Menu

None

Dr. W.J. Dekker over zijn boek Wie is deze?

Wie is deze? Dat is de vraag die dr. W.J. Dekker stelt in zijn proefschrift met de gelijknamige titel. Het gaat over Jesaja 63, een tekst vol contrasten. Enerzijds vertrapt God de volken in zijn grimmigheid en anderzijds wordt er over God gesproken als een Vader. Hoe zit dit precies? Bekijk nu de video waarin dr. W.J. Dekker vertelt over zijn boek. 

 
Afgelopen juni mochten we dr. W. J. Dekker ook interviewen over zijn boek.

1. Een studie naar het Godsbeeld in Jesaja 63. Wat is de relevantie ervan voor onze tijd?

De betekenis van mijn onderzoek raakt ons eigen spreken, zingen en preken over God. In een tekst als Jes. 63-64 spreekt Israël zonder enige terughoudendheid over zijn God als wreker en verlosser. Met twee woorden dus. Veel moderne lezers kunnen met een God die ook wreker is en oordeelt niet (meer) uit de voeten. Voor de eerste hoorders en lezers van deze tekst was deze God hun God. Israëls getuigenis aangaande God zit vol spanning. Uit zo’n tekst blijkt dat geloven in God spannend is. Er staat werkelijk iets op het spel! Want God reageert op ons doen en laten, in liefde en toorn. Teksten als Jes. 63-64 bevragen een eendimensionaal spreken en preken over God als ‘God is liefde’ of ‘God is altijd bij je.’ Wanneer God een aardige God geworden is, wordt het steeds lastiger om Hem te verbinden met het rauwe, weerbarstige leven. Kerk, verkondiging en geloof lopen dan het risico irrelevant te worden.
Met een tekst als Jes. 63-64 geeft Israël moderne gelovigen te denken: God kan wel eens meer met de schaduwkanten van het leven te maken hebben dan gedacht. Wat heeft het bij de ervaring van zoveel hemeltergend kwaad en onrecht in deze wereld ons te zeggen, dat God ook een strijder is en wreker? Dat zijn God die God is, geeft Israël hoop en troost. We moeten de weerbarstige zijden van het oudtestamentische getuigenis over God niet wegwrijven, maar opnieuw doordenken en actualiseren.

2. ‘Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen,’ zo luidt een deel van vers 6 (HSV). En zo bevat Jesaja 63 wel meer geweldsteksten. U haalt theologen aan die vinden dat er een ‘gruwelijke theologie’ schuil gaat achter dit hoofdstuk. Hoe kunnen we deze ‘gruwelijke’ teksten anno nu uitleggen aan de gemeente?

Lees Verder

Dit is een bijdrage n.a.v. Wie is deze? van dr. W.J. Dekker

WIe is deze Willem Jan Dekker“Jesaja 63 geeft moderne lezers en gelovigen te denken: de keerzijden van het leven kunnen meer met God te maken hebben dan gedacht.” ‘Wie is deze?’ De vraag waarmee Jesaja 63 opent is de centrale vraag van deze studie naar de compositie en Godsvoorstelling van deze tekst. Schijnbare tegenstrijdigheden in het Godsbeeld van Jes. 63 zijn een eerste aanzet geweest tot deze studie. Een tweede aanleiding is het gebrek aan literaire samenhang binnen deze tekst geweest, waardoor in het Jesaja-onderzoek twee delen worden onderscheiden: Jes. 63:1-6 en 63:7-64:11.  In deze dissertatie wordt de eenheid van Jes. 63 als literaire compositie nader onderzocht. In het bijzonder wordt er gelet op de samenhang van de Godsvoorstellingen binnen deze tekst.
Om de vraag naar de eenheid van Jes. 63 te kunnen beantwoorden wordt de tekst een aantal keren gelezen, steeds vanuit een ander perspectief. Dit levert de auteur inzichten op die aanleiding zijn om ‘onderweg’ een pas op de plaats te maken.  Tegen het einde van het onderzoek gaat de auteur het gesprek aan met W. Brueggemann en J. Jeremias over hun schets van Israëls getuigenis aangaande God. De studie loopt uit op de relevantie van dit onderzoek naar de tekst en Godsvoorstelling van Jes. 63, niet het minst voor ons eigen denken en spreken over God.
button
 

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken