Eenheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preekschets Romeinen 16:16a

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Marc Van Den Bogaerde | Preekschets | Kerkelijk jaar, Pasen

Een intrigerende preekschets over 'de heilige kus': het is een 'heilige' opdracht van Paulus voor juist ons gemeente zijn in diversiteit, om elkaar met een kus te begroeten, als mannen en vrouwen, allochtonen en autochtonen, blanken en gekleurden, homo- en heteroseksuelen, zwervers en huizenbezitters ... Hoe gaan we daarmee om? Ook juist in deze sinds corona als heilzaam, want preventief beschouwde 'afstand' en hand-op-hart-druk'? Is het een tijd- en cultuurgebonden of universele opdracht?
Ecclesiologie | Prediking

Dienst: Als veelkleurige stenen

Altijd een preek op zak 2021 | Fini van Zoelen | Preek | Dienen | Geest

Intrede Zingen: Aanvangspsalm 118:1, 7, 8 NLB Stil gebed Aanvangswoord Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Groet Genade, barmhartigheid en vrede zij ons van God onze Vader en van Jezus Christus […]
Ecclesiologie | Systematische theologie

14.2. Eén kerk, echt waar?

Goed Gelovig 2021 | Redactie | Artikel, Overige artikelen | Relaties

Zie ook Inhoudsopgave Goed gelovig Het gebruik van Goed gelovig 14. Over de kerk gesproken… 14.1. Geloven zonder de kerk? 14.3. Kerk zonder Israël? 14.4. Kerk voor jong en oud, rijk en arm 14.5. Zijn verkiezing en onze keus Heidelbergse Catechismus Vraag 54: Wat gelooft u over de heilige, algemene, christelijke kerk? Antwoord: Dat de […]
Ecclesiologie

Eenheid en diversiteit in Christus’ gemeente

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping, Vertrouwen | Pastoraat

Bij Efeziërs 1,3-14 Eenheid en diversiteit – dat was de uitdaging voor de gemeente in Efeze, zo kunnen we opmaken uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Joden-christenen en heiden-christenen moesten tot een eenheid worden gesmeed. De hoofdboodschap in deze brief is dan ook dat de gemeente onderdeel is van de kerk die het […]
Bijbelwetenschappen

Nieuwe en oude dingen uit de opslag

De eerste dag 2018 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | Oecumene

Bij Efeziërs 4,(1)7-16 In Matteüs 13,52 vergelijkt Jezus een schriftgeleerde die een leerling van het Koninkrijk is geworden, met een huisvader die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Net zo is het met de schrijver van de brief aan de Efeziërs. Hij put uit de leer van Paulus; Paulus dient hem als […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Filippenzen 2:5 – 3e zondag van de zomer

Preekwijzer 2018 | Kathelijne Depoortere | Preekschets

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Filippenzen 2:5 Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11 Het eigene van de zondag De zondagen in de zomer hebben geen tijdeigen kenmerk. De kleur is groen. Gelegenheid om stil te staan bij bijvoorbeeld een aantal thema’s die de gemeente aanbelangen. Uitleg Zoals elke brief van Paulus begint […]
Bijbelwetenschappen

Eensgezindheid – een opdracht voor ons allemaal

De eerste dag 2018 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Vrede | Relaties

Bij Exodus 19,1-11, Psalmen 68,1-14, 1 Johannes 5,9-15 en Johannes 17,14-26 Het verhaal over de uittocht krijgt vanaf Exodus 19 een status aparte. Tot hiertoe werden de meeste hoofdstukken aaneengeregen met een koppelletter, de Hebreeuwse uau, te vertalen als ‘en’, maar meestal onvertaald gelaten. Hier ontbreekt die, alsof de schrijver wil zeggen: let op, het […]
Prediking

Meditatie: Recht door zee

Raad van Kerken 2018 | Klaas van der Kamp | Preek | Vertrouwen | Bidden

Ter gelegenheid van de Week van Gebed voor de eenheid, 21-28 januari 2018 Bij Exodus 15:1-21 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Veertig jaar woestijnervaring, veertig jaar pelgrimage, begint voor Israël met een geloofsdaad. Het volk trekt uit Egypte. Het rukt zich los uit de slavernij. En dan is er nog die ene hindernis: de […]
Bijbelwetenschappen

Treckt ons hier uyt!

De eerste dag 2017 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Schuld, Vergeving | Hervormingsdag, Kerkelijk jaar

Bij Baruch 2,9-15 en Efeziërs 4,1-6 ‘Treckt ons hier uyt!’ bidt Baruch in de Babylonische ballingschap. Israël is verstrooid onder de volkeren. Ze zijn met weinigen overgebleven (Baruch 2,13). Ze zijn weggevoerd, ver van huis (Baruch 2,14). Is onze situatie, hoewel veel comfortabeler, eigenlijk wel zo anders? Wij zijn verstrooid over kerkgenootschappen. Wij zijn ook […]
Bijbelwetenschappen

Wees eensgezind en barmhartig

De eerste dag 2017 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Navolging

Bij Jeremia 32,37-42 en Lucas 16,1-9 Jeremia kan meer dan jeremiëren. Hij spreekt ook woorden van hoop. Woorden die aan de Eeuwige worden toegeschreven. De profeet is getuige van de teloorgang van het land. Dat wordt onder de voet gelopen door de Babyloniërs. Een situatie die, zoals bij veel profeten, wordt geduid als een straf […]