Menu

None

Gezond radicaal… | door Ard van der Lugt

Voor een christen is de allerbelangrijkste vraag die samenhangt met de dood deze: stel ik werkelijk mijn vertrouwen op Jezus Christus? Is dat echt zo? Of ga ik maar mee in een christelijk levenspatroon, zonder me ooit met huid en haar aan hem uitgeleverd te hebben? Steun ik op Hem, of eigenlijk toch op mijzelf? Denk ik, als ik eerlijk ben, dat ik met mijn goede manier van leven de hemel wel verdien? Het verbaast mij altijd hoeveel mensen als het erop aan komt daarbij uitkomen. Ja, je probeert toch zoveel mogelijk als christen te leven. Ik hoop dat God me wil aannemen. Als pastor moet je bijna altijd zelf de naam van Jezus aandragen. Terwijl je week in, week uit, verkondigt dat er alleen door Hem eeuwig leven is! Bovendien is er in Hem zekerheid, volkomen zekerheid.” (pg. 125)

Een raak citaat van René van Loon aan het einde van zijn nieuwe boekje Gaan voor God. De ondertitel maakte me aanvankelijk achterdochtig: de uitdaging van radicaal christen-zijn. Dat woordje radicaal vind ik al snel verdacht, omdat het zo gauw op gedragsniveau gaat zitten: heilig leven. Daarmee kan je iemand helemaal aan z’n eigen lot overlaten. Al gauw ontdek ik in het boekje van Van Loon een hele andere toon van radicaal zijn. Radicaal heeft te maken met het erkennen van Jezus Christus als je Eigenaar. In hoofdstuk 2 weet de schrijver dat heel sterk neer te zetten. Hij begint dit hoofdstuk met een anecdote van een Afrikaan die gered wordt door een arts. Het principe van die Afrfikaan is: Als iemand je leven redt, ben je voortaan van hem, met huid en haar, en met alles wat je bezit (17). Zo betekent de redding door Jezus Christus, dat Hij jouw Eigenaar wordt.

De kern van het christelijk geloof is ten diepste een gezagskwestie: wie heeft het over jou te zeggen? Het begint dus niet met goed gedrag, maar de erkenning van Jezus als je Eigenaar. Hem liefhebben en gehoorzamen betekent vervolgens dat het jouw gedrag gaat sturen. Zo zit dit boekje van René dan ook in elkaar. De eerste vijf hoofdstukken gaan over dat anders denken. Maar als Jezus Eigenaar is van heel ons leven, heeft dat ook gevolgen voor ons gedrag. In het tweede deel van dit boekje wordt dan ingezoomd op een aantal belangrijke aspecten van ons christelijk leven: omgaan met geld, tijd, milieu, seksualiteit en de dood.

Dat zijn stuk voor stuk geladen onderwerpen, waarover ook onder christenen uiteenlopennd wordt gedacht. Hoe pakt Van Loon dit aan? Voordat hij aan deze praktische hoofdstukken begint pleit hij eerst voor dubbel luisteren: luisteren naar de wereld en luisteren naar de bijbel. En bij het luisteren naar de bijbel zoekt hij vooral naar de grote lijn van de bijbel. Niet gaan tekstjes plukken, maar lijnen door de bijbel heen schetsen. Vervolgens past hij dit dubbel luisteren toe in elk van de praktische hoofdstukken. Zo helpt hij de lezer om anders te denken, door in het spoor van de bijbel te gaan staan.

Dit vind ik heel sterk! Zo probeer je in de flow van het grote verhaal van de bijbel te gaan staan, die je een bepaalde kant opstuwt. Het is een belangrijk tegengif tegen allerlei tekstplukkerij, waarbij de bijbel aangepast wordt aan mijn leventje en mijn behoeften. Waar René vanuit deze lijnen bij uitkomt in het hoofdstuk over seksualiteit vind ik dapper maar ook zuiver. Het sluit aan bij wat Chris Wright heel raak zegt: Wij vragen ons vaak af, waar God past in mijn levensverhaal, terwijl de echte vraag is waar mijn kleine leventje past in Gods grote verhaal. René van Loon geeft hiervan een prachtige illustratie met zijn boekje. Waarmee het een gezonde radicaliteit ademt, die past bij de claims die Jezus doet.

Heb ik dan helemaal geen kritiek op dit boekje? Inhoudelijk eigenlijk niet. Als ik toch wat moet noemen, denk ik aan de foto op de voorkant van het boekje: van iemand die onder een grootse vleugel langs de wolken scheert. Het geeft me iets teveel de suggestie dat gaan voor God heerlijk zwevend is, meegenomen worden door de wind. Terwijl de Here Jezus nergens heeft beloofd dat het makkelijk zal zijn om voor Hem te gaan. Gelukkig stelt René dat zelf ook nadrukkelijk in zijn inleidend hoofdstuk.

Ik ga veel gebruik maken van dit boekje. Want het heeft een gezonde, eerbiedige christelijke toon, die meer gehoord mag worden.

—-
Ard van der Lugt is predikant. Deze blog is met toestemming overgenomen van zijn persoonlijke website en blog http://www.biblicaltheology.nl/. (Deze link is verlopen. Op https://bibtheol.wordpress.com/2010/12/12/gezond-radicaal/ leest u het artikel.)

Gaan voor God

Gaan voor God - René van Loon

Een boek dat helpt om intenser verbonden te raken met Jezus als Redder, en daar de ongekende blijdschap van te ervaren.

Je hebt Jezus leren kennen en je wilt Hem volgen. En wel op zo’n manier dat mensen in je omgeving zien hoe goed het is om met God te leven.
René van Loon spoort de lezer aan tot een radicaal volgen van Jezus. Ook laat hij zien welke stappen je kunt zetten om dat te doen. Hij wijst de grote lijnen in de Bijbel aan die Gods bedoelingen in kaart brengen. Verder laat hij zien hoe afzonderlijke bijbelteksten nog scherper inzoomen op de wil van God. Daarnaast wijst hij op de omstandigheden in ons eigen leven, die ook invloed hebben op de weg die wij gaan.
Vervolgens behandelt de auteur vijf levensterreinen: geld, tijd, seksualiteit, milieu en het einde van je leven.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken

Lid worden