Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

De noodzaak van verbeelding. Hauerwas, de kerk en de democratische rechtsstaat

Kerk en Theologie 2018 04 | Ariaan Baan | Artikel, Overige artikelen | Bidden

Wat verbeeldt de kerk zich wel niet? Wie is ze in de democratische rechtsstaat? Wie is ze tegenover de overheid? Over deze vragen gaat dit artikel. Centraal staat het rapport ‘De kerk en de democratische rechtsstaat’, een document waarin de Protestantse Kerk haar positie bepaalt ten opzichte van rechtsstaat en overheid. Om beslagen ten ijs te komen, begin ik met een weergave van de politieke theologie van de prominente Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas.
Praktische theologie

Heilige grond

Kerk en Theologie 2018 04 | Hester Smits & Rebecca Onderstal | Artikel, Overige artikelen | Leiderschap

De tijd dat de predikant voornamelijk zwaaiend door het dorp heen fietste en een mooie preek op zondag hield, ligt achter ons. Zij wordt geacht naast herder en leraar ook missionair, een vaardig bestuurder en een inspirator voor de vrijwilligers te zijn. Ook dient de predikant er een gezond geloofs-leven op na te houden, zich permanent te laten bijscholen, de gemeente te redden van krimp én een woord voor de wereld te hebben.
Systematische theologie

Vrijheid van lijkbezorging? Religie, democratische rechtsstaat en de wet op de lijkbezorging

Kerk en Theologie 2018 04 | Leon van den Broeke | Artikel, Overige artikelen | Islam, Jodendom, Wereldgodsdiensten

Actuele en maatschappelijke discussies (over de regie) over het menselijk leven, die zowel het begin als de voltooiing ervan omvat, gaan ook over de grondrechten in het algemeen en de godsdienstvrijheid in het bijzonder. Voor de één is die vrijheid grondwettelijk te ruim gesteld terwijl de ander zich juist in zijn of haar vrijheid beperkt voelt, of dat nu terecht is of niet. Emoties zitten diep en komen aan de oppervlakte als grondrechten botsen.
Systematische theologie

De democratische rechtsstaat en de kerk

Kerk en Theologie 2018 04 | Adriaan Overbeeke | Artikel, Overige artikelen

Het bijna tien jaar geleden door de PKN-synode vastgestelde rapport De kerk en de democratische rechtsstaat - een positiebepaling1 was bedoeld als handreiking voor kerk en gemeente en schetst de positie die een kerk in zou kunnen nemen in een staat die een rechtsstaat ambieert te zijn. De positiebe-paling ziet hier in de eerste plaats op uitkomsten van binnenkerkelijk debat.
Bijbelwetenschappen

Het mysterie van Marcus

Kerk en Theologie 2018 04 | Luco van den Brom | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar, Pasen

In het Oecumenisch Leesrooster dat in vele protestantse gemeenten wordt gevolgd, staat een jaar lang een van de synoptische evangeliën centraal. Dit kerkelijk jaar 2017-2018 wordt er naar het Evangelie naar Marcus geluisterd, althans dat lijkt de bedoeling. Want wat is het geval? Marcus kent geen ‘tra-ditionele’ kerstverhalen (kindeke Jezus in een voerbak, herders), ook geen adventsverhalen (Elisabeth met Zacharias die 9 maanden stom moet zijn).
Systematische theologie

Sacramentsbevoegdheid: van uitzondering naar regel pleidooi voor aanpassing van de kerkorde

Kerk en Theologie 2018 03 | Klaas-Willem de Jong | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal | Leiderschap

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de triosynode van de kerken die met el-kaar op weg waren naar eenwording de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in tweede lezing vaststelde, al kon niemand toen nog bevroeden dat de verenigde kerk deze naam zou gaan dragen.1 Met kerkorde doel ik hier op de kerkorde in engere zin, de Romeinse artikelen. In dit ar-tikel wil ik de tekst en de uitwerking daarvan in de ordinanties evalueren met het oog op de sacramentsbevoegdheid.
Systematische theologie

Bavinck op de snijtafel. Observaties met betrekking tot het gebruik van bronnen door Herman Bavinck

Kerk en Theologie 2018 03 | Dirk van Keulen | Artikel, Overige artikelen

n 1632 schilderde Rembrandt zijn schilderij ‘De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp’. Het schilderij is overbekend. We zien de geneesheer Nico-laes Tulp die net is begonnen aan de ontleding van het lichaam van Adriaen het Kint, die ter dood was veroordeeld en kort tevoren geëxecuteerd.
Bijbelwetenschappen

Traditie, oraliteit en schriftelijkheid in Marcus 5:21-43 parr. (haemorrhoissa et filia jairi)

Kerk en Theologie 2018 03 | Arie Zwiep | Artikel, Overige artikelen | Diversiteit, Inclusie

Met de typisch protestantse nadruk op het Woord - vaak wordt dan bedoeld: het geschreven Woord, de Bijbel - kunnen veel hedendaagse lezers niet meer zo uit de voeten: ‘Ik ben geen lezer, teksten zijn aan mij niet besteed’.1 Soms wordt gedacht dat dat vroeger anders was en dat christenen vanaf het eerste uur fervente Bijbellezers waren; of dat het lezen van teksten toen minder urgent was omdat de verhalen mondeling werden doorgegeven en men bo-vendien over een fenomenaal geheugen beschikte.
Systematische theologie

Aan Gods zegen is het al gelegen systematisch-theologische opmerkingen bij een actueel thema

Kerk en Theologie 2018 03 | Kees van der Kooi | Artikel, Overige artikelen | Seksualiteit, Zegen | Inclusie, LHBTQIA+

In de synodevergadering van de Protestantse Kerk van 17 november 2017 is gesproken is over de onderscheiding die in Ordinantie 5 tussen artike-len 3 en 4 wordt gemaakt tussen inzegenen van een huwelijk tussen man en vrouw en zegenen van andere levensverbintenissen. Tot besluitvorming over die formulering is het in die betreffende vergadering niet gekomen; in de komende tijd zal eerst het kerkelijk gesprek over zegening van relaties worden aangegaan.
Systematische theologie

Het huwelijk opnieuw bekeken. Over christelijke verbeeldingskracht in een landschap van veranderende partnerrelaties

Kerk en Theologie 2018 03 | Heleen Zorgdrager | Artikel, Overige artikelen | Inclusie, LHBTQIA+

De kwestie van wat vaak het ‘homohuwelijk’ wordt genoemd, is weer terug op de agenda van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. De term homohuwelijk is niet juist, aangezien er voor de wet maar één huwelijk is dat sinds 2001 ook is opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht.