Menu

Premium

Literatuur

Onderdeel van Horen naar de stem van God

Adams, J., Preaching with Purpose. The urgent task of homiletics. Grand Rapids 1986.
Adams, J., Truth applied. Application in preaching. London 1990.
Allen, O.W. Jr (ed.), The Renewed Homiletic. Minneapolis 2010.
Allen, R.J., Patterns of Preaching. A Sermon Sampler. St.Louis 1998.
Anderson, R.S., The Shape of Practical Theology. Empowering Ministry with Theological Praxis. Downer’s Grove 2011.
Asendorf, U., Die Theologie Martin Luthers nach seinen Predigten. Göttingen 1988.
Astley, J., Ordinary Theology. Looking, Listening and Learning in Theology. Burlington 2002.
Augustinus, Wat betekent de Bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie. De doctrina christiana ingeleid, vertaald en toegelicht door Jan den Boeft en Ineke Sluiter. Amsterdam/Leuven 1998.
Austin, J.L., How to Do Things with Words. Oxford 1962.

Baars, A., Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn. Kampen 2004.
Barnard, M., ‘Prediking’, in: P. Oskamp en N. Schuman (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden en praktijk. Zoetermeer 1998, 210-216.

Barnard, M., ‘Dynamiek van cultus en cultuur’, in: Marcel Barnard & Paul Post, Ritueel bestek. Antropologische kernwoorden van de liturgie. Zoetermeer 2001, 47-62.
Barth, K., ‘Not und Verheissung der christlichen Verkündigung’, in: Karl Barth, Das Wort Gottes und die Theologie, Gesammelte Vorträge. München 1924, 99-124.
Barth, K., Der Dienst am Wort Gottes. München 1934.

Barth, K., Kirchliche Dogmatik I/1. Die Lehre vom Wort Gottes. Zollikon 1935.
Barth, K., Kirchliche Dogmatik I/2. Die Lehre vom Wort Gottes. Zollikon 1938.
Barth, K., Homiletik. Wesen und Vorbereitung der Predigt. Zürich 19863.
Bartholomew, C.G., and Michael W. Goheen, ‘Story and Biblical Theology’, in: Craig Bartholomew et al. (eds.), Out of Egypt. Biblical Theology and Biblical Interpretation. Grand Rapids 2004, 144-171.
Bartholomew, C.G., and Michael W. Goheen, The Drama of Scripture. Finding Our Place in the Biblical Story. Grand Rapids 2004.
Bastian, H.-D., ‘Vom Wort zu den Wörtern’, in: Evangelische Theologie 28 (1968), 25-55.
Bayer, O., Promissio. Geschichte der reformatorischen Wende in Luthers Theologie. Darmstadt 19892.
Beek, A. van de, Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige Geest. Zoetermeer 2012.
Bekkum, K. van, ‘Op de tweesprong van kerk en wereld. Klaas Schilder en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) anno 2012’, in: Marius van Rijswijk e.a. (red), Wie is die man? Klaas Schilder in de eenentwintigste eeuw (Ad Chartasreeks, 22), Barneveld 2012, 17-34.
Berger, Peter L., The sacred canopy. Elements of a sociological theory of religion. New York 1967.
Berkhof, H., Christelijk geloof. Een inleiding tot de geloofsleer, Nijkerk 19855.
Beute, J.M., Der Prediger in Person. Een beschrijvend onderzoek naar homiletische theorievorming met betrekking tot de prediker in het Duitse taalveld vanaf 1965. Pilot-study homiletiek TU Kampen 2007 (ongepubliceerd).
Bieler, A. und Gutmann, H-M., Rechtfertigung der “Überflüssigen”. Die Aufgabe der Predigt heute. Gütersloh 2008.
Boeve, L., ‘Christus Postmodernus: An Attempt at Apophatic Christology’, in: T.Merrigan and J.Haers (eds.), The Myriad Christ: Plurality and the Quest for Unity in Contemporary Christology. Leuven 2000, 577-593.
Bohren, Rudolf, ‘Zur Definition der Predigt’, in: Wilhelm Dantine und Kurt Lüthi (eds.), Theologie zwischen Gestern und Morgen. Interpretationen und Anfragen zum Werk Karl Barths. München 1968, 125-135.
Bohren, Rudolf, Predigtlehre, München 19865.
Brienen, T., De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassificatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie. Amsterdam 1974.
Briggs, Richard S., ‘Speech-Act Theory’ (lemma), in: Kevin J. Vanhoozer (ed.), Dictionary for Theological Interpretation of the Bible. Grand Rapids 2005, 763-766.
Brink, G. van den, ‘De hedendaagse renaissance van de triniteitsleer. Een oriënterend overzicht’, in: Theologia Reformata 46 (2003), 210-240.
Brown, W.P., Seeing the Psalms. A Theology of Metaphor. Louisville 2002.
Bruggen, J. van, ‘The authority of Scripture as a Presupposition in Reformed Theology’, in: J.M. Batteau et al. (eds.), The Vitality of Reformed Theology. Proceedings of the International Theological Congress June 20-24th Noordwijkerhout, The Netherlands. Kampen 1994, 63-83.
Bruggen, J. van, Een tekst om te preken. Afscheidscollege Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), Kampen 2001.
Brümmer, V., Wijsgerige begripsanalyse. Een inleiding voor theologen en andere belangstellenden. Kampen 19893.
Brümmer, V., ‘Voorbij een wereld zonder God?’, in: Kune Biezeveld et al., Wie God zegt … Spreken over God in een wereld zonder God. Kampen 2001, 39-55.
Brunner, P., ‘Zur Lehre vom Gottesdienst der im Namen Jesu versammelten Gemeinde’, in: K.F. Müller, W. Blankenburg (eds.), Leiturgia, Handbuch des evangelischen Gottesdientes, Kassel 1954, 83-361.
Bukowski, P., Predigt Wahrnehmen. Homiletische Perspektiven. Neukirchen-Vluyn 19994.
Buttrick, D., Homiletic. Moves and Structures. Londen 1987.
Buttrick, David G., The Mystery and the Passion. A Homiletic Reading of the Gospel Traditions. Minneapolis 1992, 95-98.

Byars, Ronald P., What language shall I borrow? The Bible and Christian Worship. Grand Rapids 2008.

Calvijn, J., Institutie, of onderwijzing in de christelijke godsdienst. Deel 1en 2. Houten 2009.
Carr, D., Writing at the Tablet of the Heart.. Origins of Scripture and Literature. Oxford 2005.
Carson, D.A., ‘Worship under the Word’, in: D.A. Carson (ed.), Worship by the Book. Grand Rapids 2002, 11-63.
Carson, D.A., Christ & Culture Revisited. Grand Rapids 2008.
Chapell, B., Christ-centered preaching. Redeeming the Expository Sermon. Grand Rapids, 2004.
Childers, J. (ed.), Purposes of preaching. St. Louis 2004.
Childs, B.S., ‘Speech-Act Theory and Biblical Interpretation’, in: Scottish Journal of Theology 58 (2005) 375-392.
Cosgrove, C.H. en Edgerton, W.D., In other Words. Incarnational Translation for preaching. Grand Rapids 2007.

Dalferth, I.U., Evangelische Theologie als Interpretationspraxis. Eine systematische Orientierung. Leipzig 2004.
Dankbaar, W.F., ‘De liturgie van de laat-Middeleeuwse preekdienst bij Johann Ulrich Surgant’, in: W.F. Dankbaar, Hervormers en humanisten: een bundel opstellen. Amsterdam 1978, 201-220.
Dankbaar, W.F., ‘Middeleeuwse oorsprongen van gereformeerde liturgie’, in: W.F. Dankbaar, Hervormers en humanisten: een bundel opstellen. Amsterdam 1978, 221-236.
Dannowski, H.W., Kompendium der Predigtlehre. Gütersloh 1990.
Dennison, James. T., ‘Building the biblical-theological sermon, part ii: text and context’, in: KERUX: a journal of biblical-theological preaching. Vol. 5, No. 1 (May 1990), 32-46.
Dingemans, G.D.J., Als hoorder onder de hoorders… Een hermeneutische homiletiek. Kampen 1991.
Douma, J.R., en Kamp, P.W. van de, ‘Preken: Uitleggen en toepassen?’, in: C.J. de Ruijter (red.), Preken en horen. Op weg naar een eigentijdse gereformeerde preekvisie. Kampen 1998, 38-44.
Douma, J.R.,Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces. Kampen 2000.
Douma, J.R., ‘Levend en krachtig is het Woord. Veenhof en de prediking’, in: G. Harinck (red.), ‘Niets is overbodig, niets is toevallig’: leven en werk van Cornelis Veenhof (1902-1983) (Ad Chartasreeks, 13), Barneveld 2008, 270-281.
Dulk, M. den, Vijf kansen. Een theologie die begint bij Mozes. Zoetermeer 1998.
Dulk, M. den, en G.C. de Kruijf, ‘Leren preken met Augustinus’, in: Postille 1999-2000, redactie werkgroep Kerk en Prediking, Zoetermeer 1999, 9.
Dyk, L. van, ‘The Church’s Proclamation as a Participation in God’s Mission’, in: Daniel J. Treier and David Lauber (eds.), Trinitarian Theology for the Church. Scripture, Community, Worship. Downer’s Grove 2009, 225-236.

Eco, Umberto, Interpretation and Overinterpretation. Cambridge 1992.
Edwards Jr., O.C., A History of Preaching. Nashville 2004.
Ek, G. van, ‘Tekst en toekomst! Exegetische en hermeneutische overwegingen bij de preek’, in: Henk van der Meulen (red.), Als een leerling leren preken. Preekvoorbereiding stapsgewijs. Zoetermeer 2008, 60-70.
Engelsma, David J., Hyper-Cavinism & the Call of The Gospel. An Examination of the “Well-Meant Offer” of the Gospel. Grand Rapids 19942.
Engemann, W., Einführung in die Homiletik, Tübingen 2002.
Eslinger, Richard L., A New Hearing. Living Options in Homiletic Method. Nashville 1987. Eslinger, Richard L., The Web of preaching. New Options in Homiletic Method. Nashville 2002.

Farley, E., ‘Preaching the Bible and Preaching the Gospel’, in: Theology Today 51 (1994) 4, 90-103.
Firet, J., Het agogisch moment in het pastoraal optreden. Kampen 1968.
Firet, J., ‘Zin en betekenis van het ambt’, in: J. Firet, Spreken als een leerling. Praktisch-theologische opstellen. Kampen 1987, 80-83.
Firet, J., ‘Het homiletisch proces’, in: J. Firet, Spreken als een leerling. Praktisch-theologische opstellen. Kampen 1987, 94-110.

Ganzevoort, R.R., ‘Theologie als zwijgen over God? – Praktische theologie als duidingswetenschap van de geloofspraxis’, in: Jaap van der Laan e.a., Speuren naar geloof. Studies rond geloofspraxis en Pastoraal handelen. Kampen 2001, 60-81.
Ganzevoort, R.R., ‘Spreken is zilver, horen is goud. Over de preek als Woord van God’, in: Verbum et ecclesia 27/2 (2006). 509-533.
Geertsema, H.G., Horen en zien. Bouwstenen voor een kentheorie. Amsterdam 1985.
Geertsema, H.G., Het menselijk karakter van ons kennen. Amsterdam 1992.

Geertsema, H.G., Om de humaniteit. Christelijk geloof in gesprek met de moderne cultuur over wetenschap en filosofie. Kampen 1995.
Geertsema, H.G., ‘Wetenschap en mens-zijn in de tweede persoon’, in: W.B. Drees (red.), De mens: meer dan materie? Religie en reductionisme. Kampen 1997, 169-207.
Geertsema, H.G., ‘Homo respondens. Antwoord aan de respondenten’ (de auteurs in de bundel Homo respondens). Gepubliceerd op: http://www.aspecten.org/customers/srw.webadres.nu/documents/Archief/GeertsemaAntwoordHomorespondens.pdf.
Geest, P. van, Stellig maar onzeker. Augustinus’ benadering van God. Budel 2007.
Geest, H. van der, Du hast mich angesprochen. Die Wirkung van Gottesdienst und Predigt. Zürich 1978.
Geissner, H.K., ‘Hörende predigen mit. Über Sinnkonstitution in Prozessen rhetorischer Kommunikation’, in: Martin Peier-Plüss (Hrsg.), Beim Wort genommen. Kommunikation in Gottesdienst und Medien. Zürich 2007, 117-126.
Giakalis, A., Images of the Divine. The Theology of Icons at the Seventh Ecumenical Council. Leiden 1994.
Gibbs, E., Bolger, R.G., Emerging Churches: Creating Christian Community in Postmodern Cultures. Londen 2006.
Giebel, M., Predigt zwischen Kerygma und Kunst. Fundamental-homiletische Űberlegungen zu den Herausforderungen der Homiletik in der Postmoderne. Neukirchen-Vluyn 2009.
Greenhaw, D.M., ‘The Formation of Consciousness’, in: Thomas G. Long and Edward Farley (eds.), Preaching as a Theological Task. World, Gospel, Scripture, In Honor of David Buttrick. Louisville 1996, 1-16.
Greenhaw, D.M., Allen, R.J. (eds.), Preaching in the Context of Worship. Saint Louis 2000.
Grözinger, A., ‘Anfängliche Predigt als Gottesrede’, in: Idem, Toleranz und Leidenschaft. Über das Predigen in einer pluralistische Gesellschaft. Gütersloh 2004, 59-86.
Grözinger, A., Homiletik. Gütersloh 2008.
Guder, Darrell L., The Continuing Conversion of the Church. Grand Rapids 2000.

Gunton, C.E., Christ and Creation. Grand Rapids 1992
Gunton, Colin E., The One, the Three and the Many. God, Creation and the Culture of Modernity. The 1992 Bampton Lectures. Cambridge 1993.

Haak, C.J. Metamorfose. Intercultureel begeleiden van kerken in een niet-christelijke omgeving. Zoetermeer 2002.
Habermas, J., ‘Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz’, in: H. Holze und K. Steinbacher (Hg), Sprache und Gesellschaft, Hamburg 1972, 208-236.
Hageman, Howard G., Pulpit and Table. Some chapters in the history of worship in the Reformed Churches. Londen 1962.
Hauerwas, S. and Wells, S., The Blackwell Companion to Christian Ethics. Oxford 2004.
Healy, M.E., ‘Behind, in Front of … or Through the Text? The Christological Analogy and the Lost World of Biblical Truth’, in: Craig Bartholomew et al. (eds.), ‘Behind’ the Text. History and Biblical Interpretation. Grand Rapids 2003, 181-195.
Haustein, M., ‘Sprachgestalten der Verkündigung’, in: K.H. Bieritz et al, Handbuch der Predigt. Berlin 1990, 459-496.
Hermelink, J., Die homiletische Situation. Zur jüngeren Geschichte eines Predigtproblems. Göttingen 1992.
Hertzsch, K-P., ‘Die Predigt im Gottesdienst’, in: H-C. Schmidt-Lauber und K-H. Bieritz, Handbuch der Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche. Göttingen 1995, 728-739.
Hoekstra, T., Gereformeerde Homiletiek, Wageningen 1926.
Hoekzema, M.E., ‘Doelstellingen van de preek en enkele methodische consequenties’, in: C. van den Berg, H.J. Boiten en C. Trimp (eds.), Pastorale. Pastoraat van Geest en Woord. Opstellen aangeboden aan dr A.N. Hendriks, gereformeerd predikant te Amersfoort. Kampen 1997, 167-185.
Hofstede, G., Culture’s Consequences. Comparing Values, Behaviours, Institutions and Organizations across Nations. Thousand Oaks 2001.
Hohage, G., Predigen im Spannungsfeld von Amt und Person. Ein Versuch, Luthers Amts- und Schlatters Personsverständnis homiletisch ins Gespräch zu bringen. Neukirchen-Vluyn 2005.
Honour, Hugh en John Fleming, Algemene kunstgeschiedenis. Amsterdam 200814.
Hoogland, J., ‘Homo (post)modernus. Verstaan en gesprek tussen modernisme en postmodernisme’, in: Govert Buijs e.a. (red.), Homo respondens. Verkenningen rond het mens-zijn. Amsterdam 2005, 101-107.
Houwelingen, P.H.R. van, ‘Leraars, Schatbewaarders’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.) et al., Apostelen, Dragers van een spraakmakend evangelie. Kampen 2010, 220-243 en 386-412. Huizinga, J., Homo Ludens. Proeve ener bepaling van het spelelement der cultuur. Groningen 19858.

Immink, F.G., ‘Een dubbele beweging’, in: P. Oskamp en N. Schuman (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden en praktijk. Zoetermeer 1998, 67-89.
Immink, F.G., ‘Schuldbelijdenis en decaloog’, in: P. Oskamp en N. Schuman (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden en praktijk. Zoetermeer 1998, 185-194.
Immink, F.G., ‘Homiletics: The Current Debate’, in: International Journal of Practical Theology 8 (2006), 89-121.
Immink, F.G., Het heilige gebeurt. Praktijk, theologie en traditie van de protestantse kerkdienst. Zoetermeer 2011.

Josuttis, Manfred, ‘Materialien zu einer künftigen Homiletik’, in: Verkündigung und Forschung 23 (1978), H. 2, 19-49.

Jüngel, E., Die Leidenschaft Gott zu denken. Ein Gespräch über Denk- und Lebenserfahrungen. Zürich 2009.

Kaiser, Walter C. jr., Toward an Exegetical Theology. Biblical Exegesis for Preaching and Teaching. Michigan 1985.
Kamphuis, B., Boven en beneden. Het uitgangspunt van de christologie en de problematiek van de openbaring, nagegaan aan de hand van de ontwikkelingen bij Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer en Wolfhart Pannenberg. Kampen 1999.
Kenneson, Ph., ‘Gathering: Worship, Imagination and Formation’, in: Stanley Hauerwas and Samuel Wells, The Blackwell Companion to Christian Ethics. Oxford 2004, 53-67.
Kerr, F., Theology after Wittgenstein. Oxford 1986.
Klippert, W., Vom Text zum Predigt: Grundlagen und Praxis biblischer Verkündigung. Wuppertal 1995.
Kloos, P., Culturele antropologie. Een inleiding. Assen 2002.
Kooi, C. van der, Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Kampen 2002.
Kool, A., ‘Zondag 30c en 31’, in: J.H, van de Bank et al. (eds.), Kennen en vertrouwen. Handreiking bij de prediking van de Heidelbergse Catechismus. Zoetermeer 1993, 267-276.
Kroeber A.F., and Kluckhohn, C., Culture, A Critical Review of Concepts and Definitions. New York 1952.

Laan, J.H. van der, Ernst Lange en de prediking. Kampen 1989.
Laan, J.H. van der, ‘Hoe maakt men een preek? Enige kanttekeningen bij het preekvoorbereidingsproces’, in: Werkgroep Kerk en Prediking (red.), Postille 1989-1990. Jaargang 41. ’s Gravenhage 1989, 7-18.

Lämmerman, G., Zeitgenössisch predigen. Homiletische Analysen mit Predigtbeispielen. Stuttgart 1999.

Lämmlin, G., Die Lust am Wort und der Widerstand der Schrift. Homiletische Re-Lektüre des Psalters. Münster 2002.
Lange, E., Predigen als Beruf. Aufsätze zu Homiletik, Liturgie und Pfarramt. München 1982.
Lischer, Richard, A Theology of Preaching. The Dynamics of the Gospel. Eugene 2001.
Lohse, B., Epochen der Dogmengeschichte. Stuttgart 1974.
Lloyd Jones, D. Martin, Preachers and Preaching. London 1971.
Long, Thomas G., ‘And How Shall They Hear?’, in: Thomas G. Long and Gail R. O’Day (eds.), Listening to the Word. Studies in Honor of Fred B. Craddock, Nashville 1993, 167-188.
Long, T., The Witness of Preaching. Louisville 2005 (second edition).
Lütze, F.M., Absicht und Wirkung der Predigt. Eine Untersuchung zur homiletischen Pragmatik. Leipzig 2006.
Lukken, G., Met de rug naar het volk. Liturgie in het spanningsveld van restauratie en vernieuwing. Heeswijk 2010.
Luther, Martin, Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. Band 31, Band 43, Band 47. Weimar 1912, 1913.

MacArthur jr., J., (ed.), Rediscovering Expository Preaching. Balancing the Science and Artof Biblical Exposition. Dallas 1992.
McClure, J.S., Other-wise preaching. A postmodern ethic for homiletics. St.Louis 2001.
McClure, J.S., The four Codes of Preaching. Rhetorical Strategies. Louisville 2003.
Meulen, H. van der, ‘Focus en functie; meditatie’, in: Henk van der Meulen (red.), Als een leerling leren preken. Preekvoorbereiding stapsgewijs. Zoetermeer 2008, 80-89.
Meyer-Blanck, M., ‘Evangelische Gottesdienstlehre heute. Ein Überblick’, in: Theologische Literaturzeitung 133 (2008) 1, 3-20.
Milbank, John, Theology and social theory: beyond secular reason. Oxford 1990.
Miskotte, K.H., Om de waarheid te zeggen. Kampen 1971.
Moore, A., Realism and Christian Faith. God, Grammar and Meaning. Cambridge 2003.
Müller, E.F.K., Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. Leipzig 1903.
Müller, Ph., Predigt ist Zeugnis. Grundlegung der Homiletik. Freiburg 2007.
Muis, J., ‘De prediking en de dogmatiek’, in: Henk van der Meulen (red.), Als een leerling leren preken. Preekvoorbereiding stapsgewijs. Zoetermeer 2008.

‘Nairobi Statement on Worship and Culture. Contemporary challenges and opportunities’, in: Studia Liturgica 27 (1997) 88-93.
Nembach, U., Predigen heute – ein Handbuch. Stuttgart 1996.
Nicol, M., Einander ins Bild setzen. Dramaturgische Homiletik. Göttingen 2002.
Nicol, M., ‘Predigtkunst vs. Lehre von Gott? Zur Rolle von Dogmatik in der homiletischen Arbeit’, in: Michael Krug/Ruth Lödel/Johannes Rehm (Hrsg.), Beim Wort nehmen. Die Schrift als Zentrum für kirchliches Reden und Gestalten. Friedrich Mildenberger zum 75. Geburtstag. Stuttgart 2004, 330-340.
Nicol, M., ‘Einander ins Bild setzen’, in: Lars Charbonnier/Konrad Merzyn/Peter Meyer (Hg.), Homiletik. Aktuelle Konzepte und ihre Umsetzung. Göttingen 2012, 68-84.
Nierop, J., Die Gestalt der Predigt im Kraftfeld des Geistes. Eine Studie zu Form und Sprache der Predigt nach Rudolf Bohrens Predigtlehre. Zürich/Münster 2008.
Nierop, J., ‘De Geest en de preek’, in: Erik Borgman et al. (eds.), De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie. Kampen 2008, 138-149.
Nieuwpoort, A.G.L. van, ‘De verkondiging als opheffing van de communicatie. Een bijbels theologische notitie bij de derde gestalte van het Woord’, in: N.T. Bakker et al. (eds.), De noodzaak van de preek. Kampen 2000, 61-72.
Nixon, L., John Calvin, Expository Preacher, Grand Rapids 1950.
Noordmans, O., ‘Het kerkelijk dogma’, in: S.F.H.J. Berkelbach van der Sprenkel [et al.], De openbaring der verborgenheid. Baarn 1934, 103-124.
Noordmans, O., Herschepping. Beknopte handleiding voor godsdienstige toespraken en besprekingen. Amsterdam 19562.
Norén, C.M., ‘The Word of God in Worship: Preaching in Relationship to Liturgy’, in: Cheslyn Jones, Geoffrey Wainwright et al. (eds.), The study of liturgy. Revised edition. Oxford 1992, 31-50.

Oberman, H.A., ‘Preaching and the Word in the Reformation’, in: Theology Today XVIII (1961) 1, 16-29.

Paas, S., Vrede stichten. Politieke meditaties. Zoetermeer 2007.
Plantinga Pauw, Amy, The Supreme Harmony of All. The Trinitarian Theology of Jonathan Edwards. Grand Rapids 2002.
Pleizier, T.T.J. Religious Involvement in Hearing Sermons. A Grounded Theory study in empirical theology and homiletics. Delft 2010.
Ploeger, A.K. en Ploeger-Grotegoed, J.J., De gemeente en haar verlangen. Van praktische theologie naar de geloofspraktijk van de gemeenteleden. Kampen 2001.
Polman, A.D.R., De leer van God bij Augustinus. Kampen 1965.
Prosper van Aquitanië, Liber praeteritorum sedis apostolicae episcoporum auctoritates de gratia dei et libero voluntatis 8 Migne PL 51:209-210.

Ramshaw-Schmidt, G., Christ in Sacred Speech. Philadelphia 1986.
Randolph, D.J., The renewal of preaching. A new homiletic based on the new hermeneutic. Philadelphia 1969.
Reedijk, W., Zuiver lezen. De Bijbel gelezen op de wijze van de vroegchristelijke woestijnvaders. Budel 2006.
Reitsma, B.J.G., Geest en schepping. Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid. Zoetermeer 1997.
Rongen, G. van, Met al de heiligen. Liturgie in Hemel en op Aarde. deel I/II, III, Barneveld 1990.
Rosscup, J.E., ‘Hermeneutics and Expository Preaching’, in: John McArthur jr, Rediscovering Expository preaching, Richard Mayhue (ed.). Dallas 1992, 119-136.
Rothermund, J., Der Heilige Geist und die Rhetorik. Theologische Grundlinien einer empirischen Homiletik. Gütersloh 1984.
Ruijter, C.J. de, ‘Gods verbondswoord gaat van hart tot hart. Ontwikkelingen in de ‘vrijgemaakte’ preekvisie’, in: D. Deddens, M. te Velde (eds.), Vrijmaking – Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht 1944-1994. Barneveld 1994, 153-163.
Ruijter, C.J. de, Meewerken met God. Ontwerp van een gereformeerde praktische theologie.

Kampen 2005.

Schaeffer, J.H.F., Createdness and Ethics. The Doctrine of Creation and Theological Ethics in the Theology of Colin E. Gunton and Oswald Bayer. Berlin 2006.
Schlafer, David J., ‘Where does the preacher stand? Image, Narrative and Argument as Basic Strategies for Shaping Sermon’, in: Homiletic 19 (1994) 1, 1-5.
Schotel, G.D.J., De Openbare Eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Leiden 1906.
Schwöbel, C., ‘The Preacher’s Art: Preaching Theologically’, in: Colin E. Gunton, Theology through Preaching. Sermons for Brentwood. Edinburgh 2001, 1-20.
Schulz von Thun, F., Hoe bedoelt u? Groningen 2002.
Seamands, S., Ministry in the Image of God. The Trinitarian Shape of Christian Service. Downer’s Grove 2005.
Shuster, Margaret, ‘Preaching the Trinity: A Preliminary Investigation’, in: Stephen T. Davis, Daniel Kendall, Gerald O’Collins (eds.), The trinity. An Interdisciplinary Symposium on the Trinity. Oxford University press 1999, 357-381.
Smith, James, K.A., Desiring the Kingdom. Worship, Worldview and Cultural Formation. Grand Rapids 2009.
Spijker, W. van ’t, Gereformeerden en Dopers. Gesprek onderweg. Kampen 1986.
Stark, F., Proeven van de preek. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van God. Zoetermeer 2005.
Strunk, Reiner, ‘Gepredigte Trinität? Zum Problem der Trinitatis-Predigt’, in: Michael Welker, Miroslav Volf (eds.), Der lebendige Gott als Trinität. Gütersloh 2006, 393-405.
Schweizer, J., Zur Ordnung des Gottesdienstes in den nach Gottes Wort reformierten Gemeinden des deutschsprachigen Schweiz. Zürich 1944.
Stott, John R.W., Between two worlds. The Art of Preaching in the Twentieth Century. Grand Rapids 1982.

Taylor, C., A Secular Age. Cambridge 2007.
Tercic, H., Mee-bewegen met God. Essay over de Drie-ene God. Averbode 2000.
Thiessen, G.E., (ed.), Theological Aesthetics. A Reader. Grand Rapids 2005.
Thiselton, A.C., The Two Horizons. New Testament Hermeneutics and Philosophical Description with Special Reference to Heidegger, Bultmann, Gadamer, and Wittgenstein. Exeter 1980.
Thiselton, A.C., Hermeneutics. An Introduction. Grand Rapids 2009.
Thompson, B., Liturgies of the Western Church. Philadelphia 1961.
Trimp, C., Het altaar gebroken – de tafel hersteld. De reformatie van de Avondmaalsliturgie in de gereformeerde kerken van de zestiende eeuw. Apeldoorn 1979.
Trimp, C., De gemeente en haar liturgie. Een leesboek voor kerkgangers. Kampen 1983.
Trimp, C., Woord, water en wijn. Gedachten over prediking, doop en avondmaal. Kampen 1985.
Trimp. C., De preek. Een praktisch verhaal over het maken en houden van preken. Kampen 19863.
Trimp, C., Heilsgeschiedenis en prediking. Hervatting van een onvoltooid gesprek. Kampen 1986.
Trimp, C., Klank en weerklank. Door prediking tot geloofservaring. Barneveld 1989.
Trimp, C., ‘Heilige Geest en Heilige Schrift’, in: J. Kamphuis et al., Hoe staan wij er voor? Actualiteit van het gereformeerd belijden. Barneveld 1992, 103-137.
Trimp, C., Het leerambt niet verspelen! De uitstraling van de Schrift in de bediening van het Woord. Barneveld 1993.
Trimp, C., ‘Geschreven en gesproken Woord’, in: C. Trimp (ed.), Woord op schrift. Theologische reflecties over het gezag van de Bijbel. Kampen 2002, 59-70.

Vanhoozer, Kevin J., Is There a Meaning in this Text? The Bible, The Reader, and the Morality of Literary Knowledge. Grand Rapids 1998.
Vanhoozer, Kevin J., The Drama of Doctrine. A canonical-linguistic approach to Christian Theology. Louisville 2005.
Vanhoozer, Kevin J., ‘Triune Discourse. Theological Reflections on the Claim That God Speaks (Part 1,2)’, in: Daniel J, Treier, David Lauber (eds.), Trinitarian Theology for the Church. Scripture, Community, Worship. Downers Grove 2009, 25-78.
Veenhof, C., Prediking en uitverkiezing. Kampen 1959.
Veltkamp, W., Absolutio Publica. Een symbool-historisch onderzoek naar de zin van de prediking in antwoord 84A van de Heidelbergse Catechismus. (Ongepubliceerde doctoraalscriptie Theologische Universiteit Kampen 1994).
Volf, M., ‘Worship as Adoration and Action: Reflections on a Christian Way of Being-in–the-World’, in: D.A.Carson (ed.), Worship: Adoration and Action. Grand Rapids 1993, 203-211.
Volp, R., Liturgik: Die Kunst Gott zu feiern. Band 1, Einführung und Geschichte. Güthersloh 1992, 542-548.
Vries, R. de, ‘De opbouw van de preek’, in: Henk van der Meulen (red.), Als een leerling leren preken. Preekvoorbereiding stapsgewijs. Zoetermeer 2008, 100-110.

Wainwright, G., Doxology. The Praise of God in Worship, Doctrine and Life. A Systematic Theology. New York 1980.
Wainwright, G., ‘Christian Worship: Scriptural Basis and Theological Frame’, in: Geoffrey Wainwright and Karen B. Westerfield Tucker (eds.), The Oxford History of Christian Worship. Oxford 2006, 1-31
Wannenwetsch, B., Gottesdienst als Lebensform. Ethik für Christenbürger. Stuttgart 1997.
Wannenwetsch, B., Evangelium hören. Wieder die Ökonomisierung der Kirche und die Praxisferne der Kirchenorganisation. Ein theologischer Ruf zur Erneuerung. Nürnberg 19992.
Ward, G.G., Christ and Culture. Malden 2005.
Ward, R., ‘Oral/Aural communication’, in: Paul Scott Wilson et al. (eds.), The New Interpreters Handbook of Preaching. Nashville 2008, 356-358.
Wells, S., Improvisation. The drama of Christian Ethics. Grand Rapids 2004.
White, J.F. Introduction to Christian Worship. Nashville 20003.
Williams, R., Waar het licht woont. Bidden met Christusiconen. Averbode 2003.
Wilson, H.S., ‘Luther on preaching as God speaking’, in: Timothy J. Wengert (ed.), The pastoral Luther. Essays on Martin Luther’s Practical Theology. Grand Rapids 2009, 100-114.
Wintzer, F., Die Homiletik seit Schleiermacher bis in die Anfänge der ‘dialektischen Theologie’. Göttingen 1969.
Wintzer, F., ‘Zur Homiletik’, in: Friedrich Wintzer (ed.), Praktische Theologie. Neukirchen-Vluyn 1982, 81-115.
Wintzer, F., (ed.), Predigt. Texte zum Verständnis und zur Praxis der Predigt in der Neuzeit. München 1989.
Wisse, M., ‘From cover to cover? A critique of Wolterstorff’s theory of the Bible as divine discourse’, in: International Journal for Philosophy of Religion 52 (2002) 159-173.
Wittgenstein, L., Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief. Oxford 1966.
Wolterstorff, N., ‘The Reformed Liturgy’, in: Donald K. McKim, Major themes in the Reformed Tradition. Grand Rapids 1992, 273-302.
Wolterstorff, N., Divine Discourse. Philosophical reflections on the claim that God speaks. New York 1995.
Wright, N.T., ‘How can the Bible be Authoritative?’, in: Vox Evangelica XXI (1991), 7-31.
Wright, N.T., The New Testament and the People of God. Londen 1993.
Wright, N.T., The Last Word. Scripture and the Authority of God-Getting Beyond the Bible Wars. New York 2005.
Wright, N.T., Eenvoudig Christelijk. Franeker 2006.

Young, E.J. Thy Word is Truth. Some Thoughts on the Biblical Doctrine of Inspiration. Londen 1963.

Zwaag, K. van der, Afwachten of verwachten? De toe-eigening des heils in historisch en theologisch perspectief. Heerenveen 2003.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken