< Terug

Preekschets Johannes 14:20

6e zondag na Trinitatis

Te dien dage zult gij weten dat Ik in mijn Vader ben, en gij in Mij en ik in U.

Johannes 14:20 (NGB)

Schriftlezing: Johannes 14:15-31

Thema: Begrijpen wie Jezus is
Punten bij het thema:

 • 1 Door na te denken over ‘de dag’ die Hij aankondigt

 • 2 Door na te denken over zijn relatie met de Vader

 • 3 Door na te denken over zijn relatie met de gelovigen

Het eigene van de zondag

De zondagen in de zomermaand juli zijn geschikt om de nadruk te laten vallen op het leven als volgeling van Christus. Immers, de feesten van Pasen en Pinksteren zijn gevierd, we blikken terug op wat Christus op aarde heeft gedaan en we staan stil bij wat Hij doet in de hemel voor zijn kerk totdat Hij terugkeert.

In deze maand doen we dat met teksten uit het evangelie van Johannes, die laten zien dat Christus tijdens zijn leven en werk op aarde voorbereidde dat wat Hij later vanuit de hemel voor zijn volgelingen zal gaan doen.

Uitleg

A. Op die dag

Er is veel voor te zeggen de vertaling van het NBG te volgen: ‘op die dag’, en niet te volstaan met de weergave van NBV: ‘dan’. Het gaat immers in de afscheidswoorden van Jezus bij Johannes vaker over de dag (16:23, 16:26)

Maar de dag heeft wel een dubbele betekenis: Pasen en wederkomst, zoals ook het heengaan een dubbele betekenis heeft: sterven en hemelvaart. Beiden worden in het evangelie van Johannes wel verhoging genoemd. (Van Houwelingen betrekt ‘de dag’ op de wederkomst; Van Andel op Pinksteren, Calvijn op één doorlopende dag van Pinksteren tot wederkomst; dat was ook de opvatting van de kanttekenaren SV, in tegenstelling tot kanttekeningen HSV; daarin wordt ‘de dag’ betrokken op de ontmoetingen na de opstanding en los gezien van de komst van de Geest).

Vers 2

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Ik ga heen om plaats te bereiden, en dan kom Ik terug. Het ligt voor de hand dit op de hemelvaart te laten slaan, en de terugkeer op de wederkomst. Er is immers niets in de Schrift dat er voor pleit om de tijd van het zijn in het graf te zien als de tijd van het klaarmaken van plaatsen.

Dit temeer omdat de Here hiervan ook zegt dat Hij zijn Geest zal zenden om in Zijn plaats bij hen te zijn (vers 16), en we weten dat de Geest tien dagen na Hemelvaart gekomen is op de Pinksterdag.

Vers 18

Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug: Hier is het zo dat Jezus vertrekt als Hij gaat sterven en dat Hij terug komt op Pasen, en daarop volgt Hemelvaart en Pinksteren. Totdat Hij op het laatst terugkeert op dezelfde wijze als Hij bij zijn Hemelvaart vertrokken is (Hand. 1:11).

Vers 19

Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven: in het geloof dat de Geest schenkt. ‘Op die dag’ kan niet uitsluitend op de wederkomst zien, want het gaat om de tijd waarin er onderscheid is tussen geloof en ongeloof: tussen de volgelingen en de wereld.

“Wereld”: soms de geschapen kosmos, soms de mensenwereld (Joh. 3:16, Joh. 8 over Jezus als Licht der wereld; vergelijk vers 31: zo zal de wereld weten dat Ik de Vader liefheb en doe wat de Vader heeft opgedragen); soms de opstandige mensenwereld (vers 17: de wereld kan de Heilige Geest niet ontvangen, ze ziet Hem niet; vers 27 de wereld kan geen vrede geven; vers 30: de heerser van deze wereld is al onderweg).

B. ‘Begrijpen dat Ik in mijn Vader ben’

Vers 6

Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Christus gaat voorop om de weg te banen (Hebr. 12:2), maar wij gaan ook samen met Hem omdat we met Hem verbonden zijn (vers 20).

Vers 7

Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen.

Vers 9

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Er is wezenseenheid tussen de Vader en de Zoon; maar dat is iets om te geloven, niet om te zien. Wat gezien kan worden is de liefde van de Zoon, die de liefde van de Vader weerspiegelt. En zo ook zijn trouw, en zijn eerlijkheid.

Vers 11

Geloof Mij: Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. We raken in Joh. 14 aan het wonder van de Drie-enige God.

C. ‘Begrijpen dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben’

Dit gaat over het zijn in Christus door de Heilige Geest.

Vers 21

Wie mijn geboden kent heeft Mij lief. Leven vanuit de Geest gaat samen met gehoorzaamheid en liefde.

Op de dag van Jezus’ terugkeer, Pasen, ervaren de discipelen dat Jezus in de Vader is: zij zijn samen God, maar ook dat zijzelf in Hem zijn en zij in Hem. Op Pasen is het nieuwe leven begonnen, als je leeft in eenheid met Christus. En door Christus leef je ook in eenheid met God. Na de wederkomst wordt het volmaakt.

Aanwijzingen voor de prediking

De tekst wekt ons op om te denken aan een tweede veertig-dagen tijd. Nu niet ter voorbereiding op Pasen, maar de periode tussen Pasen en hemelvaart. Waarin volgens Hand. 1 de Here Jezus bezig is met de voorbereiding van zijn werk dat Hij in de hemel doet ten behoeve van zijn gemeente: Was Hij niet veertig dagen bezig door tekenen en wonderen te bewijzen dat Hij was opgestaan en leeft, en onderwees Hij zijn volgelingen niet over alles wat het Koninkrijk van God betreft?

Geen leven in Christus zonder verzoening: Alleen via Christus naar de Vader (vers 6). Maar daartoe moet Christus het lijden ondergaan: ‘De Heerser van de wereld is onderweg( vers 30). Christus laat het gebeuren, omdat de Vader het heeft opgedragen. Hij doet het uit liefde voor de Vader. De Vader wil immers de wereld redden door de Zoon (Joh. 3:16)’?

Dat het nieuwe leven met Pasen begonnen is, in het met Christus gestorven en opgestaan zijn (Rom.6), is moeilijk te vatten en ook moeilijk concreet te maken. Op het moment dat we denken het te begrijpen is het wonder soms ook voor je gevoel weer weg. Het is een mysterie waarnaar je steeds je moet blijven uitstrekken en verlangen. Aan de andere kant is het ook eenvoudig uit te leggen: De Heiland sprak: ‘Gij zijt mijn vrienden indien gij doet wat Ik u gebiedt’ (Joh. 15:14).

Ideeën voor kinderen en tieners

In een korte kinderpreek vooraf zou het volgende gezegd kunnen worden:

Waarom is het kruis nodig om mensen bij God te brengen. Kan het niet eenvoudiger? Kan God mensen niet gewoon behandelen als zijn lieve kinderen, zonder dat Jezus eerst moest sterven?

Het gaat niet om het kruis zelf. Het doel is dat de volgelingen verbonden zullen zijn met Christus en God. Dat is wel moeilijk te begrijpen maar toch belangrijk: dat je aan Christus vast zit; dat Christus je draagt, dat Christus voor je staat om je te beschermen, en naast je, en achter je. Maar toch: dit kon alleen omdat Christus eerst van de discipelen wegging en toen weer terug kwam: daar zit de dood aan het kruis tussen.

Het is niet zo dat de Vader streng is en Christus vol liefde. Jezus zegt: Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. Was het kruis echt nodig? Ja, want wie het afwijst, wijst ook de liefde van de Vader en van Jezus af.

Liturgische aanwijzingen

 • NLB 632

 • NLB 641:1,2

 • NLB 642:1,2,3

Geraadpleegd

 • P.H.R.van Houwelingen, Johannes. Het evangelie van het Woord, Kampen 1997

 • Kanttekeningen Statenvertaling, z.j. z.p.

 • Kanttekeningen herziene statenvertaling, z.j. z.p.

 • J. van Andel, Johannes’ evangelie, z.j. z.p.

 • Joh. Calvijn, Het evangelie van Johannes, z.j. z.p.

< Terug