Menu

Basis

Verbinding met de werkgroepen

Voor dit themanummer heeft Gerry Kramer van vier gemeenten iemand geïnterviewd die betrokken was bij de totstandkoming van het beleidsplan. Verspreid door dit nummer vindt u deze interviews weergegeven.

Benieuwd naar het beleidsplan in Ermelo? zie www.ouderlingenblad.nl

Voor John Dolstra is het de tweede keer dat hij als kerken raadslid heeft meegewerkt aan een beleidsplan van de Hervormde Kerk (wijkge meen te Kerkelijk Centrum) in Ermelo. Bij het vorige beleidsplan 2010-2014 was hij ouderling met een speciale opdracht, vorming en toerusting; sinds januari 2016 is hij diaken en lid van het moderamen.

Ook in zijn werk heeft John met beleidsplannen te maken. Hij ziet wel een verschil tussen beleidsplannen in het bedrijfsleven en die in de kerk: ‘In de kerk gaat het uiteindelijk om Gods plan. Een beleidsplan heeft daarin een bescheiden plaats.’

Over de totstandkomingvan het huidige beleidplan vertelt John: ‘In 2015 begon de kerkenraad na te denken over een nieuw beleidsplan. Als voorbereiding zijn er drie bezinningsbijeenkomsten in de kerkenraad gehouden onder leiding van een gemeenteadviseur. Vervolgens kon de kerkenraad in mei 2016 een beleidsplancommissie benoemen. In deze commissie zaten zes kerken raadsleden, waaronder ouderlingen, diakenen, een kerkrentmeester en een jeugdambtsdrager. De commissie vroeg aan de vier werkgroepen in de gemeente – pastoraat, eredienst, jeugd en gemeenteopbouw – om mee te denken over het beleidsplan. Op deze wijze wilde ze beter zicht krijgen op de knelpunten en prioriteiten. In de maanden daarnagingen werkgroepleden hierover in gesprek. De commissie verzamelde alle uitkomsten en presenteerde die stapsgewijs in de kerkenraad. In maart 2017 kon de beleidsplancommissie een totaalplan opstellen en aan de gemeente voorleggen. Na verwerking van de reacties lag er in mei 2017 een nieuw beleidsplan.’

John benoemt als bijzonder punt bij het huidige beleidsplan dat ontwikkelpunten en beleidskaders uit elkaar zijn gehaald. ‘Naast het beleidsplan wordt gewerkt met vier kaders: kader pastoraat, kader eredienst, kader jeugdwerk en kader gemeenteopbouw. Het beleidsplan is daardoor meer dynamisch van aard geworden. Het is niet zozeer een beschrijving van hoe we de dingen doen, maar gericht op de ontwikkelpunten van de gemeente. In de kaders worden de concrete afspraken en protocollen vastgelegd, die als leidraad dienen voorde werkgroepen. Het voordeel van deze werkwijze is dat het beleidsproces minder wordt belast met discussies over de beleidskaders. Deze kaders kunnen op andere momenten worden vastgesteld.’ John wil dit ook graag als aanbeveling aan andere gemeentes doorgeven.

Het moderamen ziet erop toe dat het beleidsplan in de praktijk gestalte krijgt. De werkgroepen stellen ieder jaar een jaarplan op. Deze jaarplannen worden in het moderamen besproken en naast het beleidsplan gelegd. Zo blijft er verbinding tussen het beleidsplan en het concrete kerkenwerk.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken