< Terug

Hoop voor de schepping, handen uit de mouwen

Wat de christelijke natuurbeweging A Rocha kan betekenen voor uw gemeente

De christelijke natuurbeweging A Rocha heeft ‘de wind mee’. Klimaat en milieu staan volop in de belangstelling. Maar weet u ARocha ook te vinden…? Vandaar dit artikel hier.

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die, geïnspireerd door Gods liefde, zich inzet voor het herstel en behoud van de natuur. In Nederland zijn zestien lokale werkgroepen actief, die graag wat voor uw gemeente willen betekenen.

‘Zorg voor de schepping hoort bij het leven met God, bij de kern van het christelijk geloof. We geloven dat heel de schepping er is om God groot te maken!’ Dit is volgens Annemarthe Westerbeek, directeur van A Rocha Nederland, de motivatie van de christelijke natuurbeweging A Rocha (spreek uit: Aarosja) in een notendop. A Rocha is actief in meer dan twintig landen op zes continenten en inspireert kerken en christenen om zorg te dragen voor de schepping. Dat gebeurt in elk land weer op een andere manier, maar altijd met als doel thema’s als natuur, geloven, omgaan met de schepping en duurzaamheid bij elkaar te brengen.

We leven en handelen in het besef onderdeel te zijn van Gods schepping

A Rocha wil christenen ondersteunen in de ontdekkingstocht naar de waarde van álle leven voor God.

A Rocha betekent ‘de rots’ in het Portugees. De naam is bedacht door Peter en Miranda Harris, die in 1983 A Rocha begonnen met een veldstudiecentrum in Portugal. De naam verwijst naar de rotsachtige kust in de buurt van het centrum én naar Jezus Christus, onze Rots en Verlosser. A Rocha is een hoopvolle organisatie. Natuurlijk maken wij ons ook heel veel zorgen om verlies van natuurgebieden, soorten, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit, maar we leven en handelen in het besef dat we onderdeel zijn van Gods schepping, die gedragen wordt door Hem. Daar komt onze hoop vandaan.

Actief in 22 landen

A Rocha bestaat nu bijna 40 jaar en is actief in landen als Peru, Kenia, India, Zwitserland, Engeland en Australië. Elk land heeft z’n eigen programma. Een paar voorbeelden: in Peru herstelt en beschermt A Rocha de bijzondere droge bossen langs de kust; in Ghana zet A Rocha zich in voor bescherming van het Atewa Forest; aan de kust van Kenia wordt onderzoek gedaan naar het leven in zee; in India wordt samen met de lokale bevolking de olifant beschermd. A Rocha werkt altijd zo lokaal mogelijk, omdat we ons geworteld weten in de plek die God ons gegeven heeft.

Handen uit de mouwen

A Rocha Nederland is opgericht in 2003. Inmiddels zetten zestien lokale groepen zich op verschillende locaties in voor herstel en behoud van de natuur en zoeken ze samen naar manieren om duurzaam te leven. Vrijwilligers van A Rocha steken graag de handen uit de mouwen. Samen werken in de natuur of moestuin, groene boeren ondersteunen, lokaal eten of samen een verwonderwandeling maken. De motivatie hiervoor komt uit een diepe verwondering over de diversiteit en de schoonheid van de wereld waarin wij leven.

‘We zijn samen onderweg naar iets moois dat nu al begonnen is’

Embert Messelink was negentien jaar directeur van A Rocha. Vorig jaar maakte hij de overstap naar een baan in de kerk. De zorg voor de schepping en het werken in de kerk liggen in elkaars verlengde, vindt hij. Samen met andere A Rochianen aan de slag in de natuur. Voor Embert bestaat er geen betere invulling van de zaterdag. Laarzen aan, handen uit de mouwen om een verwaarloosd gebied weer mooi te maken. Wat ervaart Embert tijdens zo’n A Rocha-werkochtend?

‘Dat heeft voor mij met het ontdekken van het goede leven te maken. Dat ik mijn geloof verbind aan een plek waar ik echt de handen uit de mouwen steek. Waar ik meewerk aan herstel en bloei. Dan ervaar ik hoe het leven goed is tussen God, mensen en de schepping. Het begon bij mij met doen en gaandeweg merkte ik: hier doe ik iets wezenlijks aan op, maar wat precies? Het is geen bezigheidstherapie die we doen. Vroeger formuleerden we het goede nieuws van God helemaal buiten de aardse werkelijkheid om. Het ging om je zielenheil. Het heeft mij heel erg geholpen om na te denken wat het goede nieuws is voor onze aardse werkelijkheid. En dat helpt mij om me te gaan uitstrekken naar de schepping. Laat ik daar een onderdeel van zijn en mijn plek innemen.’

Het is geen bezigheidstherapie; ik doe hier iets wezenlijks aan op

Embert stond samen met zijn vrouw Petra aan de wieg van A Rocha Nederland. Negentien jaar lang gaf hij leiding aan de organisatie. Er is sinds de oprichting veel veranderd, vindt hij: ‘Zorg voor de schepping is onder christenen echt een thema geworden. In de beginjaren was ik altijd eerst een half uur bezig om uit te leggen wat dat met het geloof te maken had. Terwijl ik nu het thema geregeld langs hoor komen in de kerk.

Tegelijk blijft er heel veel ontwikkeling nodig en mogelijk.’ Kerkelijk werk ligt in het verlengde van zijn werk voor A Rocha, vindt hij: ‘”Negentig procent van het natuurbeschermingswerk is werken met mensen”, heeft een van de oprichters eens gezegd en dat is in de kerk ook zo. Bovendien heb ik bij A Rocha leren denken in termen van het Koninkrijk van God: we zijn samen onderweg naar iets moois dat nu al begonnen is en dat raakt allerlei aspecten van je leven. Die manier van denken neem ik mee de kerk in. Ik hoop van harte dat A Rocha een sterke beweging wordt van nog veel meer mensen. Ik denk dat het kan, de tijd is er rijp voor.’

Bovenstaande tekst is van Theanne Boer

Ook in uw kerk?

Wat kan A Rocha betekenen voor kerken en christenen in Nederland? Steeds meer christenen beseffen dat het niet goed gaat met Gods schepping. Met name jongeren maken zich grote zorgen over de toekomst van de aarde en zijn bang voor de gevolgen van klimaatverandering en de achteruitgang van de natuur. Dit blijkt onder andere uit een onderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd door A Rocha en andere christelijke organisaties. (zie ook: arocha.nl/news/onderzoek)

Jongeren willen graag dat de kerk iets doet met duurzaamheid en klimaat

Het zijn thema’s waar je – misschien wel juist in de kerk – niet meer omheen kan. Maar hoe breng je het ter sprake, in een preek, een kerkdienst of een pastoraal gesprek? En hoe ga je daarin om met meningsverschillen en ‘hete hangijzers’ in discussies rond klimaat, energie en de toekomst van de landbouw? A Rocha wil kerken, en zeker ook predikanten en ouderlingen, hierin graag ondersteunen. Betrokken mensen van A Rocha zetten zich al sinds de oprichting in voor het gesprek over de zorg voor de schepping binnen en buiten de kerk. De belangstelling daarvoor neemt – zeker de laatste jaren – alleen maar toe.

7 tips voor een groen gesprek in de kerk

Wilt u graag als ouderling, predikant of kerkelijk werker het initiatief nemen om over de toekomst van de aarde en onze zorg voor de schepping in gesprek te gaan? Of merkt u dat het een thema is dat leeft in de gemeente en zoekt u naar een manier om daarbij aan te sluiten? Dan zijn er deze dingen die u kunt doen:

1. Verdiep je in het thema. Een goed startpunt is Het groene hart van het geloof van Dave Bookless. Toegankelijk en praktisch is Genieten van genoeg ‘Groene exegese’ van het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap.

2. Organiseer een of meer avonden rond geloof en duurzaamheid. De sprekers van A Rocha komen graag langs om een avond in te vullen. Daarbij kan zowel de theologische basis voor de zorg van de schepping aan de orde komen als de praktische uitwerking daarvan.

3. Betrek de jeugd uit de kerk bij de zorg voor de schepping. Uit ons onderzoek blijkt dat zij graag willen dat de kerk iets doet met duurzaamheid en klimaat. Ze willen ook zelf aan de slag, maar weten vaak niet waar te beginnen.

4. Geef (bijbel)kringen de suggestie mee een serie avonden rond dit thema te organiseren. Genieten van genoeg van Martine Vonk is daarvoor erg geschikt, evenals Eenvoudig leven – bijbelstudies over het goede leven, van Sam Janse e.a. Beide zijn verkrijgbaar in de webshop van A Rocha, net als de boeken die onder 1. genoemd zijn.

5. Maak het praktisch en vergroen de kerktuin! De kerktuin is het ‘visitekaartje’ van de kerk. Een natuurlijke, groene tuin met veel bloemen, waar vogels, vlinders en bijen graag

Met name jongeren maken zich grote zorgen over de toekomst van de aarde

Meer weten? Neem gerust contact op! A Rocha Nederland www.arocha.nl nederland@arocha.org; tel: 085-4011360 komen, laat zien dat je je als kerk verbonden voelt met de schepping en daar zorg voor draagt. Is er ruimte voor, zet er dan een bankje neer, zodat voorbijgangers even kunnen uitrusten en genieten. A Rocha geeft graag advies over een natuurlijke inrichting van de kerktuin. Kijk maar eens op ekoscan.arocha.nl.

6. Word een Groene Kerk en neem duurzaamheid en zorg voor de schepping op in het beleid van de gemeente. Zo kun je als kerk stap voor stap duurzamer en groener worden. Hoe? Kijk op groenekerken.nl.

7. Maak van de zorg voor de schepping een jaarthema. Dan wordt het gemeente breed gedragen en is er ruimte voor alle bovenstaande suggesties.

Martine van Wolfswinkel is projectleider van A Rocha Nederland, een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. Dit artikel heeft Martine geschreven, samen met Jacolien Vreugdenhil en Theanne Boer.

< Terug