Beproeving

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Jezus beproefd in de woestijn

De eerste dag 2019 02 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Jezus

Lucas 4:1-13 is een programmatisch deel van dit evangelie, waarin de weg van de Messias op compacte wijze wordt weergegeven, eindigend met een cliffhanger die vooruitwijst naar Jezus’ lijden. Het volgt op Jezus’ geboorte en kinderjaren (hst. 1-2) en het optreden van Johannes de Doper, Jezus’ doop en genealogie (hst. 3). Dit alles bereidt voor op het ‘eigenlijke’ verhaal van Jezus, dat begint met zijn publieke optreden en zijn prediking in de synagoge van Nazaret (4:14-30).
Prediking

Preekschets 1 Koningen 19:13 – 2e zondag van de veertigdagen/lijdenstijd

Preekwijzer 2021 | Jan Wessels | Preekschets | Veertigdagentijd

Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 1 Koningen 19:13 Schriftlezing: 1 Koningen 19:9-18 Overige lezingen (facultatief): Psalm 16, 2 Petrus 1:16-21, Marcus 9:2-10 […]
Bijbelwetenschappen

Hebreeën

Tekst voor Tekst 2021 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Lijden, Verbond | Relaties

INLEIDING In vergelijking met de meeste andere brieven van het N.T. is het de vraag of bij Heb. wel sprake is van een echte brief. Aan het begin staat geen vermelding van een afzender en een geadresseerde, en alleen het slot (13:1825) is het slot van een brief. De rest (1:1-13:17) draagt eerder het karakter […]
Bijbelwetenschappen

Winter

Symbolen in de Bijbel 2021 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Israël

In onze taal bestaan enkele gezegden waarin het woord winter metaforisch wordt gebruikt. Zo kennen we ‘De winter van het leven’, waar winter de ouderdom, het naderende einde duidt. Of ‘Zij is in de winter geboren’, wat aangeeft dat we die persoon wantrouwen. Of als we van iemand zeggen dat ‘hij winter heeft’, dan bedoelen […]
Prediking

Preekschets Matteüs 26:31-32 – Witte Donderdag

Preekwijzer 2021 | Piet Houtman | Preekschets | Lijden | Goede week, Jezus, Veertigdagentijd

Matteüs 26:31-32 ‘Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Het eigene van de dag De climax bouwt op naar de Goede Vrijdag. Jezus […]
Geloof

De prins die geen lieverdje was

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Kwaad, Opstanding | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Het verhaal over de verzoeking van Jezus in de woestijn (Matteüs 4:1-11, Lucas 4:1-13) gaat over de verleiding van macht en pracht. De weerbarstige gehoorzaamheid van Jezus aan zijn hemelse Vader staat centraal in ‘De prins die geen lieverdje was’. De hongersnood en het wondergraan verwijzen naar dood en opstanding. De mensen hielden van de […]
Geloof

De reiger en de mus

Stephan de Jong 2019 | Stephan de Jong | Overig | Kwaad | Relaties

‘De reiger en de mus’ past bij het Bijbelverhaal over de verzoeking van Jezus in de woestijn (Matteüs 4:1-11, Lucas 4:1-13). Jezus koos niet voor het egoïsme maar voor de weg van God. Deze keus is de rode draad in het volgende verhaal. Arend, de grote adelaar, had er genoeg van om koning van de […]
Bijbelwetenschappen

Terstond naar de woestijn

De eerste dag 2018 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Genesis 9,8-15, 1 Petrus 3,18-22 en Marcus 1,12-15 ‘Een soort samengebalde herhaling van wat Israël in de woestijn heeft meegemaakt’, noemt Bas van Iersel de regels die Marcus wijdt aan Jezus’ tocht naar de woestijn.1 B. van Iersel, Marcus (serie Belichting van het bijbelboek), Boxtel 1986. Geen met schriftcitaten doorspekte meditatie zoals bij Matteüs […]
Bijbelwetenschappen

Beproeving

De eerste dag 2018 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Angst, Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Marcus 1,12-15 Bemoediging en drempelgebed Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de God Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. Kind: God is er waar ik ook ben, hoever ik ook ga. Voorganger: Wanneer wij beproefd worden,moeten vechten voor ons leven, Allen: wees met Uw Geest om ons heen, Kind: stuur engelen […]
Prediking

Preekschets Matteüs 4:10

Preekwijzer 2017 | Sietse van Kammen | Preekschets | Jezus, Veertigdagentijd

Zondag Invocavit Eerste zondag van de veertigdagentijd Matteüs 4:10 Toen zei Jezus tot hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.’ Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Schriftlezing: Matteüs 4:1-11 Het eigene van de zondag De […]