Menu

Premium

Bouwstenen: Liefde van de Levende heeft eeuwigheid

Bij Marcus 12:18-27 en Hebreeën 7:23-28

Beoogde datum: 4 november 2018
Beoogd gebruik: kringviering of huiskamerviering
Thema: Liefde van de Levende heeft eeuwigheid

Zie ook

Uitgangspunten bij het thema

De zondagen in november komen in het teken te staan van de dingen en de mensen die voorbijgaan. De eerste dagen van november zijn in de wereld-oecumene, Allerheiligen en Allerzielen. Tijdens deze dagen, de zondag erna (4 november of veelal op zondag 25 november), de laatste zondag van het kerkelijk jaar, worden ook in veel Protestantse kerken met lied, stilte en gebed namen genoemd van ‘hen die ons zijn voorgegaan’. Zondagen in november staan in de traditie van de kerk van alle eeuwen onder het beslag van ‘de laatste dingen’. Om vanaf de eerste Advent dit jaar (2 december), weer sterker uit te gaan zien naar nieuw begin, geboorte van nieuw licht in een duistere wereld. De context van het gedenken van ‘hen die ons zijn voorgegaan’ zal zeker mee moeten wegen in het formuleren van gebed en verkondiging op deze zondag 4 november waarop een evangelielezing wordt aangereikt met een absurdistische vraagstelling.

Opmerkingen bij de Bijbellezing(en)

 • Het verhaal van de Levende Jezus is een verhaal van Liefde over grenzen heen, ook grenzen die de dood brengt heen.

 • Het kwetsbare van dit verhaal wordt telkens aangevallen. In het eerste deel van Marcus 12 zozeer dat dienaren en de erfgenaam worden mishandeld en gedood.

 • De kwetsbaarheid wordt aangevallen door schrandere en schampere vragen en tegenwerpingen van omstanders. Omstanders met gezagsvolle reputatie in de werelden van religie en samenleving.

 • In het Bijbelgedeelte van deze zondag gaat de schampere vraagstelling ‘over de top’. Ze verliest daardoor kracht maar kan wel pijn doen bij hoorders die te maken hebben met rouw en verlies, met het uitblijven van nakomelingen. Dit zijn geen onderwerpen die zich lenen voor schampere en schrandere discussies om een gelijk te bewijzen.

 • De eerste hoorders en lezers van Marcus herkenden de aanval van de vraagstelling. Zij werden uitgedaagd zich met hun nieuw verworden geloof in de Levende Christus te verweren en staande te houden in de multireligieuze samenleving van hun tijd.

 • In het nieuwverworven geloof in Jezus, de Levende, gaat het niet om speculaties ten aanzien van leven na dit leven – ook dat is in Gods hand – maar om zekerheid van Gods eeuwige liefde om de machten en krachten in het heden te trotseren en met Christus te leven.

 • De levende God is een God van levenden en niet van doden. De Liefde van de Eeuwige heeft eeuwigheid. Een Schriftgeleerde die hoorde hoe Jezus schijnbare tegenstrijdigheid tussen Thora en opstanding uit de dood overstijgt vraagt na dit verhaal verder naar de kern van alle geboden. Jezus antwoordt met het grote Liefdesgebod.

Liedsuggesties

 • Openingsliederen: NLB 85: 1, 3 en 4, NLB 126a, NLB 287: 1, 2 en 5

 • Kyrie- en glorialiederen: NLB 405, LB 464, NLB 412: 1, 2 en 3-

 • Liederen bij de bijbellezing(en) en na de overdenking: NLB 726, NLB 903, NLB 762, NLB 763)

 • Liederen rond de inzameling en de gebeden: NLB 900, NLB 1006

 • Slotliederen: LB 461: 1, 3, 4 en 7, NLB 769, NLB 766, NLB 415

Suggesties voor liturgische teksten

Bemoediging en drempelgebed

V (=voorganger)
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft

O God, U die omziet naar uw schepselen
en zoekt wat verloren is geraakt,
U die bevrijdt wie in angst en duisternis gevangen zitten,

G. (=Gemeente)
Wij komen tot U
Zie ons aan zoals wij zijn
Met alles wat wij met ons meedragen

(gebedsstilte)

V.
Zie ons aan o God
en vergeef ons wat niet goed is
Maak ons tot uw mensen,
open ons naar U en naar elkaar,
mensen van uw toekomst

G.
Amen.

Bemoediging en begroeting

Ook deze dag mogen wij horen dat
Onze hulp is in de naam van de Heer,
Schepper, van licht en leven,
van orde in de chaos,
van hemel en aarde.
Eeuwig is hij trouw,
Nooit laat hij los het werk van zijn handen.

We zijn bijeen, verbonden in de genadevolle Liefde,
van God de Vader,
van Jezus Christus de Heer,
door de Heilige Geest

Kyrie en gloria

Gebed om ontferming
Getrouwe God, U die ons omgeeft,
van achteren en van voren,
U die ons draagt, door de tijd heen.

Wij roepen u aan om ontferming
en bidden u: Red voor ons het uitzicht, o God,
uitzicht op toekomst, op uw koninkrijk.

Schenk ons uitzicht,
als de pijn van wat achter ons ligt
ons niet loslaat.
Ontfermt u zich als ons verdriet geen genezing kent.

Als de dag van vandaag
meer dan genoeg heeft aan zijn eigen zorgen,
als we geen hoop meer hebben voor de dag van morgen.
Red ons met uw barmhartigheid, o God
en vergeef ons wanneer ons hart ons aanklaagt,
vergeef ons onze schuld,
zodat we opnieuw kunnen leven,
als mensen voor uw aangezicht.

Wij bidden u: Heer, ontferm u,
Christus ontferm u. Amen.

Gebed voorafgaand aan het bijbellezen

Vader in de hemel,
Talloze stemmen klinken in deze wereld
en ook in onze oren.

Wilt u deze stemmen het zwijgen opleggen
en uw Woord spreken.

Opent u onze harten,
opdat uw Geest in ons kan neerdalen.

Wees bij ons aanwezig,
schenk ons uw Woord en uw Heilige Geest,

Amen.

Dankgebed, voorbeden

Barmhartige God,
U die in alle tijden trouw bent geweest aan mensen
die leven willen in uw spoor van liefde en gerechtigheid,

U danken wij voor mannen en vrouwen
die ons zijn voorgegaan
in toewijding aan u
in toewijding aan de naaste.

Wij danken u o God, voor mensen
in onze eigen geschiedenis,
die ons zijn voorgegaan
in geloof, in liefde, in toewijding.

Mensen van voorbij, die
In onze herinnering voortleven,
Mensen van hier en nu
die als een baken zijn op de weg die we gaan.

O God, we danken u ten diepste voor Uw Zoon, Jezus Christus,
de mensenzoon, de Levende, in wie al wat u voor heeft
Met deze wereld, met ons,
hoorbaar, zichtbaar en tastbaar is geworden.
Hij die ons niet alleen is voorgegaan,
in delen, in helen, in medemenselijkheid,
maar ook voor ons uit gaat, als ene voor allen,
op weg naar een nieuwe lente.

Wij bidden u o God,
voor mensen, anderen of wijzelf,
die het gaan van uw weg
maar moeilijk kunnen volbrengen.

We bidden u voor mensen voor wie
alles wat ze mee maken in hun leven
hen te veel wordt.
Ontfermt u zich o God
en laat uw licht schijnen
wanneer het ons duister voor ogen is.

O God, zo zoeken we uw nabijheid in vreugdevolle dingen
En ook in dat wat verdriet geeft.
Zo bidden we u voor mensen die leven met verdriet
om het verlies van een geliefd medemens
of met verdriet om dat wat maar niet komen wil,
verdriet om gebroken verhoudingen.

Voor mensen die blijven twijfelen aan zichzelf.
Voor wie zo wankel leven dat zij steeds dreigen te vallen.
Heer, zoals U de moed niet opgeeft,

schenk ook hen moed zodat ze zullen herleven.

O God, in de stilte van dit uur
leggen wij u die dingen voor
die in ons hart leven.

Zo bidden we gezamenlijk:
Onze Vader

[Zegen]

De genade van onze Heer Jezus Christus
de liefde van God de Vader
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met ons allen

Amen.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken