< Terug

Preekschets Romeinen 12:11

Startzondag HGJB

Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.

  • Bijbelgedeelte: Romeinen 12:9-20
  • Preektekst: Romeinen 12:11
  • Thema: Enthousiasme gezocht!

Context

De brief aan de Romeinen is geschreven door Paulus. Waarschijnlijk toen hij tijdens zijn derde zendingsreis drie maanden in Korinthe verbleef (Handelingen 20:3). De brief is door Paulus zelf gedicteerd en naar alle waarschijnlijkheid door Febe, diacones van Kenchreeën, naar Rome gebracht (Romeinen 16:1-2, 22). De geadresseerden worden in Romeinen 1:7 genoemd: ‘allen in Rome, geliefden van God, geroepen om Zijn heiligen te zijn’.

De gemeenschap in Rome kende veel Joden die na de inlijving van Israël in 63 voor Christus door Pompeius gevangen waren genomen en naar Rome gebracht. In 49 na Christus verdreef keizer Claudius de Joden uit Rome (Handelingen 18:2). Als gevolg hiervan telde de gemeente in Rome, die eerder bestond uit joodse en niet-joodse christenen, vooral christenen van heidense afkomst.

Na de dood van Claudius (54 na Christus), keerden de Joden weer terug naar Rome, waaronder Prisca en Aquila (Romeinen 16:3). Deze terugkomst heeft mogelijk tot integratieproblemen geleid en kan voor Paulus een aanleiding zijn geweest om het Evangelie duidelijk uiteen te zetten.

Enthousiasme gezocht!

Als je ergens enthousiast over bent, dan wil je dat graag met anderen delen. Een heerlijke vakantie. Een gave bijbaan. Een prachtige wandeltocht. Je deelt het in je Story op Instagram, stuurt een appje of zegt het als eerste tegen je vriend. Enthousiasme werkt meestal aanstekelijk. Het steekt jou – en misschien anderen – aan. Het maakt je warm. Enthousiasme komt van het Griekse werkwoord enthousiázein, en is afkomstig van het woord ἔνθεος (entheos) wat opgesplitst kan worden in ‘en’, wat in betekent en het woord ‘Theos’, wat God betekent. Je zou het woord kunnen vertalen met: ‘in God zijn’ of ‘van God vervuld’. Mensen die enthousiast zijn, zijn dus vol van God en Zijn Geest. Het zijn Geestdriftige mensen. Ze zijn gedreven (door de Geest), fanatiek en zetten zich met passie in. Paulus roept ons op om de liefde een hoog oplaaiend vuur te laten zijn. De traagheid voorbij, vurig van geest (Romeinen 12:11). Niet aarzelend, afwachtend en gereserveerd in de omgang met de medemens. Maar enthousiast, met een hart dat van liefde ‘kookt’. Het grote gebod is: ‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand (Lukas 10:27).

Volkomen gerichtheid

God vraagt om een volkomen gerichtheid op Hem, zo ook in Jeremia 29:13-14: ‘Als u Mij met heel uw hart zoekt, zal Ik door u gevonden worden, spreekt de Heere’. God neemt geen genoegen met halfbakken intenties, zo nu en dan God zoeken of het niet zo nauw nemen met God. God is een jaloers God die niets liever dan de pure, ijverige en echte liefde van zijn kinderen heeft. Wanneer je leeft in de overvloed van Zijn liefde, dan deel je deze liefde ook uit naar anderen. In Zijn Liefde brand je om de God en de naaste te dienen. Met liefde die niet kookt, neemt God geen genoegen. In Openbaring 3:15-16 staat: ‘Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.’ Laten we ons hart aanvuren bij God. Wees en blijf bij het warme vuur. God wil door Zijn Geest het vuur van de liefde in jou en je relatie(s) opstoken!

Verlangen

Het jaarthema ‘Enthousiasme gezocht’ drukt een verlangen uit naar enthousiasme. Mogelijk is het eerste vuur weggeëbd en heeft het plaats gemaakt voor sleur, laksheid of blijven werken zonder bezieling. Het is een slappe boel geworden en de liefde staat op een laag pitje. De passie is helemaal weg. Dat hoeft ons niet te verbazen omdat het leven met God niet vanzelf gaat, maar continu onze gerichtheid vraagt op de Bron (Romeinen 12:1,2).

In ons zit een diepe neiging om het wat minder nauw met God te nemen. Als we eerlijk zijn, zit er in ons allemaal een afhaker. Het is goed om hier eerlijk over te durven zijn en voorbeelden te noemen uit je eigen leven waarin je merkte dat je niet meer zoveel voelde voor het geloof. Daarnaast is het goed om verschillende omstandigheden te benoemen die het effect van afhaken kunnen versterken. Te denken valt aan de coronaperiode. Twee jaar lang heeft de coronacrisis de kerkdiensten, het kringwerk, het pastoraat en het jeugdwerk bemoeilijkt. Er was weinig ruimte voor ontmoeting en door de maatregelen konden veel activiteiten structureel of soms ineens niet plaats vinden. Sommige gemeenteleden vonden dat wel prima en hebben na een periode van afwezigheid van de (online) kerkdiensten de conclusie getrokken dat het voor hen niet meer hoeft. De online kerkdienst vanuit huis met goede koffie heeft langzaam plaats gemaakt voor een ander programma met dezelfde koffie.

Sleur

Over sleur gesproken! Altijd maar koffie! Toch nemen we vaak genoegen met minder van God. En als het hart dan niet op een andere manier wordt gevoed – zoals door bijbelstudie, meditatie of zingen – kan het zomaar zijn dat het kooltje langzaam afkoelt. Andere gemeenteleden hebben door de coronaperiode juist de waarde van kerk, kringwerk en jeugdwerk herontdekt. Ze hebben het samen zingen, bidden, luisteren naar Gods Woord en de ontmoeting gemist. Als gemeente kun je elkaar letterlijk en figuurlijk meenemen in het zingen, spreken en bidden tot God. Alléén is dat moeilijk vol te houden, vandaar dat God ons de gemeente heeft gegeven en Paulus in Romeinen 12:3-8 uitvoerig spreekt over het belang van het lichaam van Jezus Christus. De gelovigen houden elkaar warm bij het vuur van Christus Jezus. Om zo voor het eerst of opnieuw enthousiast te worden over God.

Een mooi voorbeeld van enthousiast geloven is Maria. In Lukas 1:38: De Heere wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Geen gelaten reactie van: ‘we zullen wel zien’ of ‘we kijken dan wel weer’, maar enthousiasme vol overgave aan God. Ze strekt zich ernaar uit. Een ander voorbeeld zijn de Emmaüsgangers, die na een tijd met Jezus gelopen en gepraat te hebben, enthousiast over Jezus weer op weg gaan en tegen elkaar zeggen: ‘Was ons hart niet brandend?’ Enthousiast over Jezus of over God word je door de omgang met Hem. Niemand is enthousiast over een nieuwe serie, waar hij/zij niets van weet en geen trailer van heeft gezien. Enthousiast kun je pas worden naarmate je meer afleveringen ziet en het verhaal beter leert kennen. Je weet dan ook beter hoe de hoofdpersoon in elkaar zit en het wordt steeds waarschijnlijker dat je de bingewatch-waardige serie aan je collega’s aanbeveelt. Zo ook met God.

Heilige vonk

Er is enthousiasme nodig: een heilige vonk die overslaat op mensen. Zodat mensen in vuur en vlam komen voor God en hun naaste; en (voor het eerst of opnieuw) bezield, met vreugde en passie hun leven toewijden aan God. Om die vonk over te laten staan is het nodig dat de gelovigen steeds zien op de ‘ontfermingen van God’ (Romeinen 12:1) en de liefde die uit God voortkomt (Romeinen 12:9). Het is net als die (bij)baan of die vakantie, als je er niets over weet gaat je dat niet enthousiast maken. Je hebt meer beelden, verhalen, ervaringen, reviews en/of (achtergrond)informatie nodig. Door erover te praten met vrienden, ermee bezig te zijn en de nodige voorbereidingen te treffen neemt het enthousiasme toe. Wat je aandacht geeft, groeit. Zo is het ook met het geloof, door met volledige aandacht op God gericht te zijn, groeit er enthousiasme voor God en je medemens.

Leon van den Dool is predikant van de hervormde gemeente Broek op Langedijk. Deze preekschets is overgenomen met toestemming van de HGJB. De volledige tekst is te lezen in het Katern Startzondag en kan worden opgevraagd bij de HGJB

< Terug