Rubriek: Monastiek

Monastiek

Onaanraakbaar

Uit Schrift 2021 - nummer 02 - 13 augustus 2021

Van de ene op de andere dag kwam ons land tot stilstand: een ‘intelligente lockdown’, waarbij iedereen – vitale beroepen uitgezonderd – thuis kwam te zitten. Ik kwam, als actieve zuster bij de Feminae Pacis, terecht in een mij onbekend proces, toen mijn leven ‘op straat’ opeens een leven ‘binnen muren’ werd. Wat hielp? Welke vragen dienden zich aan? En: kwamen er ook antwoorden? Waar geeft geloof een opening wanneer de hele samenleving bestaat uit onaanraakbaren? Dit artikel poogt een brug te slaan tussen handen en ogen, tussen isolement en nabijheid en neemt daarbij de Evangeliën als uitgangspunt.

Monastiek

Elia

Uit Schrift 2021 - nummer 02 - 13 augustus 2021

De profeet Elia wordt van oudsher gezien als een voorbeeld voor een leven in stilte en eenzaamheid, innig verbonden met God. Vooral de woestijnmonniken probeerden in navolging van Elia afstand te nemen van wereldse invloeden, om zich alleen te laten leiden door God. Deze distantiëring werd zo mogelijk bevorderd door daadwerkelijke terugtrekking uit de bewoonde wereld, de woestenij in. In de dertiende eeuw liet de Karmelorde zich inspireren door deze traditie van woestijnmonniken en de profeet Elia. Welke rol speelde die stilte en eenzaamheid in het leven van Elia?

Monastiek

Ascese, woestijnvaders en corona

Uit Schrift 2021 - nummer 02 - 13 augustus 2021

In zijn Overwegingen (Pensées) uit 1670 geeft de wiskundige, filosoof en theoloog Blaise Pascal een analyse van waar de problemen uit het menselijk leven volgens hem vandaan komen: ‘Al de ellende van mensen komt voort uit één oorzaak, namelijk deze: dat zij niet in staat zijn rustig in een kamer te blijven zitten’. Laten we eens in de spiritualiteit van het vroege christendom duiken om te zien hoe men daar met deze zaak omging.

Monastiek | Navolging

De kerkwijdingspreek in de Arnhemse mystieke preken

Uit Herademing 2020 - nummer 02 - 23 juli 2021

In de zestiende eeuw werden in het Arnhemse St.-Agneskloos-ter de Arnhemse mystieke preken geschreven. Deze preken verbinden de mystieke vereniging met God met de viering van de liturgie. In de ‘kerkwijdingspreek’ staat hoe de ruimte van de kerk en de liturgie die daar plaatsvindt, hand in hand gaan met wat er in de innerlijke ruimte van de mens gebeurt – in de tempel van de ziel.

Monastiek

Missie en contemplatie in het (Nederlandse) kloosterleven

Uit TussenRuimte 2021 - nummer 01 - 24 juni 2021

Kloostergemeenschappen hebben allemaal hun eigen karakter: een eigen missie, een eigen gebedsleven en een eigen relatie tussen die missie en dat gebedsleven. Missie (of: actie) en contemplatie hebben door de eeuwen heen in een vruchtbare spanning met elkaar gestaan, in kort bestek beschreven in het eerste deel van dit artikel. Hoe die spanning uitwerkt in het leven van een hedendaagse kloosterling, daarvan spreekt vervolgens een interview met broeder Bram Hommel.

Monastiek

Missie en contemplatie bij jongeren

Uit TussenRuimte 2021 - nummer 01 - 24 juni 2021

Als één op de vijf twintigers ervaring heeft met klachten van burnout of depressie, hoe is het dan met die andere vier? Zouden zij in de chaos en de druk van hun leven niet gebaat zijn bij een beetje eenvoud, een beetje rust en een beetje aandacht? Zouden zij met al die ruis in hun hoofd niet snakken naar rust in hun hart?

Monastiek

Maria-antifonen

Uit Laetare 2020 - nummer 05 - 13 februari 2021

Vanaf het begin was mijn loopbaan verweven met het katholicisme, in persoonlijke, in liturgische en in theologische zin. De figuur van Maria speelde daarbij regelmatig een rol. Ik moest mij tot haar zien te verhouden, vanuit mijn soms anti-roomse opvoeding. Door de jaren heen heb ik mij in haar verdiept, gezocht naar een mogelijke oecumenische […]

Monastiek

Mystery Worshipper

Uit Laetare 2020 - nummer 04 - 28 december 2020

De mystery worshippers van Laetare lieten een tijdje niet van zich horen. Toch hebben ze wel degelijk rondgereisd, vakkundig vermomd als gewone kerkganger. hier is een verslag uit het ‘oude normaal’. Wie, wat, waar? Kerk: St. Nicolaasbasiliek Plaats: Amsterdam Denominatie: rooms-katholiek Datum: 26 januari 2020 Voorgangers: drs. Eric Fennis (priester) en drs. Rob Polet (diaken) […]

Monastiek

Willibrord: Fresonum genti archiepiscopus?

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 04 - 30 november 2020

‘Dat Willibrord in Rome gewijd mag worden tot aartsbisschop voor het Friese volk’ (Fresonum genti archiepiscopus). Deze woorden gebruikt de eerbiedwaardige Beda in zijn kerkgeschiedenis van het Engelse volk over Willibrord.[1] Dit is de oudste bewaard gebleven tekst (geschreven vóór 731) waarin expliciet de verbinding wordt gelegd tussen Willibrord, zijn aartsbisschoppelijk ambt en het Friese volk. […]

Monastiek

De Heliand en de pasbekeerde saksen

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 04 - 30 november 2020

In dit artikel staat de vraag centraal of de Oudsaksische Heliand, een poëtische weergave van het evangelie uit omstreeks 830, een vernieuwende invloed had op waarden en normen van de pasbekeerde Saksen[1] en hoever deze invloed reikte. Eerst zal ingegaan worden op de voorchristelijke religie in onze landstreken en op de wijze waarop de kerstening hier […]