< Terug

Recensie: God is groter dan ons hart

Bisschop Glazemaker was in het laatste kwart van de 20ste eeuw aartsbisschop van de Oudkatholieke kerk van Nederland. In die tijd kwam hij voor heikele beslissingen te staan. Er deden zich kwes­ties voor die in vrijwel alle landen van de wereld actueel waren, maar vaak tot zo scherpe polarisatie leidden, dat ze als onbeslist bleven han­gen. Zo was er de ‘modernisering’ van de liturgie (actieve deelname), de zege­ning van homoseksuele levensverbintenissen, de openstelling van vrouwen tot het kerkelijk ambt, de sacramentsbedie­ning bij euthanasie, en het tweede huwelijk na een echtscheiding.

JG was, mede door de ontwikkeling van de liturgie wetenschappen en het Tweede Vaticaans Concilie op het buitenland georiënteerd, wat ook bleek uit zijn voorzitterschap van de Internatio­nale bisschoppenconfe­rentie (in 1889 ontstaan uit de Unie van Utrecht). JG wist al deze zaken zonder grote kerkscheuring te regelen, dank­zij zijn kwaliteiten als pro­cesbegeleider. De schrijfster weet haar relaas overzichtelijk te beschrij­ven door­ haar taak op te splitsen en toe te spitsen op verschillende deel­vragen. Om de bronnen van al dit actuele materiaal vast te leggen was het gunstig dat deze biografie zo kort na het overlijden van de hoofd­persoon (2018) werd ondernomen, al zal deze beslissing wellicht over enkele decennia wel de behoefte doen voelen aan een aanvullende, meer psychologische biogra­fie.

Ben je naar aanleiding van deze recensie geïnteresseerd in God is groter dan ons hart?

Hier kun je het boek bestellen. Je kan ook nog een andere recensie lezen: Het verbroken evenwicht (recensie)

< Terug