Menu

None

'Zeer geschikt en bijzonder relevant voor de ouderling.'

Van Koos van Ganswijk, zelf jarenlang ouderling, ontvingen we een recensie van het Handboek voor de ouderling en bezoekmedewerker. ‘Zeer geschikt en bijzonder relevant voor de ouderling, is één van haar conclusies.


Zoals in het voorwoord staat vermeld, gaat het om een mini-handboek, waarin op  een beknopte en overzichtelijke wijze veel informatie wordt gegeven aan de ouderling en bezoekmedewerker. Het is een herziening van “Mini-handboek voor  de ouderling” geschreven door Gerben Heitink en Arie Romein ( uitgave 2010).

Het boek is onderverdeeld in drie delen:

Handboek-voor-ouderling-bezoek-medewerker-9789401915823-cover
  • deel 1 Wegwijzer. Dit  deel bevat praktische en inhoudelijke uitleg van de organisatie van het pastoraat voor de beginnende ouderling en bezoekmedewerker. Het zijn korte hoofdstukjes, waarin de basisprincipes  van het pastoraat besproken worden.  
  • deel 2 Beleid . Hierin staat de structuur en werkwijze van de kerkenraad beschreven, met beknopte uitleg van classis en synode
  • deel 3 Casussen en verdieping. In dit deel is aandacht voor bezinning en verdieping  aan de hand van casuïstiek. In levendig geschetste voorbeelden komen thema’s langs in situaties, die zich kunnen voordoen tijdens vergaderingen, in het gemeenteleven en in het pastoraat.

Voorafgaand aan elk deel wordt in een kader een korte samenvatting van de kern van dat deel van het boek weergegeven.

De opzet van het boek is logischer en overzichtelijker gegroepeerd, vergeleken met de vorige versie ( 2010), maar ook  is de inhoud geactualiseerd en met nieuwe tekst aangevuld.  Met name de hoofdstukken 5 en 6 uit deel 1 ( Bijzonder pastoraat en De praktijk van het huisbezoek) zijn gericht op kennisoverdracht  aan en toerusting van de ambtsdrager.

Er is gekozen om de lezer met ‘je’ aan te spreken in plaats van met ‘u’ . De term ‘pastoraal medewerker’ is vervangen door bezoekmedewerker, zonder dat daar een argumentatie voor wordt gegeven.

Het boekje is zeer geschikt en  bijzonder relevant voor de ouderling, die voor het eerst als ambtsdrager bevestigd is.  

Met name het eerste deel, dat ongeveer de helft van het totaal aantal bladzijden beslaat, biedt in vogelvlucht beknopte en praktische informatie voor de zojuist verkozen ouderling. Het maakt hem/haar wegwijs in zijn/haar taken en verantwoordelijkheden. Tevens zijn er veel praktische tips te vinden.

Het tweede deel is vooral informatief.  Het derde deel is interessant om te lezen, maar kan ook heel goed gebruikt worden als bezinning of verdieping in wijkteamverband of binnen de kerkenraad.

Hoewel beknopt, biedt het boek veel informatie. Dankzij de overzichtelijke opbouw is die informatie ook snel vindbaar.

Het boek sluit af met een aantal gebeden en Bijbelteksten , die te gebruiken zijn bij pastorale bezoeken. Daar op aansluitend volgt een kort overzicht van toerustingsboeken en  een verwijzing naar www.ouderlingenblad.nl .

Het boek leest makkelijk, lettertype en bladspiegel dragen bij aan de overzichtelijkheid.

Minpuntje is, dat de titel op de voorkant niet overeenkomt met de genoemde titel in het voorwoord. Mijns inziens is ‘Mini-handboek’ meer op zijn plaats , dan ‘Handboek’, tenzij dit in overdrachtelijke zin bedoeld is: het ligt makkelijke in de hand, en de inhoud is goed hanteerbaar.

Mochten kerkenraden hun nieuw te benoemen ouderlingen/bezoekmedewerkers iets ter toerusting voor hun taak willen aanbieden, dan is dit boek zeker aan te bevelen.

Handboek voor de ouderling & bezoekmedewerker. Erica Hoebe-de Waard, Roelof de Wit. Uitgave van het Ouderlingenblad en uitgeverij KokBoekencentrum

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken