Menu

Filters

Hoofdthema

Rubriek

Soort materiaal

Bron

Kerkelijk jaar

Oude Testament

Nieuwe Testament

Auteur

Lidmaatschap

Basis

Net zo trouw als Abraham

In Nehemia 9:5 roepen Levieten, nadat het volk Israël uit het boek van de wet van JHWH hun God is voorgelezen, het volk op om te staan en JHWHte zegenen. Een lang zegengebed volgt (9:6vv). Onduidelijk is echter waar dat waar eindigt. In 9:37 met de woorden: ‘Daarom zijn wij in grote benauwheid’ (NBG’51)? Of moet daar toch in elk geval 10:1[1] nog bij gerekend worden: ‘Op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond en stellen het op schrift, en onze oversten, onze Levieten, onze priesters zetten hun zegel eronder’ (NBG’51)? De wij-groep van het gebed houdt namelijk niet op met spreken.

Premium

Een raadselachtige gestalte in het Marcusevangelie

De neaniskos in 14:51-52 en 16:5 Een van de meest raadselachtige passages van het Marcusevangelie is wel 14:51-52, Deze verzen zijn ook bijzonder door de sterke wisseling van werkwoordstijden (eerst een imperfectum: sunêkolouthê, dan een praesens: kratousin, en ten slotte een aoristus: efugen). helemaal aan het eind van het verhaal van de arrestatie van Jezus. […]

Premium

Hoe gezaghebbend spreekt God (in Handelingen)?

Het proefschrift van Helene Wuhrer volgt de lijn van veel exegetische proefschriften. Het bespreekt een thema dat in een bijbelboek aan de orde komt. In dit geval gaat het over het (gezaghebbend) ‘spreken van God’ in het tweede boek van Lucas, de Handelingen der Apostelen. Ook in letterlijke zin is het een ‘theologisch’ proefschrift. Dat […]

Premium

In gesprek met Arie Zwiep over Handelingen 2-36

Arie Zwiep heeft in zijn bundel over de eerste hoofdstukken van Handelingen een artikel gepubliceerd, dat als titel draagt Jesus Made Both Lord and Christ (Acts 2:36): Some Reflections on the Altitude of Lukan Christology. In dit artikel staat Petrus’ conclusie aan het slot van zijn redevoering op de Pinksterdag centraal: ‘Daarom moet het gehele […]

Nieuwe boeken