< Terug

Videoservice Bronproeverijen: proeven van de Bron

Bierproeverijen, wijnproeverijen, kerkproeverijen… Ze zijn er allemaal. Maar wat is precies een Bronproeverij? En wat heeft dat met het Evangelie te maken? Lees de bijdrage, schrijf u in voor de videoservice en proef de vruchten van de Bron.


Dit is een bijdrage n.a.v. Vruchten van de Bron

Vruchten van de Bron Noorloos

Christenen geloven dat het hun bestemming is vrucht te dragen voor God en mensen. Dit komt tot uiting in hun persoonlijke leven maar ook in het samen gemeentezijn. In dit boek werkt de auteur dat uit in de thema’s vruchtbaar bijbelgebruik, vruchtbare vertolking, vruchtbare leiders en vruchtbare kerken. Deze thema’s zijn belangrijk voor een heilzame en duurzame geloofs- en gemeenteopbouw. Bij de uitwerking staan de bijbelse kernwoorden geloof¸ hoop en bovenal liefde centraal.

Vruchten van de Bron is geschreven in aansluiting op Leven uit de Bron en Groeien bij de Bron.

Met een voorwoord van dr. Arjan Plaisier, docent Spiritualiteit aan de Protestantste Theologische Universiteit.


Inleiding

Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds veel Bijbels worden verkocht, maar dat ze steeds minder worden gelezen en nog minder goed gelezen worden. Hieruit blijkt dat de Bijbel steeds minder mensen aanspreekt, omdat ze er kennelijk niet wijzer van worden en geen Heil aan beleven

Het boek Vruchten van de Bron maakt duidelijk, hoe lezers zich wél aangesproken kunnen gaan voelen en hun leven door de inhoud kunnen laten verrijken. Deze inhoud heeft de instemming van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Internationale Bijbelbond vanwege onze gezamenlijke inzet voor vruchtbaar Bijbelgebruik.

Het boek

Het boek bestaat uit vier delen:

In deel 1 wordt beschreven wat de inhoud van vruchtbaar Bijbelgebruik is, zodat lezers de vruchten van de Bron kunnen proeven, de smaak ervan te pakken krijgen en er zich door kunnen laten voeden en vormen.

Hoewel in de Bijbel veel vruchten zijn te vinden, staat in dit boek het drietal geloof, hoop en liefde centraal. Omdat het niet de bedoeling is deze woorden slechts met ons verstand te begrijpen, maar om met hart en ziel te beleven, gaat het om de werkwoorden of levenswoorden geloven, hopen en bovenal liefhebben. Om de inhoud ervan te verstaan en vooral te ervaren worden in Vruchten van de Bron concrete aanwijzingen gegeven, zowel voor persoonlijk als gezamenlijk gebruik.

Deel 2 bevat tien meditaties met pastorale voorbeelden van vruchtbaar Bijbelgebruik.

Deel 3 gaat over vruchtbaar leiderschap, dat belangrijk is om de Bijbel vruchtbaar te  leren lezen en deel 4 maakt duidelijk hoe vruchtbaar Bijbelgebruik onder leiding van vruchtbare leiders leidt tot vruchtbare kerken. Dit zijn geloofsgemeenschappen, die met elkaar de inhoud van geloven, hopen en bovenal liefhebben beleven en die ook aan anderen kunnen voorleven en doorgeven.

Bronproeverijen

Met een variant op de wellicht bekende Kerkproeverijen belegt de interkerkelijke gemeenteopbouwgroep Leven uit de Bron vanuit de inhoud en opzet van Vruchten van de Bron Bronproeverijen, die zijn bedoeld om de smaak van de Bijbelse vruchten te proeven. Dit doel sluit aan bij uitspraken in de Psalmen, zoals: ‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt’ (34:9). Deze verwijzingen maken duidelijk hoeveel goeds een Bronproeverij kan opleveren. Alleen God, zoals Hij zich eerst aan Israël, daarna via Jezus en vervolgens door de Heilige Geest heeft bekend gemaakt, kan de menselijke dorst naar leven, welzijn en geluk lessen en er zelfs veel vreugde aan laten beleven. Daarom krijgt een Kerkproeverij pas smaak en wordt pas voedzaam via een Bronproeverij.

In een Bronproeverij gaat dus het niet om over de vruchten van het Evangelie te theoretiseren of te discussiëren, maar om inhoud, kwaliteit  en smaak te ontdekken, zodat we er zelf van kunnen leven en anderen láten leven.

Hiervoor gebruiken we de in Brontraingen langdurig beproefde CBA-methode, waarin het gaat om het evenwicht tussen Communicatie, Bezinning en Activiteiten.

Met Communicatie wordt bedoeld de openhartige omgang met God en elkaar. Ook voor een Bronproeverij is dit begin essentieel. In de Bezinning wordt hierover nagedacht en in de Activiteiten gaat het om de praktische toepassing. De CBA-methode blijkt veel vruchtbaarder te zijn dan de gangbare ABC-methode, waarin vooral aan activiteiten tijd en energie wordt besteed, veel minder aan bezinning en nog minder aan communicatie of omgang met God en met elkaar.

Videoservice

Om zoveel mogelijk mensen met deze Bronproeverijen in aanraking te brengen ontwikkelen we namens de interkerkelijke gemeenteopbouwgroep Leven uit de Bron een videoservice, inclusief de mogelijkheid om met deelnemers interactief bezig te zijn. Dit is des te belangrijker, omdat bijeenkomsten voor Vorming & Toerusting vanwege het Coronavirus wellicht langdurig onmogelijk zijn. Evenals onderwijs, bedrijven en kerken eigentijdse communicatiemogelijkheden benutten, zien wij hierin grote kansen om velen de kans te geven de vruchten van de Bron te laten proeven.

Wellicht zijn behalve kerken ook andere organisaties, zoals het NBG en de IBB in deze videoservice geïnteresseerd. Dat geldt ook voor de Raad van Kerken, die de jaarlijkse kerkproeverij organiseert.

Voor begeleiding en professionele facilitering werken we samen met de Theologische Universiteit in Kampen.

Het is de bedoeling, dat er in de loop van dit jaar een introductie-video beschikbaar komt. Bij voldoende deelnemers maken we vijf video’s over geloven, hopen en liefhebben, zoals beschreven in deel 1.19 van Vruchten van de Bron. Meer informatie wordt vermeld in de gratis digitale Nieuwsbrief voor geloofs- en gemeenteopbouw. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via mariusnoorloos@kpnplanet.nl

Kosten en baten

Aan de uitwerking, uitvoering, promotie en vergoeding van de medewerkers zijn uiteraard nogal wat kosten verbonden. Een begroting hiervoor is in de maak. Om zoveel mogelijk belangstellenden de vruchten van de Bron te laten proeven hopen we deze videoservice gratis te kunnen aanbieden. Men hoeft dan alleen het boek Vruchten van de Bron aan te schaffen om aan de Bronproeverij mee te kunnen doen.

Om dit mogelijk te maken zoekt de stichting Leven uit de Bron financiële steun bij verwante kerken, parochies of gemeenten, verenigingen, organisaties, bedrijven en personen in de vorm van een eenmalige of periodieke bijdrage. Belangstellenden kunnen zich met vragen, mogelijkheden, adviezen en suggesties melden via bovenstaand emailadres.

Op hoop van Zegen

Enerzijds leeft er bij ons een sterk verlangen aan dit project te beginnen, maar anderzijds voelen we ons ook onzeker, of het haalbaar is. Tegelijk geloven we, dat God graag zoveel mogelijk mensen met de vruchten van de Bron wil zegenen, zodat ze er de smaak van te pakken krijgen om Zijn goedheid te beleven en door te geven. Daarom zijn we aan dit avontuur begonnen op hoop van Zegen.

Jelle de Kok en Marius Noorloos, resp. voorzitter en adviseur van Leven uit de Bron.

Meer actuele boeken van de Bron serie:

Vruchten van de Bron Noorloos
leven uit de bron Noorloos
Groeien bij de bron Noorloos

Meer lezen over Vruchten van de Bron? Lees ook de recensie van ds. L. Smelt bij Vruchten van de Bron!

< Terug