Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Jurg – Onder dezelfde sterren

Wim Jurg heeft in 2011 een boek geschreven waarin de drie hoofrolspelers van Onder dezelfde sterren voorkomen. Tijdens het schrijven van De vierde eeuw: Of hoe het christendom staatsgodsdienst werd bedacht hij dat het mooi zou zijn nog eens een heel boek aan Symmachus, Ambrosius en Theodosius te wijden. Dat boek ligt nu voor ons. De ondertitel is minder gelukkig gekozen. De hoofdrolspelers waren geen vrienden. Ambrosius en Symmachus hebben elkaar waarschijnlijk hooguit een paar keer gezien.

Den Boer – Hoe kan Jezus’ kruisdood ons verlossen?

In 2018 verscheen het boek Het vergeten evangelie. Het geheim van Jezus verandert alles van Reinier Sonneveld. Het boek deed het nodige stof opwaaien in orthodoxe kringen, omdat de auteur een pleidooi hield voor een Christus victor-benadering ten koste van de idee dat Jezus’ plaatsvervangend sterven verzoening voor onze zonden zou hebben bewerkstelligd. Het boek was aanleiding voor een studiedag. De bijdragen aan deze dag zijn voor voorliggende bundel uitgebreid en geannoteerd. De bundel maakt zo nu en dan een merkwaardige indruk, doordat zaken niet goed zijn doordacht. Zo spreekt de titel van verlossing, terwijl vrijwel alle bijdragen over verzoening gaan. Verlossing wordt zonder nadere uitleg gelijkgesteld aan verzoening, maar zijn beide termen wel synoniemen van elkaar?

Basis

‘Ik geloof in God de Schepper’. Over evolutietheorie, genesis 1 en geloven in God als schepper

In veel kerken klinkt op zondag de Apostolische Geloofsbelijdenis. Met deze belijdenis wordt onder andere het geloof in God als Schepper van hemel en aarde uitgesproken. Gelovigen kunnen daar vragen bij hebben. Op school leren onze kinderen dat de aarde minstens vierenhalf miljard jaar oud is, dat de mens (homo sapiens) zeer laat, zo’n 200 duizend jaar geleden, op het wereldtoneel is verschenen en uit een primaat is ontstaan.

Premium

De predikant als academisch theoloog

De predikant is theoloog, althans veel kerkgenootschappen stellen de eis dat hun voorgangers een academische theologische opleiding moeten hebben gevolgd. Deze eis is echter niet onomstreden. Zo heeft binnen de Protestantse Kerk in Nederland inmiddels de kerkelijk werker een eigen plaats verworven. Om als kerkelijk werker aangesteld te kunnen worden, moet deze persoon eerst een […]

Nieuwe boeken