Artikelen

Duizenden theologische artikelen uit bekende theologische bronnen staan voor je klaar! We hebben materiaal van bijna elke vooraanstaande theoloog beschikbaar. Voor een paar euro per maand lees je alle artikelen. Word ook lid.

Zoeken:

Filter artikelen op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Systematische theologie

Was Abraham Kuyper een fundamentalist? Het neocalvinisme langs de fundamentalistische meetlat

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2015 | Tom-Eric Krijger | Artikel, Overige artikelen | Samenleving

Staatsman, emancipator, calvinist, … fundamentalist?‘Staatsman, emancipator, calvinist.’ Deze drieslag staat gebeiteld op de sokkel van het eind 2008 te Maassluis geplaatste standbeeld ter nagedachtenis aan Abraham Kuyper. Achtentachtig jaar na zijn overlijden bleek Kuyper nog net zo controversioneel te zijn als tijdens zijn leven. De lokale fractie van de Verenigde Seniorenpartij vond het niet nodig […]
Systematische theologie

Op zoek naar een relevante theologie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 | Wouter Slob | Artikel, Overige artikelen | Samenleving

Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ‘U bent de messias, de Zoon […]
Systematische theologie

Het handboek Christelijke dogmatiek als dogmatisch leerboek

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2013 03 | Rick Benjamins | Artikel, Overige artikelen | Samenleving

Begin 2013 heb ik voor masterstudenten aan de PThU, die vanwege hun bachelor nog deficiënt waren, een cursus ter oriëntatie in de dogmatiek gegeven aan de hand van Berkhofs Christelijk geloof. Die stof is aangevuld met de Christelijke dogmatiek van Van der Brink en Van der Kooi (VdB/VdK). Het gaf mij de gelegenheid om de […]
Systematische theologie

Ik geloof in mezelf: religie en spiritualiteit in een uitblinkcultuur

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2012 | Hanneke Schaap-Jonker | Artikel, Overige artikelen | Media | Samenleving

Ik geloof in mezelf ‘Ik geloof in mezelf’ is een uitspraak die rondzingt in de hedendaagse Wes terse cultuur. Mensen zjn overtuigd van hun eigen mogelijkheden, importantie en rechten, en wanneer dat niet het geval is, worden ze daartoe opgeroepen door coaches, de media, en in publicaties: ‘Geloof in jezelf! Haal het beste uit jezelf! […]
Systematische theologie

Alleen een Lutheraan weet religie en politiek te scheiden: over Deens exceptionalisme

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2012 | Pieter Dronkers | Artikel, Overige artikelen | Islam | Samenleving

Volgens Alexis de Tocqueville had de jonge Amerikaanse democratie haar unieke, pragmatische karakter te danken aan de handelsgeest en de puriteinse spiritualiteit van de Engelse kolonisten. ‘De situatie van de Amerikanen is dus volstrekt uitzonderlijk (entièrement exceptionnelle) en men mag aannemen dat geen enkel volk ooit in die situatie zal terechtkomen’. 1 A. de Tocqueville, […]
Systematische theologie

Theologie en wetenschap bij Paul Tillich

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2010 | Wessel Stoker | Artikel, Overige artikelen | Geestelijke verzorging | Samenleving

Is theologie wel een wetenschap? Er is nog steeds veel discussie over de status van de theologie. De bekende theoloog Paul Tillich (1886-1965) heeft op deze vraag een visie die relevant is voor het huidige debat. Voor hem is theologie een publieke zaak. Theologie heeft behalve de kerk ook de samenleving en de academie als […]
Systematische theologie

Religie als bron van zingeving en sociale binding

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2010 | Hetty Zock | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Samenleving, Zingeving

Godsdienstpsychologische reflecties bij Gijs Dingemans’ In vredesnaam 1. Inleiding In zijn loopbaan als praktisch theoloog heeft Gijs Dingemans altijd maatschappelijke ontwikkelingen als uitgangspunt genomen voor zijn theologie. Dat is zichtbaar in de thematiek van de vele boeken die hij heeft geschreven; of het nu ging over een kerkorde voor de toekomst, 1 G.D.J. Dingemans, Een […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

De rol van de kerken in het publieke domein

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2010 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Wereldgodsdiensten | Samenleving

Terwijl de kerken nog steeds krimpen en relevantieverlies lijden op religieus terrein, klinkt binnen de kerken vaak de roep om duidelijke institutionele participatie in het publieke debat. Dit geldt voor politieke en ethische discussies, maar ook voor de doordenking van lokale thema’s, zoals de vraag naar sociale cohesie en integratie, de sociale en fysieke kwaliteit […]
Systematische theologie

Het sacrale domein. Aanzetten tot een nieuwe verhouding tussen het private, het publieke en het sacrale

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2010 | Bart Labuschagne | Artikel, Overige artikelen | Heilig | Samenleving

1. Inleiding In discussies over de plaats en rol van godsdienst in de samenleving en zijn verhouding tot de staat en de politiek wordt in de rechtsgeleerde, politieke, maatschappelijke en wijsgerige debatten veelal een al dan niet bewuste (en door heersende liberale noties ingegeven) tweedeling aangehouden tussen het ‘private’ enerzijds en het ‘publieke’ anderzijds. 1 […]
Systematische theologie

Radicaal pluralisme en inter-traditionele conversatie

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2010 | Andy Sanders | Artikel, Overige artikelen | Discriminatie | Diversiteit, Inclusie, Samenleving

In zijn boek In vredesnaamlegt Dingemans zijn lezers een waarlijk ontzagwekkende agenda voor. 1G. Dingemans, In vredesnaam. Religie in een democratische samenleving, Kampen 2007. Verwijzingen naar pagina’s van dit boek staan in de tekst tussen haken. Een breed scala van politieke, economische, sociale, morele en theologische kwesties die de hele bewoonde wereld aangaan, komt aan […]