Rubriek: Leiderschap

Leiderschap

Bij nader inzien

Uit Open Deur 2021 - nummer 02 - 30 maart 2021

Wat voor mensen neemt God eigenlijk in dienst? Je zou zeggen dat Hij een royale keus heeft. Er is zoveel talent, er zijn zoveel mensen met een flinke dadendrang, zoveel mensen met de ambitie om leider te worden. Het is bijna onbegrijpelijk dat het Rijk van God zoals Jezus dat voor ogen stond, er niet […]

Leiderschap

De Ghanese pastor als papa van zijn gemeente

Uit Handelingen 2020 - nummer 04 - 5 maart 2021

Vanwege mijn voorliefde voor het Afrikaanse, onze geadopteerde dochters uit Mozambique en mijn werk heb ik een breed netwerk aan Afrikaanse vrienden, collega’s, studenten en kennissen. Zo baden we vanuit mijn toenmalige evangelische kerk in Nederland vijf jaar lang maandelijks met een groep Westen Oost-Afrikaanse en Nederlandse vrouwen voor onze gezinnen. De moeders vroegen opvallend vaak gebed voor hun mannen.

Leiderschap

Teleurgesteld in de kerkelijke gemeenschap. Lessen trekken uit pionierservaringen

Uit Handelingen 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Het is opvallend dat kerkverlaters soms ook kerkelijke pioniers zijn die een gebrek aan gemeenschap ervaren binnen hun ‘nieuwe pioniersgemeente’. Vanuit een onderzoek naar ‘kerkbeelden bij praktijken van missionaire gemeenschapsvorming’ wordt lering getrokken voor kerkgemeenschappen die te kampen hebben met kerkverlating. ‘Er zijn honderd smaken kerkverlaters. Marie ging weg omdat haar kerk homofoob was. Geef […]

Leiderschap

Angela Merkel

Uit Herademing 2018 - nummer 02 - 21 oktober 2020

Van ‘meisje van kohl’ tot machtigste vrouw Angela Merkel werd in 2011 uitgeroepen tot de machtigste vrouw ter wereld. Ze is alweer twaalf jaar bondskanselier van Duitsland en daarmee de eerste vrouwelijke regeringsleider van de BRD. Bovendien is ze de eerste vrouwelijke partijleider van haar christendemocratische CDU. Een opmerkelijke vrouw, die zich in het actuele […]

Seculariteit

Bezieling van leerkrachten

Uit Herademing 2017 - nummer 03 - 20 september 2020

Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw kon je van leerkrach-ten in het confessioneel onderwijs verwachten, dat hun geloof mee resoneerde in hun lessen. De identiteit van de katholieke of protestants-christelijke school was geen hot item. Dat is het nu wel. Door de ingrijpende veranderingen van de afgelopen decennia is die identiteit een heikel onderwerp geworden. Jos Roemer gaat in zijn dagelijkse praktijk de uitdaging aan.

Leiderschap

In vredesnaam

Uit Open Deur 2019 - nummer 05 - 11 september 2020

Mogen kerken zich met politiek bemoeien? Mogen ze de overheid bekritiseren? Zich verzetten tegen beleid van de regering? De apostel Paulus schreef rond het jaar 56 na Christus een brief aan de christelijke gemeente in Rome. Daarin zegt hij: ‘Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van […]

Leiderschap

Heilige grond

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 04 - 31 augustus 2020

De tijd dat de predikant voornamelijk zwaaiend door het dorp heen fietste en een mooie preek op zondag hield, ligt achter ons. Zij wordt geacht naast herder en leraar ook missionair, een vaardig bestuurder en een inspirator voor de vrijwilligers te zijn. Ook dient de predikant er een gezond geloofs-leven op na te houden, zich permanent te laten bijscholen, de gemeente te redden van krimp én een woord voor de wereld te hebben.

Leiderschap

Sacramentsbevoegdheid: van uitzondering naar regel pleidooi voor aanpassing van de kerkorde

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 03 - 31 augustus 2020

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de triosynode van de kerken die met el-kaar op weg waren naar eenwording de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in tweede lezing vaststelde, al kon niemand toen nog bevroeden dat de verenigde kerk deze naam zou gaan dragen.1 Met kerkorde doel ik hier op de kerkorde in engere zin, de Romeinse artikelen. In dit ar-tikel wil ik de tekst en de uitwerking daarvan in de ordinanties evalueren met het oog op de sacramentsbevoegdheid.

Oecumene

Alle gelovigen zijn gelijk, maar sommigen meer dan anderen. Een verkenning van de relatie tussen avondmaal en ambt

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 01 - 31 augustus 2020

Al decennia lang pleiten met name academische protestantse theologen, maar in mindere mate ook predikanten in lokale gemeenten, ervoor de vie-ring van het avondmaal in de christelijke gemeente een belangrijkere plaats te geven. Een voortrekkersrol daarin vervulde de zogenaamde Liturgische Beweging. Als Gerardus van der Leeuw in 1949 zijn Sacramentstheologie het licht doet zien, spreekt hij om verschillende redenen van een geschikt moment om met een sacramentstheologie te komen.

Leiderschap

‘Youth ministry’: praktijken van hoop?!

Uit Handelingen 2019 - nummer 03 - 28 augustus 2020

Youth ministry aan jonge mensen in Nederland die gelukkig zijn, maar ook kwetsbaar en angstig, vraagt om een rijke theologie, waarin aandacht wordt gegeven aan groeien bloeimogelijkheden, en aan hoop te midden van wanhoop. Pedagogiek en theologie spreken hierin een eigen woordje mee. Dit artikel beschrijft en doordenkt mogelijkheden, criteria en spanningsvelden.