Menu

None

Heb je vijanden lief!

Richard Vissinga schreef voor het Ouderlingenblad een artikel over het boek Sterk door de liefdevan Martin Luther King Jr. Het Ouderlingenblad is een tijdschrift voor pastoraat of gemeenteopbouw. Het is het meest en best gelezen tijdschrift binnen het kerkenwerk en daarom vonden wij dit artikel de moeite waard op te delen:

‘Er is waarschijnlijk geen enkel gebod van Jezus dat moeilijker is op te volgen dan het gebod “heb je vijanden lief”. Er zijn mensen geweest die oprecht van mening waren dat het daadwerkelijk in praktijk brengen ervan niet mogelijk is. Het is eenvoudig, zo zeggen zij, om lief te hebben wie jou liefhebben, maar hoe kun je iemand liefhebben die het openlijk en lafhartig op jou gemunt heeft?

Anderen, zoals de filosoof Nietzsche, stelden dat Jezus’ opgave de vijand lief te hebben ervan getuigt dat de christelijke ethiek ontworpen is voor de zwakke en de laffe, niet voor de sterke en de dappere.

Jezus, zo zeggen zij, was een onpraktische idealist.’ Met deze woorden begint de bevlogen prediker en strijder voor menselijke waardigheid dr Martin Luther King zijn preek over de woorden van Jezus om je vijanden lief te hebben en te bidden voor wie jullie vervolgen (Matteüs 5, 43-45). Preken en activisme waren voor King onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ze beïnvloeden elkaar voortdurend. Zijn burgerrechtenactivisme was geworteld in zijn roeping als voorganger en beide kwamen voort uit de zwarte kerk, die moest optreden als het geweten van de Amerikaanse kerken als het ging om racisme, de erfzonde van Amerika.

Het maakt ook vijftig jaar nadat King vermoord werd diepe indruk, dat hij in zijn preken en redevoeringen zo sterk de nadruk legt op liefde en vergeving als de enig begaanbare weg om tot heling en vrede te komen. Die woorden richt hij tot de zwarte gemeenschap, die zoveel te lijden heeft gehad (en nog steeds heeft!) van de rijke en blanke gemeenschap in Amerika. Hij roept zijn hoorders er toe op het vermogen tot vergeving te ontwikkelen en te onderhouden. Hij vraagt aandacht voor de erkenning, dat de kwade daad van de vijand-naaste, dat wat pijn doet, nooit samenvalt met alles wat die persoon doet. Er schuilt goedheid in de kwaadste mensen en kwaadheid in de allerbeste mensen. Op de weg van de liefde en de vergeving moeten we er niet op uit zijn om onze vijand te verslaan of te vernederen, maar om zijn vriendschap en begrip te winnen.

De liefde waartoe Jezus in het evangelie oproep heeft niets te maken met lief of aardig vinden. Jezus doelt op begrijpende en creatieve liefde, op bevrijdende goede wil voor alle mensen. Liefde is de enige kracht die in staat is om van een vijand een vriend te maken.

De woorden van King hebben ook na vijftig jaar nog niets van hun actualiteit verloren. Integendeel, de verdeelde en verscheurde wereld heeft het meer dan ooit nodig deze woorden te horen en behoefte aan mensen, die vanuit deze woorden van Jezus leven en die belichamen. Daarom ben ik blij met de ‘preken die het hart raken’, zoals de ondertitel aangeeft van het boek Sterk door de liefde. Ik wens het van harte toe in de handen, hoofden en harten van velen. En zeker aan de lezers van het Ouderlingenblad.

Sterk door de liefde

Sterk door de liefde - Marin Luther King Jr

Vijftig jaar na de moord op Martin Luther King leven diens charisma en inspiratie onverminderd voort. Deze tijd van conflicten en oorlogsdreiging heeft dringend behoefte aan leiders die de boodschap van Martin Luther King weer in praktijk brengen. King predikte een geweldloos verzet dat veel sterker is dan wapens en onderdrukking. In dit boek ‘Sterk door de liefde’ komen zijn bevlogen preken aan bod. Een liefde die sterk is en gefundeerd op rechtvaardigheid en hoop is de enige kracht die haat en onverdraagzaamheid kan overwinnen.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken