Rubriek: Ecclesiologie

Kerk en event

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 02 - 30 november 2020

De kans van een vloeibare kerk In Nederland lijken events de wind mee te hebben. Festivals als Opwekking, Graceland, New Wine en het Inspiratiefestival Terschelling trekken duizenden bezoekers. The Passion is seen ander voorbeeld van een geslaagd event dat al jaren in de top-10 van best bekeken televisieprogramma’s in Nederland staat. Er zijn vele andere […]

Kennen en horen

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 03 - 30 november 2020

De stem van de gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland ‘De kerkenraad neemt geen besluiten in aangelegenheden die voor het leven van de gemeente van wezenlijk belang zijn, zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.’, aldus artikel VI-5 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).[1] […]

Leiderschap

Teleurgesteld in de kerkelijke gemeenschap. Lessen trekken uit pionierservaringen

Uit Handelingen 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Het is opvallend dat kerkverlaters soms ook kerkelijke pioniers zijn die een gebrek aan gemeenschap ervaren binnen hun ‘nieuwe pioniersgemeente’. Vanuit een onderzoek naar ‘kerkbeelden bij praktijken van missionaire gemeenschapsvorming’ wordt lering getrokken voor kerkgemeenschappen die te kampen hebben met kerkverlating. ‘Er zijn honderd smaken kerkverlaters. Marie ging weg omdat haar kerk homofoob was. Geef […]

Kerk in de wereld

Kerkverlating in hoopvol perspectief

Uit Handelingen 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Twintig jaar geleden had ik eens een gesprek met een van mijn geestelijke mentoren, afkomstig uit dezelfde kerkelijke traditie als ikzelf: de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het gesprek ging over de toekomst van de kerk en het afnemende aantal kerkleden. Als diep betrokken vader van een aantal kinderen vertelde hij dat hij er ernstig rekening mee […]

Kerk in de wereld | Seculariteit

Kerkelijke betrokkenheid in baptisten- en evangelische gemeenten

Uit Handelingen 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Sinds vorig jaar bezoeken Johan (33) en Aline (29) regelmatig met hun kinderen Joas (2) en Eva (4) de zondagse samenkomsten in de gemeente. Ze komen uit een traditionele kerk in het centrum, maar voelen zich aangetrokken tot de diversiteit van sprekers, de liedkeuze en het kinderwerk in onze gemeente. Na een jaar sluiten ze zich graag aan als vriend van de gemeente. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt gevraagd welke taken ze in de kerk zouden willen oppakken. Een ongemakkelijke stilte volgt. ‘Moet dat dan?’ Veel contact met andere mensen uit de kerk hebben ze niet. Ze bezoeken tweemaal per maand de samenkomsten, de andere zondagochtenden worden gevuld met mountainbiken en andere kostbare tijd en aandacht voor het gezin, die doordeweeks nogal eens ontbreekt.

Het ecclesiologische karretje van Van Ruler. Niet de kerk of het ambt, maar Christus, het woord Gods, het evangelie van het koninkrijk

Uit Kerk en Theologie 2019 - nummer 01 - 31 augustus 2020

De heruitgave van het Verzameld Werk van A.A. Van Ruler is bezig te ver-schijnen, compleet met annotaties, die wezenlijk bijdragen tot een goed ver-staan van deze grote en markante theoloog.1 Recent verscheen het deel rond kerkrecht, kerkorde en ambt. De meest typerende uitspraak die ik van Van Ruler ken, is die van het ecclesiologische karretje. Telkens weet hij kerk en ambt te relativeren door te zeggen: “De kerk is niet meer dan het karretje, waarop het Woord van God zich door de eeuwen en de volkeren op aarde beweegt” (290, 465, 473).

De democratische rechtsstaat en de kerk

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 04 - 31 augustus 2020

Het bijna tien jaar geleden door de PKN-synode vastgestelde rapport De kerk en de democratische rechtsstaat – een positiebepaling1 was bedoeld als handreiking voor kerk en gemeente en schetst de positie die een kerk in zou kunnen nemen in een staat die een rechtsstaat ambieert te zijn. De positiebe-paling ziet hier in de eerste plaats op uitkomsten van binnenkerkelijk debat.

In het midden van de gemeente. Ecclesiologische en kerkrechtelijke overwegingen bij een doopcasus

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Met de nodige regelmaat melden zich stellen die een kind willen laten dopen, maar niet of nauwelijks bij het gemeenteleven betrokken zijn. Ze willen het liefst laten dopen in een dienst waarin zij als doopouders de enigen zijn. We zien ze dan na het dopen zelden meer, hooguit nog eens met Kerst.

Navolging

‘Wat hebt u dat u niet hebt ontvangen?’

Uit Handelingen 2017 - nummer 03 - 26 augustus 2020

Parallel aan dit Trendbericht verschijnt op de website van Handelingen het veel uitvoeriger Literatuurbericht Kerkopbouw. Meer dan veertig publicaties worden daar besproken. Dat aantal maakt duidelijk dat er volop reflectie is over de kerk. Daar is ook alle reden toe, want we kunnen de oneliner van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans ook toepassen op de kerk: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.’

Missionaire gemeente

Vernieuwen of pionieren?

Uit Handelingen 2017 - nummer 03 - 26 augustus 2020

De afgelopen jaren is op tientallen plaatsen en in alle bisdommen vernieuwing van pastoraat en parochie onderwerp van overleg en discussie geweest. Die discussies werden altijd aangezet door een besef dat de tijd van de grote volkskerk langzamerhand achter ons ligt en dat we mensen op een andere, nieuwe manier zouden moeten bereiken met de boodschap van het Evangelie. De gebruikelijke aanpak heeft haar aantrekkingskracht grotendeels verloren en nieuwe wegen zijn nodig.