Heil

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Prediking

Preken over het heil

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Mark Joosse | Homiletische Artikelen

Dit homiletisch artikel helpt de voorganger bij het stellen van de juiste vragen, in de voorbereiding en het verkondigen in een dienst of viering. De juiste vragen m.b.t. het Evangelie verkondigen voorkomen, dat het geloof als medicijn voor alle kwalen of gatenvuller wordt verkondigd. Het Evangelie is namelijk allereerst: toezegging, rond roepen hoe God zich nu laat kennen en wil delen, in deze wereld, vandaag aan wie hier aanwezig zijn.
Prediking

Preekschets Lucas 24:52 – Weeszondag, Zevende zondag na Pasen

Preekwijzer 2020 | Gerard den Hertog | Preekschets | Zegen | Jezus

Zevende zondag na Pasen, weeszondag Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Schriftlezing: Efeziërs 1:1-23 en Lucas 24:52-53; Lied 661, 662, 663. Het eigene van de zondag De zondagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren heeft een eigen kleur. De naam ‘Weeszondag’ […]
Praktische theologie | Prediking

Niet vanzelfsprekend, wel veelbelovend

Areopagus IZB 2021 | Paul Visser | Homiletische Artikelen | Bekering | Bidden, God

Lezing dr. Paul Visser Areopagus-studiedag, 2010 In het thema ‘Onder de preek gebeurt het?!’ gaat het vraagteken voorop. En dat hebben we niet zonder reden zo neergezet. Want als je vandaag de dag je oor eerlijk te luisteren legt dan hoor je links en rechts van allerlei mensen dat ze al minder aan veel preken […]
Praktische theologie | Prediking

Drie uitroeptekens, drie vraagtekens

Areopagus IZB 2021 | Arnoud Looijen | Homiletische Artikelen | Heilig, Verlossing | God

Tijdens de Areopagus-studiedag kwamen zowel predikanten als gemeenteleden aan het woord. Eén van de ‘hoorders’ die een bijdrage leverde was Arnoud Looijen, uit Leusden. Hij bracht het volgende in: De prediking, de verkondiging is een zaak die ons allen na aan het hart ligt. Het is waardevol en prijzenswaardig dat predikanten zich ontvankelijk opstellen door […]
Praktische theologie | Prediking

Preken van Miskotte

Areopagus IZB 2021 | Wim Dekker | Homiletische Artikelen | Heilig | God

In 1982 verscheen het eerste deel van het Verzameld Werk van een van de grootste Nederlandse theologen van de twintigste eeuw, dr. K.H.Miskotte. Met horten en stoten verschenen daarna elf andere delen. Het is de bedoeling dat er nog drie delen verschijnen. In totaal zestien delen, waarvan dan acht herdrukken bevatten van bekend werk en […]
Praktische theologie | Prediking

Plaatsbekleding geen prominent thema in preken

Areopagus IZB 2021 | A. Verweij | Homiletische Artikelen | Lijden | Veertigdagentijd

Kort voor de laatste eeuwwisseling wierp de Kamper nieuwtestamenticus Cees den Heyer een steen in de vijver met zijn boek over de verzoening. De publicatie leidde tot verhitte discussies op het kerkelijk erf. André Verweij, indertijd predikant in Middelburg, herinnert zich de gesprekken met collega’s over dit kernthema. Ze vormden de aanleiding voor het proefschrift […]
Praktische theologie | Prediking

Preekschets Gezang 126 – Advent

Areopagus IZB 2021 | Kees van den Berg | Preekschets | Verbond, Verlossing, Wederkomst | Advent

Inventio Ons kerkblad kent een rubriek waarin ik wat schrijf over de komende kerkdiensten. Tijdens het schrijven ben ik wat aan het bladeren in een boekje van ds. Thijs over de adventsperiode en kom daarin de meditatie ‘vol verwachting’ tegen. Dat begint met twee echte ‘decemberliederen’: ‘vol verwachting klopt ons hart’ en ‘verwacht de komst […]
Bijbelwetenschappen

Het verborgen heilsgeheim

De eerste dag 2018 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Missionair | Kerk in de wereld

Bij Efeziërs 3,1-13 Het ‘heilsgeheim’ (Efeziërs 3,2 – Naardense Bijbel) uit de lofprijzing in het begin (Efeziërs 1,9) staat hier opnieuw centraal en wordt hier nader uitgewerkt. In hoofdstuk 1 meldt Paulus immers al dat het vanaf het begin al Gods bedoeling was om alles en allen onder één hoofd samen te brengen, onder Christus. […]
Bijbelwetenschappen

De oren der doven ontsloten

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Seculariteit

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Jesaja 35 is, afgezien van het danklied van Hizkia, het laatste hoofdstuk van de Eerste Jesaja. Het volgt op een gedeelte dat wel wordt opgevat als een wereldgericht. Met die zwarte nacht kan het boek niet afsluiten. Niet vernietiging, maar heil is het laatste woord van de Heer. Heil […]
Prediking

Preekschets Johannes 10:7 – 3e zondag van de veertigdagentijd

Preekwijzer 2017 | Jan Swager | Preekschets | Jezus, Veertigdagentijd

3e zondag in de veertigdagentijd Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.’ Johannes 10:7 Schriftlezing: Johannes 10:1-21 Zie ook Preekschets Johannes 8:12 – 2e zondag van de veertigdagentijd Preekschets Johannes 11:25 – 4e zondag van de veertigdagentijd Het eigene van de zondag De tijd voor Pasen geeft de […]