Menu

None

Consistoriegebeden en gebeden

Een wandelaar op pad

Onderdeel van

Downloads Nederlands, Word

 • Gebeden I-VII, pag. 761-804

  I Gebeden vóór de eredienst 762

  II Consistoriegebeden 766

  III Gebeden van toenadering 771

  IV Kyrie-gebeden 778

  V Gebeden om verlichting met de heilige Geest 782

  VI Dankgebeden 786

  VII Voorbeden 789

 • Gebeden VIII-XIII, pag. 805-836

  VIII Nodiging 805

  IX Gebeden over de gaven 809

  X Gebeden na de Maaltijd 821

  XI Gebeden voor de bid- en dankdag 830

  XII Gebeden ter gedachtenis van de gestorvenen 832

  XIII Gebeden bij bijzondere gebeurtenissen 834

Downloads Nederlands, PDF

Downloads Fries, Word

Gebeden I t/m VII, siden 762-804

I Gebeden fóár de earetsjinst 762
II Konsistoarjegebeden 766
III Gebeden fan neierkommen 771
IV Kyrie-gebeden 778
V Gebeden om ferljochting mei de hillige Geast 782
VI Tankbeaen 786
VII Foarbeaen 789

Gebeden VIII t/m XIII, siden 805-836

VIII Noeging 805
IX Gebeden oer de jeften 809
X Gebeden nei it Miel 821
XI Gebeden foar de bid- en tankdei 830
XII Gebeden om ferstoarnen te betinken 832
XIII Gebeden by bysûndere omstannichheden 834

Downloads Fries, PDF

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken