Biddag voor gewas en arbeid

Preekwijzer 2015 | Wim de Bruin | Preekschets | Bidden

Psalm 104:27 En allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Schriftlezing: Psalm 104:24-35 Het eigene van biddag Biddag is een jaarlijkse ‘oefening in afhankelijkheid’. Minder dan in eeuwen waarin bede- en boetedagen met een breed kerkelijk en maatschappelijk leven verweven waren, ervaren mensen in onze tijd de verbondenheid van een […]
Prediking

Preekschets Psalm 105:7

Postille 2011 | Wim de Bruin | Preekschets | Verbond | God, Israël

Psalm 105:7 Cantate Hij is de Heer, onze God, zijn besluiten gelden over de hele aarde. Schriftlezing: Psalm 105 Het eigene van de zondag De nadruk op Gods wonderdaden als basis voor geloof en dienst, gepaard aan een perspectief op de volkerenwereld, zal reden zijn geweest voor de kerk om reeds in vroege eeuwen Psalm […]
Prediking

Preekschets Psalm 116:8a

Postille 2011 | Wim de Bruin | Preekschets | Levenseinde en rouw, Overlijden

Psalm 116:8a Jubilate Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood. Schriftlezing: Psalm 116 Het eigene van de zondag Zowel het gepassioneerde karakter van Psalm 116 als zijn toespitsing in een uitbundig verwoord voornemen tot het brengen van lof en dank aan de Heer in de tempel te midden van zijn volk, is een […]
Prediking

Preekschets Psalm 33:5b

Postille 2011 | Wim de Bruin | Preekschets | Verlossing | God

Psalm 33:5b Misericordia Domini Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Schriftlezing: Psalm 33 Het eigene van de zondag Psalm 33 is in de kerkelijke liturgie nauw verbonden met de tweede zondag na Pasen. De Latijnse benaming van de zondag is ontleend aan Psalm 33:5. Zowel introïtus, graduale als antwoordpsalm worden in […]
Prediking

Preekschets Psalm 114:7

Postille 2011 | Wim de Bruin | Preekschets | Verlossing | God

Psalm 114:7 Quasimodo geniti Voor het aanschijn van de Heer, – beef, aarde! – voor het aanschijn van de God van Jakob. Schriftlezing: Psalm 114 Het eigene van de zondag Reeds de vroege kerk wendde bij het vieren en betuigen van de paasboodschap de psalmen van Israël aan. Met name in de liederen die Gods […]
Bijbelwetenschappen

Besnijdenis

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Wim de Bruin | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal van de christelijke gemeente heeft het begrip ‘besnijdenis’ nauwelijks een plaats. In protestantse kerken waar het klassieke doopformulier wordt gebruikt, klinkt rond de doopbediening de herinnering aan de besnijdenis. Deze wordt vermeld als teken van Gods verbond met Israël, gevolgd door de zinsnede: ‘Dewijl dan nu de doop in […]
Bijbelwetenschappen

Doop

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Wim de Bruin | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Doop, Rituelen

Geloofstaal & cultuurtaal Het woord ‘doop’ als aanduiding voor een kerkelijk sacrament maakt deel uit van een hoofdzakelijk binnenkerkelijk taalveld. Daarin markeert ze een centraal moment in het leven van de christen door de in de doop uitgebeelde afwassing van zonden en inlijving in Christus en zijn gemeente. De doop wordt bediend door onderdompeling in […]
Bijbelwetenschappen

Offer, bloed

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Wim de Bruin | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Lijden, Schuld | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

Geloofstaal & cultuurtaal In de klassieke leer van de verzoening nemen de begrippen ‘offer’ en ‘bloed’ een centrale plaats in. Ze zijn nauw verbonden met de duiding van de kruisdood van Jezus Christus als plaatsvervangend lijden voor de zonden van mensen. Het geloof in ‘reinigend bloed’ roept niet alleen buiten de kerk, maar ook daarbinnen […]
Bijbelwetenschappen

Pascha

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Wim de Bruin | Artikel, Overige artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Pasen

Geloofstaal & cultuurtaal In het hedendaagse jodendom is het Pascha nog altijd een van de grote feesten. Het wordt bij uitstek in de familiekring gevierd. In de christelijke geloofstaal en de Nederlandse cultuurtaal herinnert het van het Hebreeuwse pèsach afgeleide woord ‘Pasen’ aan de onlosmakelijke verworteling van het christelijke hoogtijfeest in de oude Israëlitische viering […]
Prediking

Preekschets Jeremia 42:3

Postille 2002 | Wim de Bruin | Preekschets | Vertrouwen

Jeremia 42:3 …dat de Here, uw God, ons te kennen geve, welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen. Schriftlezingen: Jeremia 41:16 tot 43:7 ; Handelingen 1:11-14. Het eigene van de zondag Gedurende twee zondagen (zie ook de Preekschets bij Jeremia 35:1-19) richten we ons op twee minder bekende bijbelgedeelten uit het profetenboek […]