Menu

Basis

Handreiking bevrijdingspastoraat


Pastorale mogelijkheden en valkuilen

Bevrijdingspastoraat (ook wel ‘dienst der genezing’ genoemd) richt zich op bevrijding uit situaties waarin een persoonlijke belasting door kwade machten een rol speelt. Deze handreiking reikt kaders aan waarbinnen bevrijdingspastoraat kan plaatsvinden.

Wanneer wij het woord ‘bevrijdingspastoraat’ gebruiken, doelen we op een pastorale praktijk die zich richt op situaties waarin een persoonlijke belasting door kwade machten een rol speelt. Het gaat ons daarbij om een inclusieve pastorale praktijk, niet slechts om het praktiseren van een gebedssessie of een uitdrijvingsritueel. Het gaat om de totale benadering van pastorale gesprekken met de predikant of een team uit de gemeente en overleg met naasten en hulpverlening, die mogelijk uitmonden in een bijzondere bijeenkomst van gebed om bevrijding. Ook de nazorg daarop volgend hoort erbij.

Het woord ‘bevrijding’ heeft in de context van het bevrijdingspastoraat een toegespitste betekenis. Het gaat om bevrijding van de negatieve gevolgen van een ‘demonische belasting’. Het gaat om bevrijding tot nieuwe mogelijkheden van leven. Het gaat om bevrijding van kwelling en angst, om (opnieuw) vrijer toe te kunnen komen aan een leven in geloof, hoop en liefde.

In deze handreiking willen we een aantal kaders aanreiken waarbinnen bevrijdingspastoraat wat ons betreft kan plaatsvinden. De lokale christelijke gemeente is de plek waar het gesprek over geëigend pastoraat dient plaats te vinden wanneer gemeenteleden of mensen van buiten om hulp vragen.

Inhoud van de handreiking

(klik op de hoofdstuktitels om te downloaden)

Inleiding
Achtergrond
Terminologie
Een casus
Aanreiken van kaders

Geloof en gezondheid in de eenentwintigste eeuw
Gezondheid het hoogste goed?
Spiritueel experimenteergedrag
Bevrijdingspastoraat: aarzeling en uitdaging

Vragen rond bezetenheid
Het woord ‘bezetenheid’
Bezetenheid van de wereld
De actualiteit van het bijbelse spreken
Een middenweg tussen over- en onderwaardering

‘Verlos ons van de boze’
Geloofscrisis – gebedscrisis
Mogelijkheden voor de gemeente
Gebed of bevel?

Bevrijdingspastoraat en psychiatrie
Bevrijdingspastoraat niet alleen voor bijzondere gevallen
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
Aandacht voor geloof niet vanzelfsprekend in GGZ
Pastorale relatie
Risico’s
Eigen verantwoordelijkheid en regie

Pastorale handvatten
Van incident naar pastoraal beleid
Zorgvuldigheid
Helende gemeenschap en bereidheid te veranderen
Geen manipulatie of emotionele druk
Praktische uitvoering

Een dienst van bevrijding – liturgische mogelijkheid
Inleiding
Eenvoudige orde van dienst

Literatuursuggesties

Gespreksvragen bij de handreiking Bevrijdingspastoraat


Deze tekst is een (licht) ingekorte versie van de handreiking die in 2014 werd gepubliceerd door Uitgeverij Boekencentrum, i.s.m. de Protestantse Kerk, 2014.

Auteurs: Jos Aarnoudse, Rob van Essen, Gerrit-Jan van der Kolm, Eva Ouwehand, Leo Smelt

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken