Menu

None

Het thema van Gods schepping verdient een hoge prioriteit op de huidige agenda.

Raymond R Hausoul

Naast het les geven voor de klas aan de ETS-Vlaanderen probeert Raymond R. Hausoul zo veel mogelijk mensen kennis bij te brengen op theologisch gebied.
De schrijver is hierin ook erg creatief, van het meewerken aan een stripboek over Maarten Luther (De klokkenluider van Wittenberg) tot het kennisdelen over de hot issue binnen de kerk (Jezus geneest of De nieuwe hemel en nieuwe aarde).

De schrijver gaat nu, in zijn nieuwe boek Gods toekomst voor dieren, een nieuwe uitdaging aan, namelijk vanuit de christelijke geloofsleer dieper nadenken over Gods weg met dieren van schepping tot nieuwe schepping. Raymond R. Hausoul is zo vriendelijk geweest om vier van onze grote vragen over zijn nieuwe boek te beantwoorden.

Wat was voor jou de aanleiding om dit boek te schrijven?

Enkele jaren geleden ontdekte ik dat er in de christelijke geloofsleer weinig ruimte was voor de schepping als geheel. Gesprekken over God, Christus en de Bijbel waren vooral gericht op de vraag hoe mensen verlost werden. Dat de rest van de schepping hierin ook een mogelijke rol zou kunnen spelen, kwam niet aan bod. In mijn onderzoek naar de toekomst van de schepping en de wetenschappelijke vraagstukken over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bleef die observatie me achtervolgen. Ik besefte dat het gevaarlijk is om je concreet uit te spreken over de toekomst van de dieren en planten. We willen niet in de verkondiging van fabels terechtkomen. Tegelijk ontdekte ik dat het abstracte spreken over de toekomst het gevaar met zich meebracht in de verkondiging van raadsels terecht te komen. Dat bemoedigde me om eens nader in te gaan op Gods weg met de dieren van schepping tot nieuwe schepping, en voorzichtige, maar doordachte nieuwe voorstellen te formuleren. De verwachting van een nieuw boek was daarmee begonnen.

Wat is vanuit theologisch perspectief de plaats van dieren en hoe verhoudt die zich tot de plaats van ons mensen?

In het boek ga ik nader in op de prachtige manier waarop God met dieren omgaat. Soms opent God daarbij de ogen van de mensen, zodat ze aandacht krijgen voor andere schepselen. Een mooi voorbeeld is Jona – die prompt vergeet dat er in Nineve ook ander leven is dan menselijk leven. Mensen en dieren worden dikwijls in de Bijbel door God bij elkaar geplaatst. Zo worden de landdieren, net als de mens, op de zesde dag geschapen, gaan ze mee in de ark van Noach en trekken ze samen met de mensen vanuit Egypte naar de berg Sinaï. Mens en dier vormen een tandem in de Bijbelse geschiedenis en ontvangen beiden hun eigen rol in het verhaal dat God met deze schepping gaat. In het boek worden de diverse voorbeelden en inzichten die dat oplevert bijeengebracht.

Wat is je persoonlijke compassie met (het lot van) dieren?

Zelf ben ik minder ‘groen’ dan het lijkt. Het is grappig dat ik door het schrijven over dit thema snel wordt begroet als een man met een hart voor dieren. Of dat zo is, mogen anderen uitmaken. Het is echter niet mijn passie voor dieren die me tot het schrijven van het boek aanzette. Wat me uitdaagde was de passie voor God, waarin ik ontdekte dat de aandacht voor de dieren ontbrak. Met hetzelfde gemak had ik wellicht een boek over planten kunnen schrijven. Toch koos ik liever voor de dieren, omdat het aantal vragen naar het lot van de dieren legio is in de christelijke geschiedenis. Ik denk daarbij aan de vele vragen van kinderen die een geliefd huisdier verliezen en zich afvragen of God ook voor dat geliefde huisdier zal zorgen. Mijn persoonlijke passie met dieren is daardoor veeleer een resultaat van een passie voor God en een passie voor mensen.

Moeten wij vanuit theologisch/bijbels perspectief onze omgang met dieren aanpassen (eten van vlees, houden van huisdieren, omgang met schepping en dat soort zaken)?

Dat is een terechte vraag die niet alleen christenen zich stellen. De roep om ons te bezinnen op onze individuele omgang met andere schepselen, wordt steeds groter. Een leuke bijdrage daarin biedt mijn hoofdstuk over vegetarisme. Daarin ben ik er niet op uit de lezer voor te schrijven wat hij wel of niet mag doen. Mijn verlangen is om wel alertheid te creëren over deze thema’s. Het is goed als ze een plekje krijgen in de kerk en we vanuit die bewustwording handreikingen mogen bieden aan en ontvangen van anderen. Zowel vanuit de ethische reflectie als vanuit de Bijbelse verkondiging verdient het thema van Gods schepping immers een hoge prioriteit op de huidige agenda.

Gods toekomst voor dieren

Gods toekomst voor dieren - Raymond R. Hausoul

In Gods toekomst voor dieren gaat de Vlaamse theoloog Raymond Hausoul de uitdaging aan om op een verantwoorde manier vanuit de christelijke geloofsleer dieper na te denken over Gods weg met dieren van schepping tot nieuwe schepping. God houdt van dieren en geeft hun een bijzondere plaats in de schepping. Maar hebben dieren ook een plaats in Gods verlossingswerk? Zijn er straks dieren op de nieuwe aarde? Zien we er ons geliefde huisdier terug, en wat betekent dat voor onze huidige omgang met dieren?

Wellicht ook interessant

Basis

Van crisisjaar tot jubeljaar

Biddag 2021 biedt de gelegenheid om terug te blikken op de coronacrisis die zich aandiende in 2020. Op Biddag is daarbij de invalshoek vooral die van arbeid en economie. Iedereen ondergaat de effecten van deze crisis, maar mensen die zich vóór het uitbreken van de crisis al in onzeker flexibel werk bevonden, zijn onevenredig hard getroffen. Zij verloren vaak als eersten hun werk. Tegelijk is er juist op Biddag ook altijd alle aanleiding om vooruit te blikken. Immers ‘zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich’ (Psalmen 126:5).

Basis

Brood genoeg voor iedereen

In het Evangelie van Johannes heeft Pasen een belangrijke plek. ‘De inzichten van na Pasen zijn leidinggevend in dit Evangelie en hebben hun stempel gedrukt op het verhaal van Jezus vóór Pasen,’ schrijft professor Martin de Boer. Je moet dus niet alleen de gebeurtenissen rond Pasen, maar ook de rest van het Evangelie lezen in dat licht. Het teken van het brood in Johannes 6 kan dan ook gelezen worden als een opmaat naar Pasen. En zo is er in de uitleg ook een verbinding te maken naar het eten van het Pesachmaal in Jozua 5.

Nieuwe boeken