Rubriek: Ambt

Het ecclesiologische karretje van Van Ruler. Niet de kerk of het ambt, maar Christus, het woord Gods, het evangelie van het koninkrijk

Uit Kerk en Theologie 2019 - nummer 01 - 31 augustus 2020

De heruitgave van het Verzameld Werk van A.A. Van Ruler is bezig te ver-schijnen, compleet met annotaties, die wezenlijk bijdragen tot een goed ver-staan van deze grote en markante theoloog.1 Recent verscheen het deel rond kerkrecht, kerkorde en ambt. De meest typerende uitspraak die ik van Van Ruler ken, is die van het ecclesiologische karretje. Telkens weet hij kerk en ambt te relativeren door te zeggen: “De kerk is niet meer dan het karretje, waarop het Woord van God zich door de eeuwen en de volkeren op aarde beweegt” (290, 465, 473).

Vanaf september 2018: de classispredikant

Uit Ouderlingenblad 2018 - nummer 09 - 17 augustus 2020

De Kerkorde van de Protestantse Kerk is gewijzigd. Per 1 mei werden de classes samengevoegd tot 11 grote, per 1 september worden daar 11 classispredikanten aan toegevoegd. Wat wordt hun taak en bevoegdheid? Wat merken gemeenten daarvan? En de predikanten en kerkelijk werkers? Eén van hen legt het uit…

Profeet

Uit Schrift 2019 - nummer 01 - 13 augustus 2020

Gewoonlijk stellen we ons profeten voor als mensen die de toekomst voorspellen. Dit beeld is mede ontstaan door de benadering van het Oude Testament en het Nieuwe Testament als één geheel.

Zonder priester

Uit Laetare 2019 - nummer 02 - 11 augustus 2020

Ik wilde voor een artikel dat ik schreef weten wat de officiële katholieke liturgie voor Goede Vrijdag voorschrijft met betrekking tot de schriftlezingen. Daartoe keek ik in het rooms-katholieke directorium met de liturgische kalender, waarbij mijn oog viel op de richtlijnen voor deze bijzondere dag. Ik las dat voor de viering van Goede Vrijdag de […]

De kerkelijk werker en de verhouding tot kerkenraad en predikant

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 10 - 6 augustus 2020

Welke positie neemt de kerkelijk werker in in de praktijk van de gemeente; toegespitst op de relatie met de kerkenraad en de predikant? Wat zijn daarvan de (kerkordelijke) achtergronden? Welke tendensen zijn er als het gaat om de plaats van de kerkelijk werker in onze Protestantse Kerk?

De opleiding tot kerkelijk werker

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 10 - 6 augustus 2020

Hoe word je kerkelijk werker? Welke opleiding moet je daarvoor doen en hoe ziet die er uit? Daarover gaat het in dit artikel.

De kerkelijk werker in de praktijk

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 10 - 6 augustus 2020

We hebben – ter kennismaking – twee kerkelijk werkers om een gastcolumn gevraagd, om uit hun verhalen te ontdekken waar en hoe zij in de kerk kunnen werken. Dit is het verhaal van Rook Verkaik.

Waarom zijn ambtsdragers nodig?

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 01 - 4 augustus 2020

In een aantal gemeenten is het vinden van nieuwe ambtsdragers een probleem geworden. Er wordt naarstig rondgekeken wie geschikt of benaderbaar zijn om ouderling of diaken te worden. Maar om er een periode van vier jaar ‘voor te gaan’ vinden mensen bezwaarlijk. Vacatures blijven open.

Biechtgeheim en consequenties

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 10 - 1 november 2019

Wat doe je als je als ambtsdrager, na vertrouwelijke gesprekken, een ernstig vermoeden krijgt dat onrecht – bijvoorbeeld seksueel misbruik – gaande is? Dit moet toch stoppen…? Wat zeggen de Kerkorde én het Nederlandse recht hierover? LEON VAN DEN BROEKE Dr. C. van den Broeke is universitair hoofddocent Religie, Recht en Samenleving/Kerkrecht aan de Faculteit […]