Woordenboek voor Bijbellezers

Zoeken:

Filter blogs op:

Gebied

Categorie

Rubriek

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Bron

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Armoede, ellende, nood

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | C. van Leeuwen | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Gerechtigheid, Schuld | Biddag, Dankdag, Kerkelijk jaar

Geloofstaal & cultuurtaal De geloofstaal bezigt het begrip ‘arm’ voor een mens die het heil in Christus niet kent. Zij gebruikt het woord echter ook voor de gelovige, die zich een arm zondaar weet en zijn heil alleen verwacht van de rijke Christus en de genadige God: ‘Moede kom ik, arm en naakt, tot de […]

Bijbelwetenschappen

Dank, dankzegging, danken, dankbaarheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | T.E. van Spanje | Artikel, Overige artikelen | Rijkdom, Verlossing, Zegen | Dankdag, Kerkelijk jaar

Geloofstaal & cultuurtaal Het bedanken van iemand lijkt in onze cultuur in vele gevallen alleen iets te maken te hebben met goede omgangsvormen: iemand wordt bedankt (bijv. voor bewezen diensten) omdat het nu eenmaal zo hoort. Daarentegen hebben bijzondere herdenkingen van belangrijke en ingrijpende gebeurtenissen (zoals de herdenking van de bevrijding op 5 mei 1945) […]

Bijbelwetenschappen

Gebed, bidden, smeken, verhoren

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Mart-Jan Paul | Artikel, Overige artikelen | Zegen | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Bidden’ is persoonlijk of in groepsverband eerbiedig spreken met God om iets te vragen, om te danken of om te loven. In het gewone spraakgebruik wordt bidden het meest vereenzelvigd met ‘vragen’ en niet met ‘danken’ of ‘loven’. Het gebed komt in allerlei godsdiensten voor en krijgt daarom in onze maatschappij vaak […]

Bijbelwetenschappen

Goedheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Sam Janse | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Verbond | God

Geloofstaal & cultuurtaal In het huidige maatschappelijke debat gaat het vaak over waarden en normen. Centraal staat daarbij de vraag: wat is goed en wie zegt me dat? De kerk heeft daarin haar eigen bijdrage door te spreken over de ‘goedheid’ van God en de ‘goedheid’ van zijn geboden. Het is buitengewoon moeilijk om in […]

Bijbelwetenschappen

Horen, gehoorzaamheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H. Baarlink | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Openbaring | Navolging

Geloofstaal & cultuurtaal Horen is een integraal bestanddeel van het christelijk geloofsleven. Dit wordt ook weerspiegeld in de kerkdiensten en andere liturgische vieringen. Groet en zegen in naam van God omlijsten de dienst. Schriftlezingen hebben er een vaste plaats: geboden in oud- of nieuwtestamentische bewoordingen sporen aan, op het gehoorde evangelie te antwoorden; de preek, […]

Bijbelwetenschappen

Leven

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | C.G. den Hertog | Artikel, Overige artikelen | Kerkelijk jaar, Pasen

Geloofstaal & cultuurtaal In de geloofstaal is ‘leven’ het bestaan van mensen, dieren en planten, zoals het door Gods schepping tot aanzijn is geroepen. De levensadem van de mens is een geschenk van God. Hij kan de mens in het leven houden en redden van een dreigende dood. Bovenal is ‘leven’ voor de geloofstaal leven […]

Bijbelwetenschappen

Nederigheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | E. Brink | Artikel, Overige artikelen | Dienen | Navolging

Geloofstaal & cultuurtaal Nederig zijn riekt naar een slavenmentaliteit. Het doet denken aan een slaafse onderdanigheid. Het wekt zelfs associaties met minderwaardig, kruiperig gedrag. Dat past niet in een cultuur waarin mensen geleerd hebben voor zichzelf op te komen. Je laat toch zeker niet over je heen lopen. Nietzsche (1844-1900) heeft in zijn tijd fel […]

Bijbelwetenschappen

Recht, aanklacht

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | J.J.T. Doedens | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Schuld | Pastoraat

Geloofstaal & cultuurtaal Recht en onrecht zijn in onze cultuur bepaald door een heel rechtssysteem. Mensen zoeken daarin ‘hun’ recht en komen op voor de eigen rechten of die van anderen. Het verschil tussen vandaag en de tijd waarin de Bijbel werd geschreven ligt vooral in de steeds verdergaande rechtsverfijning en de codificatie daarvan. De […]

Bijbelwetenschappen

Toorn

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | H.G.L. Peels | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Heilig, Schuld | God

Geloofstaal & cultuurtaal Zowel de Bijbel als onze eigen cultuur kent een heel taalveld voor het begrip van de ‘toorn’, samen met woorden als woede, boosheid, gram, drift, kwaadheid, en dergelijke. Toorn is een zeer elementaire emotie, de reactie op de aantasting van iemands eer, bezit of belang, op onrecht en geweld, op pijn of […]

Bijbelwetenschappen

Verlossing

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Marco Rotman | Artikel, Overige artikelen | Schuld, Vergeving, Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Geloofstaal & cultuurtaal Woorden die samenhangen met ‘verlossen’ en ‘verlossing’ zijn in de geloofstaal zeer gangbaar. ‘Verlossing’ houdt dan zoveel in als ‘redding, heil’. Bekend is ook de regel uit het Onze Vader: ‘Verlos ons van de boze’. In het seculiere taalgebruik doet ‘verlossing’ wat vreemd aan. Alleen met betrekking tot bevallingen zijn woorden als […]