Menu

Basis

Vruchtbare aarde

Onze grootste uitdaging is de ‘traditionele’ kerk. Niet zozeer in Nederland, maar bijvoorbeeld wel die in de ‘lutherse’ landen, waar soms slechts één tot twee procent van de ingeschrevenen regelmatig de kerk bezoekt, en ook die in overwegend rooms-katholieke landen.

Voor mijn werk bij Alpha – een format (en materiaal) waarmee christenen met niet-kerkelijke mensen in gesprek kunnen gaan – bezoek ik diverse landen in Europa regelmatig en ontmoet ik mensen uit heel verschillende kerken, van Pinkster tot Russisch-orthodox.

Ik ervaar dat als een groot voorrecht. Vooral omdat het meestal de mensen zijn die een groot verlangen hebben dat meer mensen het Licht van Jezus zullen (h)erkennen.

Het heeft heel wat kerken, jongerenen studentenwerkers, pastores van penitentiaire inrichtingen, et cetera, geholpen ‘to explore the meaning of life’ met hun gasten. Meer dan een half miljoen mensen en vijftiendduizend geloofsgemeenschappen in Europa waren er vorig jaar bij betrokken.

Wij proberen op diverse manieren in contact te komen met voorgangers, denominatie-leiders, priesters en bisschoppen. En dat lukt vaak heel aardig. Maar tot een doorbraak heeft het in veel gevallen ook nog niet geleid.

En dan? Dan blijkt er ergens in Canada een priester te zijn, die zich diep realiseerde dat hij geen priester was geworden om ‘stenen en doden’ te bedienen. Hij ontdekt Alpha en past het toe in zijn parochie die daardoor onherkenbaar verandert. Hij schrijft er een boek over, waarin hij verhaalt over wat er is gebeurd (James Mallon, Als God renoveert – zie blz. 59) en dat vervolgens plaatst in het hart van pauselijke oproepen in diverse encyclieken over de noodzaak van ‘nieuwe evangelisatie’. Zijn verhaal valt kennelijk in vruchtbare rooms-katholieke aarde. Conferenties in diverse Europese landen en grote belangstelling wereldwijd voor ‘het gebruik’ van Alpha volgen.

Zo is het destijds met Alpha ook begonnen. Er is verlangen, gebed, hoop, verwachting, studie en actie. De tijd was kennelijk rijp voor een kairos-moment. Dan kan het ongedachte zo maar gebeuren.

— Jan Bakker was directeur van Alpha-Nederland en is dat sinds 2014 van Alpha voor ‘protestants en orthodox’ Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken