Rubriek: Oecumene

Levenseinde en rouw | Oecumene

In memoriam Hans Küng (1928-2021)

3 mei 2021

Op 6 april jongstleden overleed de theoloog en priester Hans Küng in zijn huis in Tübingen. Wie gedenken wij met het overlijden van deze gigant? En hoe kunnen wij zijn bijdrage nu op waarde schatten?

Monastiek

Maria-antifonen

Uit Laetare 2020 - nummer 05 - 13 februari 2021

Vanaf het begin was mijn loopbaan verweven met het katholicisme, in persoonlijke, in liturgische en in theologische zin. De figuur van Maria speelde daarbij regelmatig een rol. Ik moest mij tot haar zien te verhouden, vanuit mijn soms anti-roomse opvoeding. Door de jaren heen heb ik mij in haar verdiept, gezocht naar een mogelijke oecumenische […]

Oecumene

Oecumenische corona

18 januari 2021

Als het gaat over kerk en corona, komt een aantal thema’s steeds voorbij: hoeveel kerkgangers toegelaten kunnen worden, of er gezongen mag worden, wie de regels uitvaardigt. Daarnaast zijn er theologische beschouwingen over de betekenis van de coronapandemie, bijvoorbeeld van Tom Wright. Een vraag die wat mij betreft te weinig aan bod komt, is: wat gaat corona betekenen voor de oecumene? Het is wel duidelijk dat ‘kerkgangers’ via hun laptops veel kerkelijk shopgedrag laten zien. […]

Oecumene

Oproep voor een ‘economie van het leven’ in een tijd van pandemie

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 03 - 28 november 2020

Gezamenlijk schrijven van WCC, WCRC, LWV en CWM De huidige Covid-19-pandemie heeft elk aspect van ons leven ontwricht in een wereld die al geplaagd wordt door immens menselijk leed. Als reactie daarop hebben de Wereldraad van Kerken (WCC), de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken (WCRC), de Lutherse Wereldfederatie (LWF) en de Raad voor Wereldmissie (CWM) door […]

Oecumene

Vladimir Hrabal over oosters-orthodox en West-Europees: ‘we ademen door twee longen’

Uit Herademing 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Hoewel volgens Vladimir Hrabal de tegenstellingen tussen Oost-en West-Europa ten onrechte uitvergroot worden, vergelijkt deze Tsjechische theoloog de oosters-orthodoxe en de West-Europese wereld met elkaar. ‘De grote theologen en filosofen van het Oosten zijn vaak sterk beïnvloed door westerse denkers – en andersom.’ Over de EU zegt hij: ‘We stuiten op het oosterse concept van […]

Oecumene

In memoriam

Uit Laetare 2020 - nummer 04 - 28 oktober 2020

Paul Oskamp, liturgisch trendwatcher Op 14 augustus overleed, 88 jaar oud, Paul Oskamp. Vele dominees zijn door hem mede gevormd, vooral op het gebied van de liturgie. Hij was immers docent liturgiek op Seminarium Hydepark. Ik herinner me Paul Oskamp als een stijlvol heer die zich enigszins voornaam presenteerde. Maar vooral herinner ik mij Paul […]

Oecumene

Profetische waakzaamheid en oecumene

Uit Herademing 2019 - nummer 01 - 21 oktober 2020

W.a. Visser’t Hooft en de wereldraad van kerken Profeten voorspellen niets. Bijbelse profeten de naam waardig, duiden de werkelijkheid. Zij zijn waakzaam en ‘lezen’ de tijden. Profeten interpreteren, waarschuwen tegen onrecht, spreken heilsverwachtingen uit, maar zeggen zo nodig ook het oordeel aan. Zo geven zij betekenis aan de context waarin mensen leven. Bij de woorden […]

Monastiek

Chemin neuf: een nieuwe katholieke beweging als loot op een oude stam

Uit Herademing 2017 - nummer 03 - 20 september 2020

In dit hervormingsnummer willen we ook aandacht besteden aan hernieuwing binnen een oude traditie. Jonge loot op oude stam. Hélène Leijendekkers vertelt.

Alleen God schept uit het niets. Wij mensen maken van iets iets anders. We hergebruiken elementen die beproefd zijn en die hun bestaansrecht hebben bewezen. Hervorming mikt op verfris-sing, terug naar de bronnen, stof eraf, verder in de oorspronkelijke richting. Hoe is dat met het religieuze leven? In Nederland zien we veel kloosters slui-ten.

Oecumene

Verenigde kerken: overblijfsels van een oecumenisch verleden?

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 01 - 8 september 2020

Het valt niet te ontkennen dat het ideaal van institutionele eenheid—in het oecumenische jargon: organic unity of organic union—in de oecumenische beweging minder centraal staat dan een eeuw geleden. De slotboodschap van de 8e consultatie van United and Uniting Churches (Johannesburg 2008) verwoordt treffend hoe deze kerken zichzelf nu bescheiden opstellen: ‘United and Uniting Churches do not claim to be forerunners within the ecumenical movement, nor do we see ourselves as relics of an ecumenical past’.

Oecumene

Learning christianity worldwide: een theologisch studieproject

Uit Kerk en Theologie 2019 - nummer 03 - 8 september 2020

Op 11 oktober 2018 verzamelden zich acht mensen op Nieuw Hydepark in Doorn. Het merendeel kende elkaar niet, maar ze hadden gemeen dat ze allemaal voormalige uitgezonden theologische medewerkers waren van een Nederlandse zendingsinstantie, gelieerd aan de Protestantste Kerk in Nederland. Ze waren ingegaan op een uitnodiging van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) om met elkaar de ervaringen die ze in hun interculturele bestaan hadden opgebouwd theologisch productief te maken ten behoeve van kerk, samenleving en theologische wetenschap.