Belofte

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Wie zijn kinderen van Abraham?

De eerste dag 2019 04 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Relaties

Wie als kind van Abraham benoemd wordt, weet zich deel uitmaken van een eeuwenlange traditie van goddelijke ontferming en beloften. Wie tot de kinderen van Abraham gerekend mag worden, is een terugkerende discussie door het Lucasevangelie heen en wordt in Lucas 19 verbonden met Jezus’ identiteit als Mensenzoon.
Prediking

Preekschets Handelingen 2:1-4 – Pinksteren

Preekwijzer 2020 | Gerard den Hertog | Preekschets | Geest, Pinksteren

Pinksterzondag, Pinksteren Toen de dag van het ​Pinksterfeest​ aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden […]
Prediking

Preekschets Exodus 6:5 – tweede zondag van de veertigdagen

Preekwijzer 2020 | Rolinka Klein Kranenburg | Preekschets | Lijden, Vertrouwen | Veertigdagentijd

‘Nu denk ik weer aan die belofte. Want ik heb de Israëlieten gehoord. Ik hoorde ze klagen omdat ze als slaven moeten werken voor de Egyptenaren.’ (Exodus 6:5, Bijbel in Gewone Taal). Schriftlezing: Exodus 6: 2-8 Het eigene van de zondag Dit is de tweede zondag van de veertigdagentijd, zondag Reminiscere. Pasen is nog ver […]
Prediking

Preekschets Deuteronomium 1:20,21

Preekwijzer 2019 | Henk de Bruijne | Preekschets

Toen zei ik tegen u: ‘U bent nu het bergland van de Amorieten genaderd,dat de HEER, onze God, ons zal geven.Hij is het die u dat gebied schenkt.Welnu, trek verder en neem het in bezit,want zo heeft de HEER, de God van uw voorouders,het bepaald.Wees niet bang en laat u door niemand ontmoedigen. Schriftlezing Deuteronomium […]
Praktische theologie | Prediking

Preek Genesis 45:7 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2021 | R. van de Kamp | Preek | Vertrouwen | Israël

Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Genesis 45:7 Gemeente van Jezus Christus, Is dat nodig, een aparte Israëlzondag? Hebben wij als nieuwtestamentische gemeente dan iets met Israël? En nog méér: heeft Gód […]
Praktische theologie | Prediking

Insiders en outsiders

Areopagus IZB 2021 | Kees van Ekris | Homiletische Artikelen | Ziel | Kerst

Bonhoeffer adviseerde op Finkenwalde om de kerstpreek een maand voor kerst al gereed te hebben. Dat voorkomt dat je meegesleept wordt door allerlei sentiment, aldus Bonhoeffer. December is inderdaad ook een meeslepende maand, meeslepend naar allerlei soorten van stemming en emotie. In dit korte artikel overdenken we enkele homiletische spanningsvelden die zich aandienen in de […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Marcus 16:6,7

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Preekschets | Opstanding | Navolging, Pasen, Relaties

Inleiding Gevraagd om een schets voor een Paaspreek te leveren, begon ik Markus 16 te lezen. Al eerder had ik het plan om in de kerkdienst, waarin ook een aantal mensen belijdenis doen, te preken over de verzen 6 en 7: Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Gezang 126 – Advent

Areopagus IZB 2021 | Kees van den Berg | Preekschets | Verbond, Verlossing, Wederkomst | Advent

Inventio Ons kerkblad kent een rubriek waarin ik wat schrijf over de komende kerkdiensten. Tijdens het schrijven ben ik wat aan het bladeren in een boekje van ds. Thijs over de adventsperiode en kom daarin de meditatie ‘vol verwachting’ tegen. Dat begint met twee echte ‘decemberliederen’: ‘vol verwachting klopt ons hart’ en ‘verwacht de komst […]
Bijbelwetenschappen

Wij van de aarde

De eerste dag 2013 | Peter Feenstra | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij 1 Korintiërs 15,45-49 Het uitgangspunt van Paulus’ uiteenzetting is vanaf vers 45 niet meer het ‘dat’ van de opstanding der doden, maar het ‘hoe’. Daarover werd in Korinte verschillend gedacht. Ettelijke leden van de gemeente zagen de opstanding als een puur geestelijke zaak. Paulus bestrijdt deze opvatting. Zuiver geestelijk versus verdorven stoffelijk? Vandaag is […]
Bijbelwetenschappen

Er ligt nog meer in het verschiet

De eerste dag 2013 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Verzet, Wederkomst | Pastoraat

Bij 1 Korintiërs 15,20-28 Er stond niets meer te verwachten. Alles hadden zij ontvangen. Aangebroken was de tijd waarin alles, maar dan ook alles in vervulling was gegaan. De laatste dingen, zij waren er. Ze waren verlicht, hadden kennis, de Geest vervulde hen. Overal heerlijkheid, overal God aanwezig. Wat een rijkdom, wat een eer. Wat […]