< Terug

Recensie Kerkgeschiedenis voor iedereen

Deze recensie van Kerkgeschiedenis voor iedereen werd geschreven door P.A. Zevenhuizen en verscheen ook in Om Sions wil.

Tweeduizend jaar kerkgeschiedenis weten de deskundige auteurs Jan van de Kamp en Almatine Leene in krap 200 bladzijden te beschrijven. Beide auteurs doceren kerkgeschiedenis en zijn universitair geschoold, maar weten de kerkgeschiedenis dichtbij het ‘gewone’ publiek te brengen. Dat is een prestatie.

Wie beperkte ruimte heeft, moet keuzes maken. Chronologisch doorwandelen de auteurs de kerkgeschiedenis, terwijl de hoofdstukken telkens het thema weergeven. Zo luidt de titel van hoofdstuk 2 bijvoorbeeld ‘Wat geloven we eigenlijk? (300-500)’. De strijd van kerkvaders in en buiten concilies over de kern van het christelijk geloof, komt hierin naar voren. De geloofsbelijdenis van Nicea komt in haar context aan de orde. De formulering van de christelijke leer op grond van Gods Woord vindt in die eeuwen plaats. Keuzes moeten gemaakt worden. Wat mij betreft representatief.

Mooi is de doorgaande lijn die geschetst wordt en de verbanden die gelegd worden. De auteurs houden de hoofdlijn vast, maar hebben oog voor details, met relevante Bijbelteksten, met een ‘spaatje’ dieper gesymboliseerd in de tekst met een spa, met een QR-code en met een bronnenlijst. Een begrippenlijst en een register van personen maken het boek toegankelijk.

Het taalgebruik is helder. De tekst is doorspekt van prachtige citaten en heel doordacht is telkens de intro van een hoofdstuk. In zo’n intro leggen de auteurs een verbinding met de hedendaagse (theologische) discussies, die hun wortels hebben in het verleden. Veelzeggend is dat de auteurs beginnen met ‘Weten waar je vandaan komt’. De kerkgeschiedenis staat niet los van het heden. Gods hand is in de kerkgeschiedenis. Zijn bedoeling is niet in te vullen. God zal Zelf de geheimenissen openbaren. De geschiedenis gaat over mensen. Het proberen begrijpen van hen in hun levenssituatie maakt het mogelijk een voorzichtig oordeel over hen te vellen.

Een knap stuk werk dat gezien de aansluiting op de hedendaagse tijd en de gerichte vraagstelling een plaats zou moeten krijgen in onderwijs en verenigingsleven.

Vond u deze recensie van Kerkgeschiedenis voor iedereen interessant?

Het boek is hier te bestellen en in te zien.

Jan van de Kamp en Almatine Leene, Kerkgeschiedenis voor iedereen. Utrecht (KokBoekencentrum) 2020, ISBN 9789043535281, 256 blz. , € 22,99

< Terug