Menu

None

Augustinus onder de aandacht

Vandaag meer informatie bij het boek Woorden van Augustinus. Auteur Henk Florijn vertelt meer over de criteria bij de teksten, en deelt zijn favoriete tekst.

Waarom wilde u dit boek maken?

Mijn opzet bij het samenstellen van dit boek was dat ik Augustinus onder de aandacht wilde brengen vanuit zijn eigen geschriften. Dit omdat ik zelf altijd weer geboeid werd (en wordt) door deze waarlijk grote godgeleerde, die gedurende meer dan vijftienhonderd jaar slechts weinig aan actualiteit heeft ingeboet. Door middel van korte fragmenten wilde ik anderen, van welke kerkelijke denominatie dan ook, kennis laten maken met hem, in de hoop dat zij zich ook in zijn werken gaan verdiepen.

Welke criteria hanteerde u bij de keuze van de teksten?

Er is rekening gehouden met de kerkelijke feesten bij de keuze. Verder is uitgegaan van bepaalde onlosmakelijk verbonden Bijbelse gedeeltes. Daarnaast zijn vooral gedeeltes weergegeven waarvan ik denk dat ze de hedendaagse, al dan niet moderne, mens aanspreken.

Wat spreekt u persoonlijk aan in het werk en denken van Augustinus?

Meerdere zaken: zijn brandende liefde tot God en zijn medemens, die onder meer tot uiting komt in zijn bidden en preken; zijn ootmoed in het telkens weer vooropstellen van Gods Woord als zijn uitgangspunt in zijn theologiseren; zijn grote fijngevoelige mensenkennis; de helderheid van zijn formuleringen en om nog wat te noemen: zijn bewogenheid altijd en in alles.

Welke overdenking in uw boek behoort voor u tot de mooiste?

Er zijn zeer vele overdenkingen die ik mooi vind. Als ik er één kies, is dat omdat in dat fragment zowel het belang van de geboorte van Christus als de diepzinnigheid en de ware vroomheid van Augustinus worden weergegeven:

24 december

Mijn mond zal van Uw gerechtigheid vertellen, van Uw heil de hele dag, hoewel ik de afmetingen ervan niet weet. (Psalm 71:15).

Mijn mond zal de lof van de Heere spreken, van die Heere door Wie alles gemaakt is. Die Zijn Vader heeft geopenbaard en Zijn moeder heeft geschapen: de Zoon van God, geboren uit de Vader zonder moeder; de Zoon des mensen, geboren uit een moeder zonder vader. Hij is de grote dag van de engelen, maar Hij is klein in de dagen van de mensen. Hij is het Woord, dat God is vóór alle tijden, het Woord, dat vleesgeworden is, toen Zijn tijd gekomen was. De Schepper van de zon, Die zelf onder de zon geschapen is. Hij is het, Die alle eeuwen hun loop geeft vanuit de schoot van Zijn Vader, maar Die de dag van vandaag zijn wijding geeft door geboren te worden uit de schoot van Zijn moeder. Die daar blijft en hier verschijnt. Die Schepper is van hemel en aarde, maar onder de hemel geboren is op aarde. Die onuitsprekelijk wijs is, maar in Zijn wijsheid een sprakeloos Kind. Die de aarde vervult, maar ligt in een kribbe. Die de sterren regeert, maar wordt gezoogd aan de borst van Zijn moeder. Zo groot in de gestalte van God, maar klein in de gestalte van een dienaar. Terwijl toch door die kleinheid die grootheid niet verminderd werd, noch door die grootheid aan die kleinheid afbreuk werd gedaan.


Henk Florijn n.a.v. Woorden van Augustinus

Het dagboek Woorden van Augustinus van Henk Florijn biedt dagelijkse Bijbelse overdenkingen over teksten van Augustinus. De grote theoloog en kerkvader Augustinus (354-430) weet na zestien eeuwen nog steeds zijn lezers te raken met zijn doorleefde, diepzinnige en gevoelige geschriften. Het is vooral door zijn bewogen en innige vroomheid dat mensen van verschillende geloofsrichtingen zich door hem aangesproken weten. Het dagboek Woorden van Augustinus bevat een selectie van Augustinus’ overdenkingen bij Bijbelteksten.

Redactie Theologie.nl

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden