< Terug

Van Advent naar Kerst – dag 2

‘Reken maar op een wonder’
Liturgie voor een kerstviering

Welkom
Een kind wordt geboren, klein en kwetsbaar,
een kind wordt geboren, maar hij krijgt grote namen:
Koning, Vredevorst, Zoon van God.

Geen kind zonder moeder,
geen kind zonder de koesterende warmte van de moederschoot.
God wil geboren worden, te midden van mensen,
de Eeuwige verlangt naar ons.

Maria ging in op dat verlangen –
‘mij geschiede naar uw Woord’ zei zij –
en zij ontving de Eeuwige.

Lang nadat de engel was gegaan
stond Maria daar nog
diep verwonderd
in de bomen woonde het licht
dat haar was overkomen. (Corja Bekius)

Een vrouw zegt ‘ja’,
een kind wordt geboren,
wonder van leven, wonder van God.

Welkom aan dit kind,
welkom aan allen die in Hem geloven,
welkom aan allen die hier komen
met verlangen naar licht, liefde, vrede.
Terwijl een of meerdere kaarsen worden aangestoken zingen allen:
Zingen: Zuivere vlam
Tekst: John Bell (Iona), vertaling: Joke Ribbers; muziek: Graham Maule
Uit: Liederen & Gebeden uit Iona & Glasgow, Gooi & Sticht, 2003)

Zuivere vlam, verdrijf met je licht
de angsten van ons hart.

Gebed om openheid
v = voorganger; a = allen

v    Eeuwige God, Gij hebt ons tot leven geroepen
en tot op de dag van vandaag zijt Gij ons genadig.
a    Wees hier aanwezig,
Bron van alle bestaan,
God van mensenkinderen.
v    Samen in geloof tot hier gekomen, vragen wij U:
kom met uw Woord, spreek ons aan, zegen en bemoedig ons.
a    Waar zouden wij zijn zonder uw licht,
zonder uw liefde of levensadem?
Wees ons genadig, ontferm U over ons.
v    Zie uw wereld, het geweld, de oorlog,
het stille verdriet, de gemiste kansen.
Ontferm U over stad en land,
groot en klein, jong en oud.
a    Maak ons vrij om goed te zijn
en open ons met kracht van liefde. Amen.

Lezen: Verhaal ‘Reken maar op een wonder’, deel 1
Zie Open Deur, Kerstmis 2012, blz. 10-11
Lees het verhaal tot en met ‘…kon ze zomaar in een diepe smalle geul onder haar vallen.’

Zingen: Scheur toch de wolken
Tekst: Huub Oosterhuis; melodie: ‘O Heiland, reiss die Himmel auf’
Zie Gezangen voor Liturgie nr. 633; melodie is gelijk aan Liedboek voor de kerken Gezang 128

Scheur toch de wolken weg en kom.
Breek door de blinde muur en kom.
Doodsnacht regeert ons her en der.
De tijd is vol, uw Naam is ver.

Een vloed van tranen komt tot U.
Bloed uit de aarde roept tot U.
Al uw verworpen kind’ren staan
op uit hun graf en zien U aan.

Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort.
Dat niet vergeefs dit mensenwoord,
o God, sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.

Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,
dat Gij geen God van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom,
Scheur toch de wolken weg en kom.

Lezen: Verhaal ‘Reken maar op een wonder’, deel 2
Zie Open Deur, Kerstmis 2012, blz. 10-11
Lees het verhaal vanaf ‘Wat er toen gebeurde…’ tot aan het slot.

Zingen: Waar eens David werd geboren
tekst: Sytze de Vries; melodie: ‘Once in Royal David’s city (zie Open Deur, Kerstmis 2012, blz. 11)

Waar eens David werd geboren
wordt een kind in ‘t stro gelegd.
Daar ligt een geboren herder,
hem is alle plaats ontzegd.
Maar – en dit geheim is groot,
hij troont op Maria’s schoot!

In de armen van zijn moeder
wordt de liefde zijn tegoed.
Daar leert hij van harte zingen
van de God die wond’ren doet.
Liefde leidt hem totterdood,
tot hij rust vindt in haar schoot.

Alle dagen van ons leven
heeft dit kind ons liefgehad.
Met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt
met zijn staf van lieflijkheid.

Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht.
Gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde aan de nacht,
stralen zal dan Hij als zon,
of de schepping weer begon.

Lezen: Lucas 2: 8-19

Stilte, muzikaal intermezzo of overweging
Bij wijze van overweging kan de tekst gelezen worden uit Open Deur (Kerstmis 2012), blz. 8-9.
Drie lezers dragen de teksten voor:
Lezer 1: De tekst van het Magnificat (‘Mijn ziel looft de Levende…’ of een andere vertaling)
Lezer 2 leest de teksten die gericht zijn aan ‘Anne’
Lezer 3 leest de teksten die gericht zijn aan ‘Jannet’
De kopjes ‘Hoi Anne’ enz. hoeven uiteraard niet voorgedragen te worden!

Zingen: Lofzang van Maria (Magnificat)

Tussentijds Gezang 68
tekst: Muus Jacobse; melodie: Straatsburg 1539

Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verhoogt zich zeer,
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.

Van nu aan, om wat Hij,
de Sterke, deed aan mij,
zullen mij zalig prijzen
alle geslachten saam.
Want heilig is zijn naam,
hij zal zijn trouw bewijzen.

Zijn arm verstoot met kracht
de groten uit hun macht,
de vorsten van hun tronen;
maar Hij maakt kleinen groot
en zal met overvloed
de hongerigen lonen.

Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken,
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.

of Gezangen voor Liturgie nr. 164
tekst: Huub Oosterhuis; melodie: Rik Veelenturf

Ik zing van ganser harte voor de Heer,
ben opgetogen om mijn God en redder.
Want hij had oog voor mij, zijn dienares,
maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevraagd.
Nu mag ik voortaan mij gelukkig prijzen
dat Hij zo grote dingen aan mij deed.
En alle eeuwen stemmen met mij in:
de Heer is machtig en zijn naam is heilig.
Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade
naar allen die eerbiedig met Hem leven.
Genade is zijn kracht, maar alle hoogmoed,
al onze eigenwaan ontmaskert Hij.
Alle machthebbers stoot Hij van hun tronen,
arme en kleine mensen maakt Hij groot.
Wie honger hebben geeft Hij overvloed
en rijken stuurt Hij heen met lege handen.
Altijd is Hij zijn volk nog trouw gebleven,
altijd bezorgd om Israël, zijn dienstknecht.
Zo had Hij het beloofd aan onze vaderen,
aan Abraham en aan zijn volk, voorgoed.

Voorbede

Kom met uw liefde
over allen die verloren lopen:
de zwerver in de stad,
de moeder die niet voor haar kinderen kan zorgen,
de eenzame mens achter de gesloten voordeur.
Kom met uw liefde
en laat uw wonder geschieden:
huis en haard voor ieder mensenkind,
een open deur, een open hart.

Zingen    God van mensen, God van liefde,
U vertrouwen wij ons toe.
(melodie: Once in Royal David’s City, eerste regel)

Kom met uw vrede
over allen die gebukt gaan onder geweld,
die lijden onder oorlog:
het volk van Syrië, Irak, Afghanistan,
mensen die opgejaagd worden door stammenstrijd,
mensen op zoek naar voedsel, water, levenskansen.
Kom met uw vrede
en laat uw wonder geschieden:
een veilig thuis voor ieder mensenkind,
kansen om te leren en te leven, uitzicht op toekomst.

Zingen    God van mensen, God van vrede,
U vertrouwen wij ons toe.

Kom met uw wijsheid
over allen die zoeken naar richting.
die verlangen naar een zinvol bestaan:
kinderen en jongeren die hun weg zoeken in onze samenleving,
mensen die zich geen raad weten met de chaos van hun leven,
allen die verlangen naar liefde en vrede, maar niet weten hoe.
Kom met uw wijsheid
en laat uw wonder geschieden:
uw Woord geschreven in ieders hart,
mensen van goede wil, allen op weg naar uw vrede. Amen.

Zingen    God van mensen, God van wijsheid,
U vertrouwen wij ons toe.
Gezamenlijk gebed: Onze Vader…

Zegenwens

Durven wij te rekenen op een wonder,
durven wij God in ons midden te ontvangen?
Zeggen wij ‘ja’ als God bij ons wil wonen?
Het gebeurt vandaag, aan jou en mij:
mensen van goede wil, op weg naar vrede,
levend in liefde – dat is Gods wonder.

Gaan wij heen van hier
in het vertrouwen dat God met ons gaat,
dat de Eeuwige scheppend met ons bezig is,
dat de Zoon ons gaande houdt op zijn weg,
dat de Geest ons bezielt met kracht tot liefde. Amen.

Zingen: Stille nacht
Liedboek voor de kerken, Gezang 143

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer.
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’ en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Deze liturgie is samengesteld door Cynthia Lieshout, stafmedewerker bij Reliëf (Christelijke vereniging van zorgaanbieders) en redactielid van Open Deur. De liturgie hoort bij het kerstnummer van oecumenisch maandblad Open Deur, december 2012. Losse nummers zijn te bestellen bij Boekencentrum Uitgevers, e-mail: abonnementen@boekencentrum.nl, tel. 079-3628628.

Het ‘Gebed om openheid’ is ontleend aan Om te beginnen, een uitgave van de Werkgroep voor Liturgie Heeswijk.

Bron: Open Deur, 78/12 (2012)
Om de liturgie als pdf te downloaden, klik hier. (deze link is inmiddels verlopen)

De beste kerstverhalen van Mozaïek

De beste kerstverhalen - Joke Verweerd

De beste kerstverhalen van Mozaïek van Irma Joubert, Guurtje Leguijt, Arie Kok, Frans Willem Verbaas, Joke Verweerd e.a. bevat een keuze van de beste kerstverhalen van de fondsauteurs van Uitgeverij Mozaïek, aangevuld met twee fonkelnieuwe verhalen.
Zeer geschikt om voor te lezen in het gezin, in de kerk of op de vereniging. Of om er zelf van te genieten.

< Terug