Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Premium

Preekschets Psalm 68:25,26 – Pinksteren

Psalm 68:25, 26
Pinksteren
Een schouwspel is uw stoet, o God, de stoet van mijn God, mijn koning, naar zijn heiligdom: voorop zangers, daarachter snarenspelers, omstuwd door meisjes met tamboerijnen.
Schriftlezing: Psalm 68
Het eigene van de zondag
Pinksteren is voor menigeen een toeristisch aantrekkelijk weekend geworden. Voor wie zich betrokken weet bij de kring rond […]

Basis

Bevrijdingstheologie

In Lucas 3:1-2 zet Lucas de machten in de dagen van het optreden van Johannes de Doper in het gelid. Zijn evangelie is contextuele theologie. Theologie, geen geschiedschrijving, al lijkt dat wel zo. Ook in 1:5 en 2:1-2 lijkt het hem om geschiedschrijving te gaan, wanneer de grote namen van die eerste decennia van de eerste eeuw van onze jaartelling de revue passeren. Maar dit alles is decor, het is context. Het duidt de wereld aan waarin het verhaal dat Lucas vertelt zich afspeelt.

Premium

Preekschets voor Pinksteren bij Handelingen 19:2b

Ze antwoordden: ‘Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.’ Handelingen 19:2b

Schriftlezing: Handelingen 19:1-7

Het eigene van de zondag
Pinksteren, de vijftigste Paasdag is de afsluiting van de Paastijd. Het is Pasen in al zijn volheid. Met Pinksteren doordringt het nieuwe leven dat Christus bracht met zijn opstanding, alle mensen, de gehele […]

Premium

Preekschets Hebreeën 12:29 – Eerste zondag van de zomer

Hebreeën 12:29
Onze God is een verterend vuur!
Schriftlezing: Hebreeën 12:14-29
Thema: Eerbiedig onderweg
Het eigene van de zondag
We leven in de tijd na Pinksteren en zien uit naar de grote zomer. Daar sluit de thematiek van Hebreeën 12 en 13 heel goed bij aan. We zijn onderweg.
Uitleg
Zie de preekschets Hebreeën 12:1 voor algemene opmerkingen over de auteur, het […]

Premium

Preekschets Efeziërs 1:20b – Hemelvaart

Efeziërs 1:20b
Hemelvaart
… en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand.
Schriftlezing: Efeziërs 1:15-23
Het eigene van deze dag
Enerzijds gaat het om stamelend nazeggen wat er is gebeurd, anderzijds om het hoopvol vooruitzien dat Hij zal weerkomen. Gods macht is openbaar geworden in Christus’ opstanding en nu in zijn hemelvaart. Al heeft Hij ons verlaten, […]

Premium

Preekschets Matteüs 27:51 – Goede Vrijdag

Matteüs 27:51
Goede Vrijdag
de aarde beefde
Schriftlezing: Matteüs 27:45-56
Het eigene van Goede Vrijdag
Wat zonde is, verloren zijn, van God verlaten, het wordt ons als evangelie verkondigd. Daarin wordt het tegelijk genadig voor ons verhuld. Wie weet woorden die er recht aan doen? Hoe gedenk je de dood van de Heer?
Uitleg
Alle synoptici maken melding van de duisternis die […]

Premium

Preekschets voor Beloken Pasen – bij Filippenzen 4:19

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus. Filippenzen 4:19

• Schriftlezing: Filippenzen 4:10-20
• Thema: Overvloed en gebrek

Liturgisch kader
Voor de eerste zondag na Pasen is deze tekst gekozen om uit te werken welke rijkdom er ligt in het mogen leven uit de werkelijkheid van Pasen. De liturgie […]

Nieuwe boeken