Heerlijkheid

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

De beslissende keuze

De eerste dag 2019 04 | Dick Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | God

In de schriftlezingen van deze zondag spelen tijden en namen een doorslaggevende rol. Het verhaal van de roeping van Mozes bij de brandende braamstruik loopt uit op het noemen van de Godsnaam JHWH. Die wordt met werkwoordvormen van de stam (Hebr.:) haiah geduid als: ‘Ik ben die Ik ben’, of tegenwoordig meestal vertaald met: ‘Ik ben die er zijn zal’ (Exodus 3:14 – Nieuwe Bijbelvertaling). Bedoeld is dan: je zult zien wie Ik ben als Ik mijn volk uit de slavernij van Egypte laat wegtrekken.
Bijbelwetenschappen

Wij van de aarde

De eerste dag 2013 | Peter Feenstra | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij 1 Korintiërs 15,45-49 Het uitgangspunt van Paulus’ uiteenzetting is vanaf vers 45 niet meer het ‘dat’ van de opstanding der doden, maar het ‘hoe’. Daarover werd in Korinte verschillend gedacht. Ettelijke leden van de gemeente zagen de opstanding als een puur geestelijke zaak. Paulus bestrijdt deze opvatting. Zuiver geestelijk versus verdorven stoffelijk? Vandaag is […]
Bijbelwetenschappen

Het lichaam van de gestorvene na de opstanding

De eerste dag 2013 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Overlijden

Bij 1 Korintiërs 15,35-38 In de hoofdstukken 12, 13 en 14 van zijn eerste brief aan de Korintiërs heeft Paulus uitvoerig gesproken over de gemeente als lichaam van Christus, als experiment van Gods liefde als overruonnen vijandschap, als nieurue gemeenschap – een nieurue schepping – ruaarin ‘geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of […]
Bijbelwetenschappen

De zonen van Zebedeüs

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Pastoraat

Bij Jesaja 29,18-24 en Marcus 10,32-45 Als opmaat voor de evangelielezing (‘Wanneer U heerst in uw glorie’, Marcus 10,37 – Nieuwe Bijbelvertaling) verwijzen de profetische woorden van Jesaja primair naar toekomstig horen en zien. Alles is immers perceptie: het is maar hoe je het bekijkt en wat je wilt horen. Maar wisten de zonen van […]
Bijbelwetenschappen

Eén taal voor heel de aarde?

De eerste dag 2018 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Kerkelijk jaar, Pinksteren

Bij Genesis 11,1-9 Eens in de drie jaar staat met Pinksteren Genesis 11,1-9 op het gemeen- schappelijk leesrooster, naast Handelingen 2,1-11(24), de jaarlijks terug- kerende pinksterlezing. De Genesislezing verhaalt hoe JHWH ingrijpt bij de torenbouw van Babel en de taal van de mensenzonen verwart en hen verstrooit over de gehele aarde. Volgens sommige interpretaties worden […]
Bijbelwetenschappen

De verheerlijking op de berg

De eerste dag 2018 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | God

Bij Marcus 9,2-10 Het evangelie van de gedaanteverandering van de Heer (‘transfiguratie’) komt in het Marcusevangelie na een belangrijk scharnierpunt in het geheel: de belijdenis van Petrus van Jezus als Messias (Christus – Marcus 8,29). Jezus heeft daarop gereageerd met een aankondiging van zijn lijden en onderricht over de samenhang tussen navolging en lijden: het […]
Bijbelwetenschappen

Sneeuwwit

De eerste dag 2018 | Jantine Heuvelink | Kindermoment | Heilig

Bij Marcus 9,2-10 Sytze en Kees zijn in de zomer in Zwitserland geweest. Ze weten dat nog heel goed, want één vakantiefoto heeft mama uitvergroot en die hangt nu boven de bank. Het is een foto waarop Sytze en Kees allebei een hele grote sneeuwbal in hun hand houden, terwijl ze gewoon in hun korte […]
Bijbelwetenschappen

Om de glorie van de Heer van dood en leven

De eerste dag 2017 | Henk Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding, Profeet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Bij Ezechiël 37,1-14 en Johannes 11,1-44 De profeet Opnieuw is daar die hand. De hand die de profeet naar buiten leidt, is opnieuw ‘op hem gekomen’ (Ezechiël 37,1). De Heer pakt de profeet als een stuk gereedschap. Terecht vertaalt de NBV met ‘grijpen’. Want die hand gaat niet zachtzinnig om met de profeet. Zo heeft […]
Prediking

Preekillustraties: Heerlijkheid

Preekwijzer 2017 | Redactie | Preekillustraties

God zal ons Zijn heerlijkheid geven om ervan te genieten en de ongelovigen moeten dan uit Zijn ogen verdwijnen, zodat zij de heerlijkheid van God niet zullen zien. Het enige dat we dan zullen bezitten, zal God Zelf zijn. A. Augustinus
Bijbelwetenschappen

Het koningschap der hemelen: een volk van rechtvaardigen

De eerste dag 2016 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Heilig, Zegen | Navolging

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalmen 138, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 Heerlijkheid ‘Duisternis over de aarde’: die woorden uit Jesaja (60,2) roepen de aanhef van Genesis in herinnering, maar de volgorde is omgekeerd, ‘duister en licht’ zijn ‘licht en duister’ geworden, om plaats te maken voor Gods heerlijkheid. Waaruit bestaat die heerlijkheid? Sla je ogen op […]