Menu

None

Auteursrechtenregeling Dienstboek

De digitale editie van het Dienstboek is integraal gratis onderdeel van Theologie.nl:

Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek

Sinds voorjaar 2005 is binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland de Werkgroep Eredienst en de Werkgroep Kerkmuziek actief geweest. Een aantal leden heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Dienstboek en het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Sinds 2015 zijn de werkgroepen samengevoegd.
In de werkgroep zit een tiental deskundigen (vrijwilligers) uit de Protestantse Kerk, functionerend binnen de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.
Een van de taken van de werkgroep voor het Dienstboek is het verzorgen van aanvullende teksten van de digitale editie van Dienstboek I en II.

Voorwaarden

De beide delen van het Dienstboek zijn uitgegeven door KokBoekencentrum. In nauw overleg tussen KokBoekencentrum en de Protestantse Kerk in Nederland (Werkgroep Eredienst) is besloten onder bepaalde voorwaarden de dienstboeken ook digitaal te ontsluiten. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Theologie.nl:

  • Teksten van orden, inclusief keuzeteksten, uit de Dienstboeken, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij KokBoekencentrum vrijelijk worden geciteerd in en/of gedrukt in een oplage van maximaal 200 ex. ten behoeve van gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. U dient daarbij wel steeds de bron te vermelden. Bij overname zijn de aanduidingen: Dienstboek I, © Uitgeverij KokBoekencentrum Utrecht, en Dienstboek II, dienstboek.nl resp. © Uitgeverij KokBoekencentrum Utrecht, dienstboek.nl. Als u materiaal aanpast en/of model laat staan voor eigen teksten, laat u de verwijzing voorafgaan door het woordje ‘naar’.

  • Deze regeling is niet van toepassing op teksten waarvan het copyright bij derden berust. Deze teksten zijn in blauw weergegeven. U dient vooraf schriftelijke toestemming te vragen bij rechthebbenden.

  • Ook is deze regeling niet van toepassing op oplagen van 200 ex. en meer. U dient voor deze oplagen vooraf schriftelijk toestemming te hebben van de uitgeverij (info@theologie.nl) onder berekening van een vergoeding. Het samenvoegen van afzonderlijke teksten, orden, gebeden en dergelijke tot een gebundelde uitgave is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de uitgeverij.

  • Rood gearceerde teksten mogen niet veranderd of aangepast worden. Dit is een kerkelijke beslissing.

Dienstboek

Een dienstboek is een uitgave waarin de orde en inhoud van de erediensten in de Protestantse Kerk in Nederland beschreven staan. Het is bundeling van gebruikte orden van dienst, formulieren, gebeden, enz. voorzien van een toelichting. De in de Protestantse Kerk in Nederland bestaande verscheidenheid en eenheid worden daarin ten volle gewaardeerd. Het Dienstboek is in twee delen verschenen, resp. in 1998 en 2004.

Contact

Gebruikers kunnen ook eigen bijdragen leveren aan het Dienstboek.
Wilt u daarbij aangeven op welke bladzijde(n) en deel/delen van het Dienstboek die betrekking hebben?
Bij het inzenden van eigen bijdrage(n) of voorbeelden van verwerking verzoeken we u ook aan te geven of u instemt met het eventueel publiceren van uw bijdrage(n) op de website.
Graag willen wij zorgvuldig omgaan met bestaande auteursrechten van anderen. Zijn in uw bijdrage auteursrechtelijk beschermde teksten van derden opgenomen, dan verzoeken we u daarom de vindplaats en bron van die teksten te vermelden, zodat wij daarnaar kunnen verwijzen. Wij zullen dan de teksten van derden vervangen door deze vermelding.

De werkgroep Eredienst en Kerkmuziek zal de bijdragen o.a. beoordelen op
– het gebruik in de context van een Protestantse Gemeente
– of het een toevoeging is aan het Dienstboek omdat het ontbrak
– of wenselijk is geworden met het oog op nieuwe kerkvormen of theologische ontwikkelingen.

De beslissing is aan de werkgroep. Eventuele veranderingen in de bijdrage zullen in overleg met u plaatsvinden.
Als de werkgroep besluit tot publicatie, wordt instemming bij u als inzender verondersteld met een kostenvrij vervolggebruik van uw bijdrage door anderen.

De werkgroep behoudt zich het recht voor inzendingen zonder nadere opgave van redenen te weigeren; de auteur is verantwoordelijk voor naleving van auteursrechterlijke regels; de redactie is niet aansprakelijk voor auteursrechtelijke aanspraken.

Om eigen bijdragen in te zenden en/of contact op te nemen met de redactie van het Dienstboek verzoeken we u een mail te sturen naar de Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek via info[at]protestantsekerk.nl.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken