Menu

None

De toekomst ligt in Gods hand

Dr. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland, schreef het Woord vooraf van het boek De wil tot vrijmoedigheid van Gert Noord. In dit boek komt één van de grootste vragen van de kerk aan de orde: waar halen wij de vrijmoedigheid vandaan om te getuigen? Is bescheidenheid niet een groter goed?

Met bovenstaande ontwapenende zin eindigt dit boek van Gert Noort over vrijmoedig geloven en getuigen. Het is een uitwerking van een lezing die hij hield op de vergadering van de Generale Synode van de Protestantse Kerk van april 2018. Vrijmoedigheid is méér dan alleen vrij en moedig spreken over waar je voor staat. Het gaat om de moed vrijuit te kunnen spreken omdat we ons geraakt en gedragen weten door God zelf. Vrijmoedigheid komt van God. Het begint met vrijmoedig luisteren naar Hem, in zijn Woord, in lofprijzing en gebed. De basis voor onze vrijmoedigheid is horen, gebed en lofprijzing. Dit ‘bewaren van het geheim’ en getuigenis zijn als hol en bol. Dit is één van de belangrijke lessen die dit boek ons aanreikt.

In een rijk overzicht van de theologie- en zendingsgeschiedenis reikt de auteur ons vele vergezichten aan. Hij lardeert dit met prachtige concrete voorvallen. Daarbij raakt hij telkens aan diverse actuele thema’s rond missionair gemeente-zijn. Vanuit de historische weergave verdiept hij deze discussie. Hierdoor is het zeer de moeite waard om dit deel van het boek te lezen. Een ander thema dat Gert Noort aan de orde stelt is het verlangen naar groei, ofwel: kerkgroei. Getallen regeren ons niet, maar we blijven wel hopen op groei, in de diepte en de breedte, zo stelt hij. Missionair kerk-zijn mag nooit leiden tot prestatiedruk. Alsof je pas ‘geslaagd’ bent als missionair werker of als kerkelijke gemeente als je groeicijfers kunt tonen.

Gert Noort maakt duidelijk hoe wezenlijk het is om op kwalitatieve wijze over groei te denken en te spreken. Vrijmoedigheid vindt zijn grond in vrijheid. Als gelovig mens zijn wij geroepen om vrij te zijn, vrij van schuld, vrij van prestatiedruk, vrij van angst. Onbevangen gaan we onze weg, in gesprek met iedereen die met ons in gesprek is. We zoeken verbindingen, maar weten ook dat er soms een profetisch tegengeluid moet klinken. Hierbij is het van belang om te onderscheiden waarop het nú, in deze concrete context op aankomt. Dat vraagt om een luisterende houding. De Geest is ons immers altijd voor en aan het werk, ook bij de mensen die we tegenkomen. De geschiedenis van de kerk getuigt ervan. In de kerk van nu zijn we volop bezig met allerlei missionaire initiatieven. Vanuit plaatselijke gemeenten zetten mensen zich in voor hun omgeving, betrokken bij mensen die het moeilijk hebben of op zoek zijn naar betekenis en zin in hun leven. In woord en daad zoeken we naar wegen om het goede nieuws van het Evangelie te delen met mensen om ons heen en met de generaties die komen. Dit gaat met vallen en opstaan. Net als de monniken van Canterbury aan het begin van de zevende eeuw ‘struikelen we voort’. Vrijmoedigheid kan nooit worden opgelegd. Het is geen prestatie, maar een vrucht van horen. Het is een geschenk van God. De missioloog Lesslie Newbigin noemt de missionaire beweging ‘an explosion of joy’, een uitbarsting van vreugde. Vreugde is het gevolg van ontvangen genade.

We verheugen ons over God, die bevrijdt, die zichtbaar en tastbaar is in Jezus Christus. We dienen Hem en verwachten het Koninkrijk waarover Hij spreekt. Het hangt daarbij niet van ons af. De laatste regel van dit boek herinnert ons hieraan: ‘De toekomst ligt in Gods hand’. Juist omdat de toekomst aan God is mogen wij ons vrijmoedig inzetten en in woord en daad getuigen van zijn Rijk dat komt. Deze vrijmoedigheid bewaart ons voor kramp en activisme. We gaan onbevangen achter Hem aan, die ons voorgaat naar zijn toekomst.

Ik hoop dat dit boek zijn weg vindt. Het biedt veel stof tot nadenken en gesprek over vrijmoedigheid. Over de roeping van de kerk om vrijmoedig ‘het geheim te bewaren’ en te getuigen van Gods toekomst en Rijk. Het leent zich uitstekend om te bespreken in werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers, alsook in ringverbanden van gemeenten en in lokale kringen van christenen uit diverse kerken. Moge de lezing van dit boek u sterken om vrijmoedig christen te zijn!

Dr. René de Reuver
scriba Protestantse Kerk in Nederland.

Lees verder:

de wil tot vrijmoedigheid

De Gert Noord laat in dit boek zien dat vrijmoedigheid voortkomt uit horen, lofprijzing en gebed. Vrijmoedigheid is geen prestatie maar vrucht, een geschenk van God.

Daarnaast gaat hij in op het thema van groei en laat zien dat groei lang niet alleen zit in aantallen (kwantiteit) maar vooral in diepte en breedte (kwaliteit). Eerder verschenen in deze reeks Heilig strijd van Beatrice de Graaf en Van migrant tot naaste onder redactie van René de Reuver.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken