Menu

Premium

Bibliografie

Onderdeel van: Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk

Allen, O. Wesley, The homiletic of All Believers. A conversational approach. Louisville: Westminster John Knox Press, 2005.

Allen, Ronald J., Preaching is Believing. The Sermon as Theological Reflection. Louisville: Westminster John Knox Press, 2002.

Alphen, Hieronymus van, Kleine gedichten voor kinderen. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1998.

Aristoteles, Retorica. Groningen: Historische Uitgeverij, 2009.

Augustinus, Aurelius, Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie [De doctrina christiana]. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Jan den Boeft en Ineke Sluiter. Amsterdam: Ambo; Leuven: Kritak, 1999.

Augustinus, Aurelius, Confessiones. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Wim Sleddens O.S.A. Budel: Damon, 2009.

Bakker, J.T., In de schaduw van uw vleugelen. Preken van John Donne. Utrecht: Kok, 2012.

Bakker, Nico T., ‘De noodzaak van de preek’, in: N.T. Bakker (red.), Om het levende Woord bijbelstheologische serie. Kampen: Kok, 2000, deel 10.

Barnard, M., ‘My father’s tobacco-jar, Church Square Pretoria and Freedom Park: An autoethnographical exploration’, Verbum et Ecclesia 35 (2014) nr. 2, Art. #882, 7 pages. http://dx.doi.org/10.4102/ve.v35i2.882 (Deze link is niet bruikbaar. Hier vindt u meer informatie.)

Barnard, Marcel, Johan Cilliers, Cas Wepener, Worship in the Network Culture. Liturgical Ritual Studies. Fields and Methods, Concepts and Metaphors (= Liturgia Condenda 28). Leuven: Peeters Publishers, 2014.

Barth, Karl, Die Kirchliche Dogmatik. I/1: Zollikon, 1939; IV/3: Zollikon, 1959.

Barth, Karl, Homiletik, Wesen und Vorbereitung der Predigt. Zürich: EVZ-Verlag, 1966.

Barth, Karl, ‘The preaching of the Gospel’, vertaling B.E. Hooke, in: Richard Lischer (ed.), The Company of Preachers. Wisdom on Preaching, Augustine to the Present. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2002.

Bauer, Walter, Wörterbuch zum Neuen Testament. Berlin/New York: De Gruyter, 1971.

Beek, A. van de, Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en van de Heilige Geest. Zoetermeer: Boekencentrum, 2012.

Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland. Ingeleid door Klaas Zwanepol. Zoetermeer: 
Boekencentrum; Heerenveen: Protestantse Pers, 2004.

Belville, K.A., Preaching Christ in a Postmodern Culture. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010.

Berkhof, H., Christelijk Geloof. Nijkerk: Callenbach, 1973.

Bernts, Ton en Joantine Berghuijs, God in Nederland 1966-2015. Utrecht: Ten Have, 2016.

Bethge, Eberhard, Dietrich Bonhoeffer – theoloog, christen, tijdgenoot. De biografie. Baarn: Bosch en Keuning, 1966.

Biezeveld, Kune, Als scherven spreken. Over God in het leven van alledag. Zoetermeer: Boekencentrum, 2008.

Blok, Oeds, ‘Het verhaal van drie jaar pionieren in het Soesterkwartier’, in: Soteria, jaargang 33 (2016), nr. 1.

Boer, T.A., ‘Christelijke ethiek tussen Geest en tijdgeest. Alfred Dedo Müller’s vergeten Ethik’, in: NTT, jaargang 61 (2007), nr. 3, pag. 198-219.

Boeve, L., S. van den Bossche, G. Immink, P. Post (red.), Levensrituelen en sacramentaliteit tussen continuïteit en discontinuïteit. Kampen: Gooi en Sticht, 2003.

Bohren, Rudolf, Predigtlehre. Gütersloh: Chr. Kaiser, 1993.

Bomans, Godfried, De man met de witte das. Spelen in de zandbak van de Nederlandse politiek. Amsterdam: Elsevier, 1972.

Bonhoeffer, Dietrich, Widerstand und Ergebung. Briefe und Auzeichnungen aus der Haft, herausgegeben von Eberhard Bethge. Neuausgabe München: Chr. Kaiser Verlag, 1977 (2e druk).

Borgman, Erik, Want de plaats waarop je staat is heilige grond. God als onderzoeksprogramma. Amsterdam: Boom, 2008.

Borgman, Erik, Overlopen naar de barbaren. Het publieke belang van religie en christendom. Zoetermeer: Boekencentrum, 2009.

Borgman, Erik, Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak. Baarn: Adveniat Geloofs­educatie BV, 2015.

Bos, Rein, Wij hebben gehoord dat God met u is. Preken vanuit het Oude Testament. Zoetermeer: Boekencentrum, 2004.

Bregman, Kees, De stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff. Zoetermeer: Boekencentrum, 2007.

Breukelman, F.H., Schrift-lezing, Cahiers voor Bijbelse Theologie I/1. Kampen: Kok, 1980.

Brienen, T., De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie. Amsterdam: Ton Bolland, 1974.

Brink, dr. G. van den en C. van der Kooi, Christelijke Dogmatiek. Zoetermeer: Boekencentrum, 2012.

Brink, Tijs van den, Adieu God! In gesprek met 12 bekende Nederlanders. Kampen: Kok, 2013.

Brinkgreve, Christien, Vertel. Over de kracht van verhalen. Amsterdam: Atlas Contact, 2014.

Brinkman, M.E., Schepping en sacrament. Een oecumenische studie naar de reikwijdte van het sacrament als heilzaam symbool in een weerbarstige werkelijkheid. Zoetermeer: Meinema, 1991.

Brothers, Michael, Distance in Preaching. Room to Speak, Space to Listen. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2014.

Brueggeman, Walter, Cadences of home. Preaching among Exiles. Louisville: Westminster John Knox Press, 1997.

Brueggemann, Walter, Theology of the Old Testament. Testimony, Dispute, Advocacy. Minneapolis: Augsburg Fortress, 1997.

Brunner, P., Zur Lehre vom Gottesdienst der im Namen Jesu versammelten Gemeinde. Hannover: Luth. Verl.-Haus, 1993.

Buijs, Govert en Herman Paul, ‘Het einde van het protestantisme’. Interview met Alister McGrath, in: Beweging, jaargang 67, nr. 3.

Bultmann, R., ‘Der Begriff des Wortes Gottes im Neuen Testament’, in: Idem, Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. Deel 1. Tübingen: Mohr Siebeck, 1966.

Buttrick, David, Homiletic. Moves and Structures. London: SCM Press Ltd, 1987.

Buttrick, David G., ‘A Sketchbook: Preaching and Worship’, in: David Day, Jeff Astley and Leslie J. Francis (eds.), A Reader on Preaching: Making Connections. Explorations in practical, pastoral, and empirical theology. Aldershot: Ashgate, 2006.

Calvijn, Johannes, Institutie, of onderwijzing in de christelijke godsdienst, vertaald door A. Sizoo. Delft, 7e druk z.j.

Calvijn, Johannes, Verklaring van de Bijbel: het boek der Psalmen I-IV. Goudriaan: De Groot, 1970.

Campbell, Charles L., The Word before the Powers. An Ethic of Preaching. Louisville: Westminster John Knox Press, 2002.

Childers, Jana, Performing the Word. Preaching as Theatre. Nashville: Abingdon Press, 1998.

Childers, Jana en Clayton J. Schmit (eds.), Performance in Preaching. Bringing the Sermon to Life. Grand Rapids: Baker Academic Publishing Group, 2008.

Cilliers, Johan, A Space for Grace. Towards an Aesthetics of Preaching. Stellenbosch: Sun Press, 2016.

Confessio Helvetica posterior, in: W. Hildebrandt, R. Zimmermann, Das Zweite Helvetische Bekenntnis. Zürich 1938.

Craddock, Fred B., Preaching. Nashville: Abingdon Press, 1985.

Craddock, Fred B., ‘Have you ever heard John preach?’, in: Thomas G. Long, Cornelius Plantinga Jr. (eds.), A Chorus of Witnesses. Model Sermons for Today’s Preacher. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1994.

Davids, C.A., Dynamiek en stagnatie. De economische ontwikkeling van de Republiek. Verkregen via: http://www.eshcc.eur.nl/fileadmin/ASSETS/eshcc/Nascholing/ROTTERDAMDynamiekStagnatie.pdf [laatst geraadpleegd in juli 2016].

Dawson, Andrew, Sociology of Religion. London: SCM Press, 2011.

Denecke, Axel, Persönlich Predigen. Berlin: LIT Verlag, 2001.

Deursen, A.Th. van, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt. Assen: Van Gorcum & Comp, 1974; Franeker: Van Wijnen, 1998.

Dienstboek, een proeve. Schrift Maaltijd Gebed, aangeboden door de Commissie voor het Dienstboek van het Samenwerkingsorgaan voor de eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998.

Dingemans, G.D.J., Als hoorder onder de hoorders. Een hermeneutische homiletiek. Kampen: Kok, 1995.

Doedens, Udo en Jilles de Klerk (red.), Een goed woord. Uit de preken van Gerrit de Kruijf. Zoetermeer: Boeken­centrum, 2015.

Dros, Imme, Griekse Mythen, Amsterdam: Singel Uitgeverijen, 2007.

Dusseldorp, Kees van, Preken tussen de verhalen. Een homiletische doordenking van narrativiteit. Utrecht: Kok, 2012.

Edwards Jr., O.C., A History of Preaching. Nashville: Abingdon Press, 2010.

Engemann, Wilfried & Frank M. Lütze, Grundfragen der Predigt. Ein Studienbuch. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2006.

Enos, Richard Leo & Roger Thompson (eds.), The Rhetoric of St. Augustine of Hippo: De Doctrina Christiana and the Search for a Distinctly Christian Rhetoric (= Studies in Rhetoric and Religion 7). Waco: Baylor University Press, 2008.

Firet, J., Spreken als een leerling. Kampen: Kok, 1987.

Gaarden, Marianne, The Emerging Sermon. The encounter between the words of the preacher and the listeners’ experience. San Diego: Paper Academy of Homiletics, 2014. Zie http://pure.au.dk/portal/files/ 81271538/The_Emerging_Sermon.pdf.

Ganzevoort, Ruard & Jan Visser, Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding. Zoetermeer: Boekencentrum, 2014.

Gerhardt, Ida, Verzamelde Gedichten. Amsterdam: Athenaeum Polak & Van Gennep, 2001.

Goertz, Harald, Allgemeines Priestertum und ordiniertes Amt bei Luther. Marburg: N.G. Elwert, 1997.

Graafland, C., Een voortgezet gesprek. Zoetermeer: Boekencentrum, 1995.

Gräb, Wilhelm, ‘Kirche in der urbanen Welt der Moderne’, in: Magazin für Theologie und Ästhetik, jaargang 3 (2001), nr. 13, https://www.theomag.de/13/index.htm.

Grözinger, A., Homiletik (= Lehrbuch Praktische Theologie 2). Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2008.

Hakkenes, Emiel, God van gewone mensen. Hoe het geloof uit een familie verdween. Amsterdam: Thomas Rap, 2013.

Halík, Tomáš, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven. Zoetermeer: Boekencentrum, 2014.

Harnisch, Wolfgang, De Gleichniserzählungen Jesu. Ein hermeneutisch Einführung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1985.

Hart, Joep de, Zwevende gelovigen: oude religie en nieuwe spiritualiteit. Amsterdam: Bert Bakker, 2011.

Hart, Joep de en Paul Dekker, ‘Van consument tot producent: religieuze veranderingen in Nederland’, in: Sophie van Bijsterveld en Richard Steenvoorde, 200 jaar Koninkrijk: Religie, Staat en Samenleving. Tilburg/Oisterwijk: Wolf Legal Publishers, 2013.

Hartveld, G.P., Symboliek. Een beschrijving van kernen van christelijk belijden. Kampen: Kok, 1991.

Hauerwas, Stanley & Samuel Wells, The Blackwell Companion to Christian Ethics. Oxford: John Wiley and Sons Ltd, 2004.

Hays, Richard B., ‘A hermeneutic of Trust’, in: Richard Lischer ed., The Company of Preachers. Wisdom on Preaching, Augustine to the Present. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2002.

Heitink, Gerben, Biografie van de dominee. Baarn: Ten Have, 2001.

Henau, E.A.O.M., F.G. Immink, J.H. van der Laan (red.), ‘Leesrooster: stapsteen of struikelblok?’, in: Praktische Theologie, jaargang 22 (1995), nr. 4.

Herzberg, Judith, Staalkaart. Amsterdam: De Harmonie, 2001.

Het Boek der Psalmen, benevens eenige gezangen. Berijming 1773, Leeuwarden: A. Jongbloed N.V., z.j.

Hoek, Jan, Tedere Majesteit. Omgang met God in gereformeerde spiritualiteit. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015.

Hoekendijk, J.C., L.A. Hoedemaker en P. Tijmes, De kerk binnenstebuiten. Amsterdam: Ten Have, 1964.

Hoekstra, T., De tegenwoordige critiek op onze preeken. Kampen, 1918.

Hood, R., P. Hill en B. Spilka, The Psychology of Religion. An Empirical Approach. New York/London: Guilford Press, 2009.

Hooydonk, J.W., Tweeërlei kinderen des Verbonds. Een studie naar de verbondsvisie van ds. Izaäk Kievit tussen 1935 en 1953 in relatie tot de visie van dr. J.G. Woelderink. Master-these bij Prof. Dr. H. van den Belt. Utrecht 2010. Verkregen via: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/182734 [laatst geraadpleegd in september 2016].

Houtepen, Anton, God een open vraag. Theologische perspectieven in een cultuur van agnosme. Zoetermeer: Boekencentrum, 1997.

Immink, F.G., ‘Homiletics: The Current Debate’, in: International Journal of Practical Theology jaargang 8 (2004), nr. 1, pag. 89-121.

Immink, F.G., Het heilige gebeurt. Praktijk, theologie en traditie van de protestantse kerkdienst. Zoetermeer: Boekencentrum, 2011.

Immink, F.G., ‘Preken als ambacht’, in: Theologia Reformata, jaargang 57 (2014), nr. 2, pag. 118-128.

Immink, F.G., ‘Theological Analysis of Religious Practices’, in: International Journal of Practical Theology, jaargang 18 (2014), nr. 1, pag. 127-138.

Israëls, J., Radicale Verlichting. Hoe radicale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultuur voorgoed veranderden. Franeker: Van Wijnen, 2005.

Israëls, J., Verlichting onder vuur. Filosofie, moderniteit en emancipatie, 1670-1752. Franeker: Van Wijnen, 2010.

James, William, Vormen van religieuze ervaring. Een onderzoek naar het wezen van de mens. Amsterdam: Abraxis, 2003.

Janse, S., De Tegenstem van Jezus. Over geweld in het Nieuwe Testament. Zoetermeer: Boekencentrum, 2006.

Jeremias, Joachim, Die Gleichnisse Jesu. Zürich: Zwingli-Verlag, 1947.

Johnson, Patrick W.T., The Mission of Preaching. Equipping the Community for Faithful Witness. Downers Grove: InterVarsity Press, 2015.

Johnston, Graham, Preaching to a Postmodern World. A Guide to Preaching Twenty First Century Listeners. Grand Rapids: Baker Books, 2001.

Jong, Oek de, Wat alleen de roman kan zeggen. Amsterdam: Atlas Contact, 2013.

Josuttis, M., Der Weg in das Leben. Eine Einführung in den Gottesdienst auf verhaltener wissenschaftlicher Grundlage. München: Kaiser Verlag, 1991.

Josuttis, M., ‘Weihnachten’, in: Manfred Josuttis, Texte und Feste in der Predigtarbeit (= Homiletische Studien 3). Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2003.

Jüngel, Eberhard, Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.

Kearney, R., On Stories. London: Routledge, 2002.

Kearney, Richard, geciteerd bij Christien Brinkgreve, Vertel. Over de kracht van verhalen. Meppel: Atlas Contact, 2014.

Keller, Tim, In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici. Franeker: Van Wijnen, 2008.

Keller, Tim, Centrum Kerk. Het evangelie midden in je stad. Nederlandse vertaling en redactie door Stefan Paas. Franeker: Van Wijnen, 2014.

Keller, Tim, Preken. Geloof overbrengen in een sceptische tijd. Franeker: Van Wijnen, 2015.

Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. Uitgave januari 2016, Utrecht: Protestants Landelijk Dienstencentrum.

Kierkegaard, Sören, Wilde ganzen. Dagboeknotities 1846-1855. Baarn: Ten Have, 1978.

Kievit, I., Tweeërlei kinderen des Verbonds. Houten/Utrecht: Den Hertog, 1983.

Klaver, M., ‘Media Technology Creating “Sermonic Events”. The Hillsong Megachurch Network’, in: CrossCurrents, jaargang 65 (2015), no. 4, pag. 422-433.

Klomp, Mirella, The Sound of Worship. Liturgical Performance by Surinamese Lutherans and Ghanaian Methodists in Amsterdam. Leuven: Peeters, 2011.

Kock, Jos de, Wim Verboom e.a., Altijd leerling. Basisboek catechese. Zoetermeer: Boekencentrum, 2011.

Kommers, J., Ontwaakt, gij die slaapt! Het reformatorisch getuigenis van Gottfried Daniel Krummacher, Hermann Friedrich Kohlbrügge en Paul Geyser tijdens de Erweckung in het Wuppertal van de negentiende eeuw. Heerenveen: Groen, 2005.

Kooi, C. van der, Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Kampen: Kok, 2002.

Koops, Enne, De leeuw heeft gebruld. Het gereformeerde gedachtegoed over de moderne cultuur voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog (1911-1918). Masterthesis aan de Rijksuniversiteit Groningen, 2003.

Kooten, G.H. van, Het Oecumenisch Leesrooster (1977-2010): Geschiedenis, filosofie en impact (= Netherlands Studies in Ritual and Liturgy 6). Tilburg: Instituut voor Liturgiewetenschap; Groningen: Liturgisch Instituut, 2007.

Kraus, H.J., Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments. Neukirchen: Neukirchener Verlag, (1956) 1969.

Kruijf, Gerrit de, Tegenlicht. Meditaties. Zoetermeer: Boekencentrum, 2002.

Kysar, Robert & Joseph M. Webb, Preaching to Postmoderns. New Perspectives for Proclaiming the Message. Peabody: Hendrickson, 2006.

Laan, Jaap H. van der, Elementaire bijbellezingen. Nieuw leesrooster voor de eredienst. Zoetermeer: Meinema, 2004.

Leede, H. de, ‘De preek als huis om in te wonen. Over de dissertatie van dr. T.T.J. Pleizier’, in: Kontekstueel, jaargang 25 (2010), nr. 1, pag. 22-26.

Leede, H. de, ‘And they recognized Him in the breaking of the Bread. Van de Beek’s contribution to the necessary rethinking on the Protestant Eucharist practice’, in: E. van der Borght and P. van Geest (eds.), Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek (= Studies in Reformed Theology 22). Leiden: Brill, 2011.

Leede, Bert de, ‘Zuivere godsdienst. Naar aanleiding van Jacobus 1:27’, in: Wapenveld, jaargang 62 (2012), nr. 5, pag. 9-11.

Leede, B. de, ‘Helder inzicht en blinde vlek. H. Richard Niebuhrs “Christ and Culture” gelezen anno 2013’, in: Radix, jaargang 39 (2013), nr. 4, pag. 301-312.

Leede, Bert de en Ciska Stark, ‘Overcoming the Harmless Sermon, Strenghts and Weaknesses of Protestant Preaching’, in: Jan Hermelink, Alexander Deeg (eds.), Viva Vox Evangelii, Reforming Preaching 
(= Studia Homiletica 9). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2013.

Leede, H. de, ‘De preek als aanspraak en aanraking. Over de preek als focus van de opleiding’, in: Maarten den Dulk, Gerben van Manen en Gea Smit (red.), Verlegen om een goed woord. Onderweg met Gerrit de Kruijf. Zoetermeer: Boekencentrum, 2013.

Leede, Bert de en Ciska Stark, ‘Protestantse preken in hun kracht en zwakheid: Een quickscan’, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, jaargang 67 (2013), nr. 2, pag. 85-100.

Leede, Bert de, ‘Discipelschap’, in: Willem Maarten Dekker e.a. (red.), Ankerplaatsen. Waar geloven houvast vindt. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015.

Leede, H. de, ‘Is preken over de opstanding nu moeilijker dan vroeger?’, in: J. Hoek (red.), De preek werkt. Bezinning op christelijke verkondiging. Heerenveen: Royal Jongbloed, 2015.

Leede, H. de, ‘Geboren uit water en Geest – leven op brood en wijn: discipelschap, doop, avondmaal’, in: Bert de Leede en Herman Paul (red.), Discipelschap. Een theologische peiling. Zoetermeer: Boeken­centrum, 2016.

Liedboek voor de Kerken, Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis. Aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, ’s-Gravenhage: Boekencentrum; Leeuwarden: Jongbloed-Zetka, 2013.

Ligten, Alex van, Intussen is het ook weer droog geworden. De hele bijbel in zestig pauzenummers. Vught: Skandalon, 2011 (2e druk).

Lindbeck, George A., The nature of Doctrine. Religion and Theology in a Postliberal Age. Louisville: Westminster John Knox Press, 2009.

Lischer, Richard (ed.), The Company of Preachers. Wisdom on Preaching – Augustine to the Present. Grand Rapids: Eerdmans, 2002.

Long, Thomas, The Witness of Preaching. Louisville: Westminster John Knox Press, 2005.

Lose, David J., Confessing Jesus Christ. Preaching in a Postmodern World. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2003.

Lowry, Eugene, The homiletical plot. The Sermon as Narrative Art Form. Louisville: Westminster John Knox Press, 2001.

Luther, Maarten, Martin Luthers Werke, Kritische Gesamtausgabe. Weimar, 1883 (Unveränderte Abdruck 1967 van de ‘Weimarer Ausgabe’, afgekort als W.A.).

Luther, Maarten, WA TR 2408 b, geciteerd bij Horst Hirschler, Konkret predigen: Anleitungen und Beispiele für die Praxis. Gütersloh: Mohn, 1977.

Luther, Maarten, De vrijheid van een christen. Drie geschriften van Maarten Luther. Vertaald door dr. C.N. Impeta, ingeleid door prof. dr. W.J. Kooiman. Middelburg: Stichting De Gihonbron, 2012.

Magnis, Esther Maria, Mintijteer. Franeker: Van Wijnen, 2016.

Mak, Geert, De eeuw van mijn vader. Amsterdam: Atlas Contact, 1999.

McClure, John S., The Roundtable Pulpit. Where Leadership and Preaching Meet. Nashville: Abingdon Press, 1995.

McClure, John S., Other-Wise Preaching, a Postmodern Ethic for homiletics. St. Louis: Chalice Press, 2001.

McClure, John, Preaching Words. 144 Key Terms in Homiletics. Nashville: Westminster John Knox Press, 2007.

Meiden, Willem en Anne van der, Mag ik uw aandacht. Gids voor zinvol spreken. Zoetermeer: Meinema, 2012.

Merton, Thomas, Wegen naar het paradijs. Een dagboek van wijsheid en geloof. Tielt: Lannoo/Ten Have, 2001.

Micron, Marten, De christlicken Ordinancien der Nederlantscher Ghemeinten te Londen (1554). Opnieuw uit­gegeven en van een inleiding voorzien door W.F. Dankbaar. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1956.

Mink, G.J., ‘Evangelieverkondiging in de “moderne” beeldcultuur’, in: Postille, jaargang 65 (2013), pag. 17-22.

Miskotte, K.H., Het waagstuk der prediking. Den Haag, 1941.

Miskotte, K.H., Om het Levende Woord. Opstellen over de praktijk der exegese. ’s-Gravenhage: Daamen’s Uitgevers­maatschappij, 1948.

Miskotte, K.H., Als de goden zwijgen. Over de zin van het Ouder Testament. Haarlem: Uitgeversmaatschappij Holland, 1966.

Muis, J., ‘De presentie van de Heer in het heilig avondmaal’, in: Gerrit de Kruijf en Wietske de Jong (red.), Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk. Zoetermeer: Boekencentrum, 2010.

Muis, J., Onze Vader. Christelijk spreken over God. Zoetermeer: Boekencentrum, 2016.

Naardense Bijbel, vertaald door Pieter Oussoren. Vught: Skandalon & Plantijn, 2004.

Newbegin, Leslie, The Gospel in a pluralist society. Genève: WCC Publications, 1989.

Niebergall, D. Friedrich, Der evangeliche Gottesdienst im Wandel der Zeiten. Berlin und Leipzig: Göschen, 1925.

Niebergall, F., ‘Die moderne Predigt’, in: Gert Hummel, Aufgabe der Predigt. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971.

Niebuhr, H. Richard, Christ and Culture. New York: HarperCollins Publishers, 1951/2001.

Nietzsche, F., Nagelaten fragmenten 1869-1889. Deel 6. Nijmegen: SUN, 2001.

Noordmans, O., Verzameld Werk Deel 2. Kampen: Kok, 1979.

Noordmans, O., Verzameld Werk Deel 3. Kampen: Kok, 1981.

Noordmans, O., Verzameld Werk Deel 4. Kampen: Kok, 1988.

Noordmans, O., Verzameld Werk Deel 5. Kampen: Kok, 1984.

Noordmans, O., Verzameld Werk Deel 6. Kampen: Kok, 1986.

Noordmans, O., Verzameld Werk Deel 8. Kampen: Kok, 1980.

Old, H.O., The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1998-2010, Vol. 1-7.

Ong, Walter J., Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. New York: Routledge, 2002.

Oskamp, P. en Niek Schuman (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998.

Oskamp, Paul en Rudolf Geel, Concreet en beeldend preken. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2007.

Paas, Stefan, Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Zoetermeer: Boeken­centrum, 2015.

Paul, Herman en Bart Wallet, Oefenplaatsen. Tegendraadse theologen over kerk en ethiek. Zoetermeer: Boekencentrum, 2012.

Paul, Herman, ‘Vrees niet: discipelschap als improvisatie’, in: Bert de Leede en Herman Paul (red.), Discipelschap. Een theologische peiling. Zoetermeer: Boekencentrum, 2016.

Peursen, C.A. van, Verhaal en werkelijkheid. Een deiktische ontologie. Kampen: Kok Agora, 1992.

Plaisier, Bas, Over bruggen en grenzen. De communicatie van het evangelie in Torajagebied (1913- 1942). Zoetermeer: Boekencentrum, 1993.

Pleizier, T.T.J., Religious Involvement in Hearing Sermons. A Grounded Theory study in empirical theology and homiletics. Delft: Eburon Academic Publishers, 2010.

Powery, Luke A., Spirit Speech. Lament and Celebration in Preaching. Nashville: Abingdon Press, 2009.

Quené, Hugo, ‘Andante of allegro? Verschillen in spreektempo tussen Vlamingen en Nederlanders’, in: Onze Taal, jaargang 77 (2008), nr. 6, pag. 179-181.

Quintillianus, Marcus Fabius, De opleiding tot redenaar. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Gerbrandy. Groningen: Historische Uitgeverij, 2001.

Rehmann, Ruth, Der Mann auf der Kanzel. Fragen an einen Vater. München: Deutsche Taschenbuch Verlag, 1987.

Reid, Robert S., The Four Voices of Preaching. Connecting Purpose and Identity behind the pulpit. Grand Rapids: Brazoss Press, 2006.

Ricoeur, Paul, ‘Narrative Identity’, in: Philosophy Today, jaargang 35 (1991), nr. 1, pag. 73-81.

Rijst, René van der, De uitzaaiing van het Woord. Homiletiek in het spoor van Derrida. Zoetermeer: Boekencentrum, 2015.

Ringgaard Lorensen, Marlene, Dialogical Preaching: Bakhtin, Otherness and Homiletics (= Arbeiten Zur Pastoral­theologie, Liturgiek Und Hymnologie 74). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014.

Roest, Henk de, En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop. Zoetermeer: Boekencentrum, 2005.

Roest, Henk de, Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten. Zoetermeer: Boeken­centrum, 2010.

Rooden, Peter van, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland, 1570-1990. Amsterdam: Bakker, 1996.

Rose, Lucy A., Sharing the Word. Preaching in the Roundtable Church. Louisville: Westminster John Knox Press, 1997.

Ruler, A.A. van, Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome. Hilversum-Antwerpen: Uitgeverij Paul Brand, 1965.

Ruler, A.A. van, Theologisch werk III. Nijkerk: Callenbach, 1971.

Schaap-Jonker, Hanneke en Jannine van Schothorst-van Roekel (red.), Veilig bij God. Over autisme, geloof en kerk. Heerenveen: Uitgeverij Groen, 2010.

Schleiermacher, F.D.E., Kurze Darstellung. Berlijn: G. Reimer, 1830.

Schleiermacher, Friedrich, ‘Die praktische Theologie nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt. Aus Schleiermachers handschriftlichem Nachlasse und nachgeschriebenen Vorlesungen’, in: Friedrich Schleiermacher en Jacob Frerichs, Sämmtliche Werke. Abteilung 1: Zur Theologie. Berlijn: Walter de Gruyter, 1859.

Schulz von Thun, ‘Ohrenkunde’, in: Klaus Müller, Homiletik. Ein Handbuch für kritische Zeiten. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 1994.

Schuurman, J., Lodewijk Born, B. Smalhout (eds.), Mensen met een verhaal; prominente Nederlanders over de Bijbel. Heerenveen: Nederlands Bijbelgenootschap, 2004.

Schwier, Helmut, Sieghard Gall, Predigt Hören. Befunde und Ergebnisse der Heidelberger Umfrage zur Predig­t­rezeption. Berlin: LIT-Verlag, 2008.

Snider, Phil, Preaching After God, Derrida, Caputo and the Language of Postmodern Homiletics. Eugene: Cascade Books, 2012.

Sölle, D., De Heenreis. Baarn: Ten Have, 1975.

Stark, Ciska, Proeven van de preek. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van God. Zoetermeer: Boekencentrum, 2005.

Stark, Ciska, ‘Missing Links in Mainline Churches: Biblical Life Stories and Their Claim in Today’s Family Preaching’, in: L. Juliana Claassens en Klaas Spronk (red.), Fragile Dignity. Intercontextual Conversations on Scriptures, Family and Violence (= Semeia Studies 72). Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013.

Stark, Rodney, The Rise of Christianity. San Francisco: Princeton University Press & Harper, 1996.

Stoker, W., Is vragen naar zin vragen naar God? Een godsdienstwijsgerige studie over godsdienstige zingeving in haar verhouding tot seculiere zingeving. Zoetermeer: Boekencentrum, 1993.

Stoppels, S., Oefenruimte. Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen. Zoetermeer: Boekencentrum, 2013.

Stoppels, Sake, ‘Het Westland-netwerk als “kerkplek”’, in: Geestkracht, jaargang 78 (2016), nr. 1, pag. 45-51.

Talstra, Eep, Oude en nieuwe lezers. Een inleiding in de methoden van uitleg van het Oude Testament. Kampen: Kok, 2002.

Taylor, Charles, Bronnen van het zelf. Nederlandse vertaling. Rotterdam: Lemniscaat, 2007.

Taylor, Charles, Een seculiere tijd. Nederlandse vertaling. Rotterdam: Lemniscaat, 2009.

Thurneysen, E., ‘Die Aufgabe der Predigt’ (1921), in: G. Hummel (ed.), Aufgabe der Predigt. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971.

Tillich, Paul, ‘You are accepted’, in: Thomas G. Long & Cornelius Plantinga Jr. (eds.), A Chorus of Witnesses. Model Sermons for Today’s Preacher. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1994.

Travis, Sarah, Decolonizing Preaching. The Pulpit as Postcolonial Space. Eugene (Oregon): Cascade Books, 2014.

Treur, Franca, Dorsvloer vol confetti. Amsterdam: Prometheus, 2009.

Tubbs Tisdale, Leonora, Local Theology and Folk Art. Minneapolis: Fortress Press, 1997.

Turner, Mary Donovan en Mary Lin Hudson, Saved from Silence. Finding Women’s Voice in Preaching. Missouri: Chalice Press, 1999.

Van Harn, Roger E., Preacher, can you hear us listening? Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2005.

Vaux O.P., R. de, Hoe het oude Israël leefde. De instellingen van het Oude Testament. Deel II. Roermond: Romen, 1962.

Velema, A.W., God ter sprake. Een homiletisch onderzoek naar de vooronderstellingen van de prediking bij Karl Barth in vergelijking met Hans Joachim Iwand, Ernst Lange en Rudolf Bohren. Zoetermeer: Boekencentrum, 1991.

Verbaan, P.J., ‘Om de eenheid van de prediking’, in: Kontekstueel, jaargang 28 (2013), nr. 2, pag. 14-17.

Verbrugge, Ad, Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift. Amsterdam: SUN, 2004.

Vogt, Fabian, ‘Die predigt für Kirchendistanzierte’, in: Fabian Vogt, Predigen als Erlebnis. Narrative Verkündigung. Eine Homiletik für das 21. Jahrhundert (= Beiträge zu Evangelisation und Gemeinde-Entwicklung 9). Neukirchen: Neukirchener Verlag, 2009.

Von Rad, G., Das formgeschichtliche Problem des Hexateuchs (= BWANT 26). Stuttgart: Kohlhammer, 1938.

Vries, Olof H. de, Hoe vrij kun je zijn? Over de grenzen van het baptisten vrijheidsbegrip. Reiling Lezing september 2009, Utrecht: Silo-gemeente.

Vrijer, M.J.A. de, Ds. Barnardus Smytegelt en zijn ‘Gekrookte Riet’. Amsterdam: Spruyt, 1947.

Vrijlandt, M.A., Liturgiek. Delft: Meinema, 1987.

Vroom, H.M., Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur. Zoetermeer: Boekencentrum, 2006.

Waaijman, Kees, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden. Kampen: Kok, 2000.

Wannenwetsch, Bernd, Esther Jonker en Herman Paul (red.), Verlangen. Een theologische peiling. Zoetermeer: Boekencentrum, 2014.

Wells, Samuel, The Drama of Christian Ethics. Grand Rapids: Baker Books, 2004.

Wolf, Daniel de, De torrie van Mattie. Het evangelie van Matteüs in straattaal. Amsterdam: Ark Media, 2011.

Wolf-Kox, E. van der, ‘Preek en beamer’, in: Postille, jaargang 65 (2013), pag. 11-16.

Wolf-Withöft, Susanne, Predigen lernen. Homiletische Konturen einer praktisch-theologischen Spieltheorie. Stutt­gart: Kohlhammer, 2002.

Woud, Auke van der, De nieuwe mens. De culturele revolutie in Nederland rond 1900. Amsterdam: Prometheus, 2015.

Wright, N.T., The resurrection of the Son of God. Minneapolis: Fortress Press, 2003.

Zwagerman, Joost, Wakend over God. Amsterdam: Hollands Diep, 2016.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken