Menu

Premium

Diversiteit in het onderwijs van het Nieuwe Testament: Over het nut van biografische, levensbeschouwelijke en culturele diversiteit

Wanneer men spreekt over ‘diversiteit’ in verband met het Nieuwe Testament, heeft dit meestal betrekking op verscheidenheid in het vroege christendom. Daarbij komt het dan dikwijls tot een heftig debat, dat wetenschappelijke en existentiële gevoeligheden aan het licht brengt, wat vanuit hermeneutisch oog- punt productief kan zijn. Een andere diversiteit wordt minder vaak voor het voetlicht gebracht: de diversiteit in de collegezaal, tussen studenten onderling en tussen docent(en) en (de onderling eveneens diverse) studenten, als ook tussen verschillende benaderingen van het Nieuwe Testament. In deze bijdra ge gaat het primair om deze tweede vorm van diversiteit: die in de collegezaal, of die nu virtueel of reëel verstaan wordt. Indirect gaat het daarmee ook om de wetenschappelijke discussie, overigens, omdat die wat haar structuur betreft analoog is. Centraal staat bij dit alles de vraag hoe de biografische, levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in de collegezaal en vergelijkbare diversiteit in het wetenschappelijke debat, een productieve rol kan vervullen in het onderwijs en het onderzoek. Deze vraagstelling wordt ingegeven door de feitelijke diversiteit in de collegezaal enerzijds en het frequente gevoelen bij docenten dat dit eerder een probleem dan een kans vormt, en heeft zijn achtergrond in mijn ervaringen met diversiteit in het onderwijs en onderzoek op nieuwtestamentisch gebied in verschillende institutionele en culturele contexten. Daarnaast maakt deze bijdrage gebruik van eerder onderzoek op het gebied van met name de oecumenische theologie, de hermeneutiek en de interculturele theologie. De stelling die als antwoord op de hierboven gestelde vraag tot stand komt, is dat een benadering van het Nieuwe Testament die de verschillende vormen van diversiteit onder interpreten (studenten en professionele exegeten) verdisconteert, niet alleen een helderder beeld van het functioneren van het vak op zich geeft, maar ook pedagogisch en heuristisch vruchtbaar is. Daarbij geldt ook dat wat hier over het Nieuwe Testament gezegd wordt, mutatis mutandis ook voor veel, zo niet alle, andere theologische disciplines kan gelden.

Lees het gehele artikel als PDF

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken