< Terug

Slavernij

Slavernij

Dit artikel is een gratis introductie op het themanummer van Open Deur over Slavernij  (2023, nr. 5). Onderaan het artikel vind je de andere bijdragen uit het nummer. Ben je benieuwd naar andere nummers van Open Deur? Bekijk dan alle artikelen.

Heling van wat gebroken is

Ruim 200 jaar lang, tot 1863/1873, heeft slavernij onder Nederlandse vlag plaatsgevonden. En al lang weten kerken dat ook zij een groot aandeel hebben gehad in het tot stand komen en in stand houden van dit schuldige verleden.

Woorden uit de Bijbel zijn misbruikt om de slavernij te rechtvaardigen, en tot slaaf gemaakten werden ontmenselijkt. De meeste kerken in Suriname waren destijds kerken voor en van de witte overheersers. Tot slaaf gemaakten werden in beginsel niet als mensen beschouwd. Ja, de kerk zelf had tot slaaf gemaakten in ‘bezit’. Zij moesten werken op de plantages van de kerk en in de pastorie. Het was soms zelfs een vanzelfsprekend onderdeel van het aanstellingscontract van de predikant dat er tot slaaf gemaakten in de pastorie beschikbaar waren. Deze geschiedenis van schuld heeft zich diep ingegraven in de wijze waarop zwarte en witte mensen tot vandaag de dag ook in de kerk naar elkaar kijken en met elkaar omgaan.

Credits: iStock.com/BP-Perry

Schuldbesef zonder gevolgen

In 2013 hebben kerken hun schuldbesef verwoord, in een verklaring van de Raad van Kerken: ‘We erkennen tegenover de nazaten van de slaven dat we veel leed hebben veroorzaakt. We spreken de wens uit om samen met hen en samen met allen die gerechtigheid en vrede willen dienen te zoeken naar een samenleving waarin menswaardig leven, vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en respect elementaire waarden zijn.’ Maar het is nooit gekomen tot een proces van daadwerkelijk en praktisch verantwoordelijkheid nemen.

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. In feite is het al 160 jaar geleden dat dit gebeurde, maar als ‘schadevergoeding’ voor de slavenhouders werd toen afgesproken dat de tot slaaf gemaakten nog eens 10 jaar voor hun heren moesten blijven werken! Bovenop de geldelijke vergoeding die de slavenhouders van de overheid kregen.

Wij zullen die afschaffing van slavernij, het verbreken van de ketenen (Keti Koti), rondom 1 juli gedenken onder meer in een nationale kerkelijke gedenkviering op de avond voor Keti Koti. Maar hoe voorkomen we dat ook dit moment een incident blijft?

Verstorende denkbeelden

Allereerst helpt het besef dat de slavernijschuld onderdeel is van het brede maatschappelijke debat over uitsluiting, racisme en discriminatie. Daarbij komen structuren in zicht die onderdrukking en armoede voortbrengen en voortzetten. Overgeërfde denkpatronen en maatschappelijke verhoudingen beïnvloeden elkaar. Wie onbewust ‘geleerd’ heeft dat je als zwarte niet hoeft te verwachten verantwoordelijke posities in de samenleving (of in de kerk) te bekleden, die stelt zich daarop in. En voor wie als witte de eigen voorrangspositie ten opzichte van een zwarte vanzelfsprekend is, die gedraagt zich daarnaar.

Dat beïnvloedt ook de manier waarop mensen in kerken bij elkaar zijn. Waar wit en zwart samen brood en wijn delen, binnen één gemeente of in ieder geval binnen de ene kerk van Christus, daar verstoren en verbreken die oude denkbeelden over ‘de ander’ het meest heilige moment van geloven en kerkzijn. Dát was het startpunt van de hernieuwde bezinning rondom dit onderwerp in de kerken, te beginnen in de Lutherse gemeente in Amsterdam, waar zwart en wit samen één gemeenschap vormen.

Luisteren, schuld uitspreken, op genade hopen

Dit startpunt: bij het delen van brood en wijn, in herinnering aan het gebroken lichaam van Christus, is een letterlijk ‘cruciaal’ element dat kerken aan het proces van bezinning kunnen bijdragen. De structuren die een erfenis zijn van het slavernijverleden raken het meest heilige dat ons als mensen met elkaar verbindt. De verminkte en verminkende beelden van elkaar die zwart en wit in hun hoofd hebben, beschadigen onze gezamenlijke toekomst. Er is daarom behoefte aan genezing en heling van wat gebroken is. Dat vraagt om kwetsbaar luisteren naar elkaar. Het vraagt om de durf om schuld uit te spreken en om op vergeving, op genade, te hopen. En dat is iets dat de kerk sinds het begin van haar verhaal probeert te oefenen: te bezingen, te bidden en te geloven. Daar ligt de ervaringsdeskundigheid die kerken in het maatschappelijk proces zouden kunnen en moeten inbrengen. Op hoop van zegen.

Bianca Groen Gallant en Andreas Wöhle, respectievelijk voorzitter en predikant-lid van de landelijke Werkgroep Heilzame Verwerking van het Slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’ (slavernijerfenis.com).


Slavernij
Open Deur 2023, nr. 5

Lees meer uit dit nummer van Open Deur


Ooit stond ik in fort Elmina, aan de kust van Ghana. Nooit heb ik me sterker gerealiseerd hoezeer ook mijn geschiedenis verbonden is met de slavernij. Fort Elmina was vanaf 1637 in Nederlandse handen, in de periode dat de slavenhandel opkwam. De tot slaaf gemaakten werden daar ‘verzameld’ om verscheept te worden. Het meest schokkend was de kerkzaal boven de kerkers. Met een tekst gebeiteld in steen, in oud-Nederlands: ‘Zion is des Heeren ruste. Dit is syn woonplaets sein eewighey.’

Lees verder

Bara van Pelt & Rianne te Winkel


Beeld: Rianne te Winkel. Tekst: Bara van Pelt

Lees verder

Willem van Reijendam


Om een beetje mee te tellen dezer dagen moet je, zeker als geprivilegieerde witte oude man, beschikken over een slavernijverleden. Het mooist is natuurlijk als je nog oude VOC- en WIC-aandelen in de kluis hebt liggen, maar een familienaam die teruggaat tot de regenten uit de 17e of 18e eeuw is ook goed. Dan kun je tenminste meepraten over de plaatsvervangende schuldgevoelens waar je mee worstelt, de rijkdom die je familie met deze misdadige handel heeft vergaard en misschien zelfs een beetje boete doen.

Lees verder

De Surinaamse schrijfster en historicus Cynthia McLeod laat zien hoe de Surinaamse bevolking geacht werd dankbaar te zijn voor de afschaffing van de slavernij. En die dankbaarheid te tonen door alles te vergeten wat met slavernij te maken had.

Lees verder

Folly Hemrica


Dat slavernij niet alleen iets is van vroeger, leren organisaties als Fairwork en Comensha ons. Beide organisaties houden zich bezig met arbeidsuitbuiting en mensenhandel en laten met schrijnende rapporten zien dat ook nu nog in ons land mensen worden uitgebuit, onderbetaald en soms zelfs gegijzeld omwille van hun goedkope arbeid.

Lees verder

Redactie Theologie.nl


In navolging van de Verenigde Staten hebben steeds meer zwarte Nederlanders het over het ‘n-woord’ als ergens de term ‘neger’ wordt gebruikt. Veel witte Nederlanders vinden dat overdreven en snappen niet waarom dit gevoelig ligt. Zij vinden het een gewoon, neutraal woord, waarmee niets negatiefs wordt bedoeld. Het woord ‘neger’ komt waarschijnlijk van het Spaanse of Portugese woord voor zwart ‘negro’. Het werd in het Nederlands en andere Europese talen een term waarmee Afrikanen werden aangeduid.

Lees verder

In augustus 1973 reis ik als 10-jarig meisje vanuit Paramaribo samen met mijn drie jaar jongere zus in een grote Jumbo 747 naar Nederland. Twee jaar eerder waren mijn ouders naar Nederland vertrokken om een beter bestaan mogelijk te maken. Ik ben de oudste dochter uit een gezin met hardwerkende ouders, die ons in Suriname niet altijd voldoende te eten konden geven of goed konden kleden. Wij waren tevreden, maar de vooruitzichten waren niet rooskleurig. De onafhankelijkheid van Suriname kwam eraan en daarmee ook grote zorgen voor veel Surinaamse gezinnen.

Lees verder

Joost Röselaers


Op 19 december 2022 bood premier Rutte excuses aan voor het slavernijverleden. De aanloop ernaartoe was buitengewoon rommelig, daar zijn alle partijen het over eens. Toch maakte de toespraak van Rutte diepe indruk. In Nederland, in Suriname en op de Antillen. Het was een historisch moment. En de toespraak was zelf ook historisch. Waardig, openhartig en met diepgang. Sindsdien is de sfeer omgeslagen. Er is weinig weerstand meer in de Tweede Kamer over het aanbieden van excuses en ook in de samenleving is een kentering gaande.

Lees verder
Cover van nummer 5 2023 Open Deur over slavernij.Bestel dit tijdschrift

Het slavernijverleden is deel van de Nederlandse geschiedenis. Pijnlijk, lang onderbelicht en verzwegen. Heilzaam verwerken begint met echt naar elkaars verhalen luisteren. Open Deur maakte een themanummer ‘Slavernijverleden: Excuses, en dan?’. Bestel een eigen exemplaar - of voordelig meerdere exemplaren om uit te delen tijdens bijeenkomsten - van dit christelijke tijdschrift via Boekenwereld. 

Abonnement Open Deur + Theologie

< Terug