< Terug

Preekillustraties: Nederigheid

Dichters, juristen en mooie meisjes is het geoorloofd om trots te zijn op hun gaven. Maar in de Heilige Schrift moet iedereen met ootmoed lezen.
M. Luther

De ware ootmoed weet nooit dat zij ootmoedig is. En als ze het zou weten, dan werd ze hoogmoedig door het zien van zo’n schitterende deugd.
M. Luther

Volgens het evangelie wordt het hemelrijk aan kinderen en ootmoedigen gegeven. Juist hen heeft Christus lief. Maar zij, die niet weten dat ze verdoemenswaardige en afschuwelijke zondaars zijn, kunnen niet ootmoedig zijn.
M. Luther

De christen dient nederig te zijn, niet serviel.
C. Rijnsdorp

Geveinsde ootmoedigheid is dubbele hoovaardij.
Joost van den Vondel

De mens die zich heeft vernederd, nadert de Verhevene.
Augustinus

Als een mens nederig wordt, kan God zich in zijn eigen goedheid er niet van weerhouden zich uit te storten en te laten zinken in de deemoedige mens, en aan de allergeringste mens deelt hij zich het meest mee en geeft zich volledig aan hem. Wat God geeft, dat is zijn zijn, en zijn zijn is zijn goedheid en zijn goedheid is zijn liefde. Alle leed en alle vreugde komen uit de liefde.
Eckhart

< Terug