< Terug

Het land van Christus

In het Kerkblad voor het Noorden besprak ds. D. Visser het boek Het land van Christus, geschreven door Yohanna Katanacho. U kunt de recensie hieronder lezen (met toestemming overgenomen, waarvoor we de redactie hartelijk bedanken).


Het land van christus katanacho

Yohanna Katanacho was in zijn jeugd een overtuigd atheïst, maar door Gods ingreep ging hij van harte geloven in Jezus Christus. Hij noemt zichzelf een Palestijns-Arabische evangelicale christen. Hij accepteert de autoriteit van de hele Bijbel en ziet de noodzaak van persoonlijke bekering in. Op die basis bestudeert hij het Oude en het Nieuwe Testament om te ontdekken wat de Bijbelse boodschap is inzake het beloofde land. Drie vragen neemt hij onder de loep. 1. Wat zijn de grenzen van dit land? 2. Wat verstaan we onder Israël? 3. Op welke wijze gaf God het land aan Israël? Wat de twee eerste vragen betreft, laat de schrijver zien dat de Bijbel daarop geen eenduidig antwoord geeft. Maar wel op de derde vraag: God vraagt in het beloofde land van zijn volk Israël gehoorzaamheid aan Hem. Zo niet, dan is er voor het uitverkoren volk geen plaats meer in het land van God. Dat laatste werkt hij nader uit, o.a. door bijzondere aandacht te geven aan Genesis 12,1-3 en Psalm 87. In die gedeelten komt heel de aarde in het vizier. Het is God namelijk te doen om wereldwijd geloof, vrede, verzoening en hoop. Christus is de Heer van de aarde. Met zijn wederkeer zal de nieuwe (vernieuwde) aarde komen, waarop gerechtigheid heerst.

Die gerechtigheid is van cruciaal belang voor de wereldpolitiek, niet het minst voor de politieke situatie in Israël en Palestina. Boeiend is het hoofdstuk dat Katanacho aan Hagar wijdt. Daarin onderstreept hij zijn visie nog eens met grote nadruk.

Zijn visie is kort gezegd deze: Jezus Christus is het centrum van Gods openbaring. Hij is de Zoon van Abraham bij wie het duidelijk wordt dat heel de wereld Gods domein is. Het gaat om de eer van de HERE, waartoe de mensheid geroepen is. Zeker christenen, ook Palestijnse en Joodse, door te leven vanuit de liefde van Christus. En daardoor in liefde tot de Here en de (vijandige) naaste. Alleen in die gezindheid is er hoop voor de wereld, dus ook voor Israël en de Palestijnen.

Het is de moeite waard kennis te nemen van dit beknopte boek van een beminnelijk en vastberaden volgeling van Jezus, die een zorgvuldig theoloog is. Het geeft de lezer mogelijk een andere kijk op het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

Amersfoort, D. Visser


Over Het land van Christus

Het land van christus katanacho

Het land van Christus is Katanacho’s theologische fundering van het Kairos-document Uur van de waarheid (2009), dat ook in deze uitgave is opgenomen. Van wie is het Beloofde Land: alleen het Joodse volk, of ook de Palestijnen? In het debat hierover laat Yohanna Katanacho een verrassend geluid horen. Christus is door zijn kruisdood en opstanding de eigenlijke Heer van het land geworden. Gehoorzaamheid aan zijn liefdesgebod is de enige weg naar een rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëli’s. 

Verkrijgbaar als paperback en als e-book

< Terug