Menu

Premium

Gewone catechismus: Vertrouwen op God

Onderdeel van

Zie ook

Vraag en antwoord 13-46

Deze vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in:

13-17 Wat is geloven?

13 Wat maakt geloven voor verschil in je leven?

Zoals de oer-gelovige Abraham zich liet leiden door Gods belofte, zo richt mijn hart zich op Christus. Mijn denken, willen en doen worden bepaald door het nieuwe leven waarin ik door de opstanding van Christus mag delen.

14 Wat maakt geloof in Christus zo uniek?

Christus brengt de zegen die in Abraham aan Israël en aan alle volken was beloofd. Eerst openbaarde God zijn verlossende Naam aan Israël. Nu is er voor alle mensen redding in de Naam van Jezus Christus.

15 Hoe werkt geloven?

Geloof is Gods geschenk waardoor ik ga luisteren naar zijn stem die in het evangelie tot mij komt. Gods Geest richt mijn hoofd, hart en handen op Jezus Christus. Zo raak ik steeds meer aan Hem gehecht en wil ik Hem volgen, met heel mijn leven.

16 Hoe kun je zeker zijn van je geloof?

Alleen door mij met vertrouwen vast te houden aan wat God belooft. Zo raak ik overtuigd van de waarheid die ik niet zie. Bovendien werkt de Heilige Geest in mij de overtuiging dat ik Gods kind ben.

17 Kun je in je eentje geloven?

Ja, want ik sta persoonlijk voor God. Hij ziet mij zoals ik ben. Door te geloven ben ik verbonden aan het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk. Samen met alle heiligen begrijp ik meer van het geheim van Gods liefde in Christus en vind ik steun voor mijn vaak zwakke geloof.

18-23 Geloven in de Drie-ene God (Apostolicum)

18 Wat geloof je dan, samen met de wereldwijde kerk?

De eeuwenoude woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis zijn ook mijn geloof. Samen met alle andere christenen in de wereldwijde kerk geloof ik in God de Vader, die de wereld gemaakt heeft; in Jezus Christus, de Zoon van God die mens werd om ook mij te redden; en in God de Heilige Geest, die alles nieuw maakt.

19 Je gelooft in God. Hoe weet je dat Hij er ook echt is?

God heeft zich bekendgemaakt aan Abraham, Izak en Jakob, aan Israëls profeten en aan Jezus’ leerlingen. Wereldwijd inspireert zijn Geest mensen om de weg van Jezus te volgen. Gelukkig laat God zich nog steeds kennen als de Levende.

20 Is er echt maar één God?

Ja, want er kan er maar één zijn die de bron van leven en liefde is en die bepaalt wat goed is. In zijn wijsheid doorziet Hij alles, zelfs de meest verborgen plaatsen zijn niet buiten zijn bereik.

21 Als er maar één God is, waarom spreek je dan over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

God is één, maar Hij is niet eenzaam. In zichzelf is Hij vol liefde en leven, een eenheid van Personen die we in Gods Woord ontmoeten als Vader, Zoon en Geest.

22 Hoe zit het nu: geloof je in één God, net als joden en moslims, of zijn er toch meer goden?

Ja, er is één God. Jezus houdt vast aan het geloof van Israël: ‘De heer, onze God, de heer is de enige.’ Gods volheid wordt zichtbaar en hoorbaar als de Geest neerdaalt op Jezus en de Vader over Hem zegt: ‘Hij is mijn geliefde Zoon.’ Zo maakt God zich bekend als de Drie-enige.

23 Wat heb je eraan dat God de Drie-enige is?

Als Vader heeft God mij lief, in Jezus Christus is Hij mij genadig, en door de Heilige Geest verbindt Hij mij aan zichzelf en aan de andere gelovigen.

24-30 God de Schepper is ook mijn Vader

24 Waarom noem je God jouw Vader?

Omdat de Vader van Jezus Christus, die door zijn machtig Woord licht, land en lucht, ja, al het leven, groot en klein, geschapen heeft, dankzij Jezus Christus ook mijn Vader is.

25 Wat bedoel je als je zegt dat God de wereld heeft gemaakt – de evolutietheorie zegt toch dat alles spontaan ontwikkeld is?

Ik geloof dat alles wat bestaat, is voortgekomen uit een idee van God, dat alle variatie tussen planten, dieren en mensen door Hem is bedacht. Of het nu kort of lang heeft geduurd, of alle soorten apart zijn gemaakt of dat ze uit elkaar zijn voortgekomen, dat doet niets af van de liefdevolle bedoeling waarmee God deze wereld, maar ook mij, tot zijn eer gemaakt heeft.

26 Staat een gelovige argwanend tegenover wetenschap?

Juist niet, want God heeft ons zo gemaakt dat wij kunnen onderzoeken hoe de wereld in elkaar zit, zodat wij Hem loven om zijn wijsheid en Hem als een goede Vader vertrouwen.

27 Wat voor Vader is God voor jou?

Door Jezus’ dood en opstanding bevrijdt Hij mij uit de greep van het kwaad en neemt Hij mij aan als zijn kind. Met zijn Geest is Hij bij mij om voor mij te zorgen en voedt Hij mij op om mens te zijn.

28 Waar komt het kwaad vandaan, als God de wereld toch goed gemaakt heeft?

Het kwaad is in de wereld gekomen toen wij niet langer ons geluk zochten in God, door te luisteren naar de duivel, de grote leugenaar en Gods tegenstander. Wij hebben de onbeheersbare macht van zonde, kwaad en dood over onszelf en de hele wereld afgeroepen.

29 Kan het nog wel wat worden met deze gebroken wereld?

Sinds die ene kwade dag is God blijven toewerken naar de nieuwe dag, de dag van de Heer. Door zijn sterven aan het kruis en opstanding uit de dood heeft Christus de macht van het kwaad gebroken. De Geest zucht met ons mee en doet ons strijden tegen zonde en kwaad.

30 Hoe voedt de Heilige Geest je op tot het echte mens-zijn?

Door het beeld van God in mij te herstellen. Zijn creativiteit inspireert mij tot bouwen in plaats van uitbuiten. Zijn genade leert mij te geven in plaats van te nemen. Zijn liefde maakt mij vergevingsgezind naar anderen en zet mij aan tot gerechtigheid voor heel de schepping.

41-46 Bidden, een oefening in vertrouwen (het ‘Onze Vader’)

31 Als God je Schepper is, kun je dan wel contact met Hem hebben?

In het grote heelal ziet Hij mij niet over het hoofd. Al ervaar ik soms een grote afstand tot God, door zijn Woord spreekt Hij tot mij. Door zijn Geest is Hij niet ver bij mij vandaan en spreek ik in mijn gebeden tot Hem.

32 Wat doe je als je bidt?

Ik spreek met God, ik aanbid Hem en ik vertrouw mij aan Hem toe. In mijn gebeden betrek ik Hem bij alles wat mij bezighoudt, vraag ik Hem om mij op de weg naar zijn Koninkrijk te houden, en dank ik Hem voor zijn voortdurende liefde en zorg.

33 Wat maakt het christelijk bidden uniek?

Wij zoeken niet de verbinding met het universum of mediteren in onszelf. Wij bidden als kinderen die hun Vader aanspreken. Jezus, de eigen Zoon van God, gaat ons daarin voor, en als wij in zijn Naam bidden, zal de Vader ons zeker horen.

34 Waar en wanneer bid je?

In de samenkomst met andere christenen, in de stilte of in de drukte van het dagelijks leven. Jezus heeft gezegd dat wanneer oprecht en in de verwachting van de Heilige Geest gebeden wordt, God onze gebeden hoort.

35 Is bidden makkelijk of juist moeilijk?

Bidden is hard werken, een voortdurende oefening om dwars door alle drukte heen stil te worden voor God. We hebben elkaar nodig om samen ‘Onze Vader’ te zeggen. Door de Geest van Christus wordt dit ons zo eigen als onze ademhaling. Zo is dit harde werk toch eenvoudig en bijna kinderspel.

36 Welke woorden gebruik je als je bidt?

Ik mag in mijn eigen woorden tegen God zeggen wat in mijn hart leeft. Door samen met anderen te bidden, krijg ik nieuwe woorden om mij te oefenen in bidden. In de Psalmen ontvang ik de gebeden van Israël. Jezus Christus heeft zijn kerk het ‘Onze Vader’ gegeven als een voorbeeldgebed.

37 Hoe spreek je God dan aan?

‘Onze Vader die in de hemelen zijt.’ Daarmee zeggen wij: U bent de Schepper, de Bron van al het leven. Jezus noemde U Vader, toen Hij in zijn lijden de weg van gehoorzaamheid ging, aan zijn kruis bad om vergeving voor zijn vijanden en zichzelf in zijn sterven aan U toevertrouwde. Zo roepen wij door de kracht van uw Geest tot U vanaf de aarde, in een wereld vol onrecht, in tijden van angst.

38 Waar bid je allereerst om?

Dat God overal en door iedereen aanbeden wordt. Daarom zeg ik: ‘Uw Naam worde geheiligd.’ Laat heel de wereld uw heilige Naam kennen en hoogachten. Help ons voorkomen dat wij uw Naam voor onze eigen belangen inzetten.

39 Wat is er nodig om God te eren?

Dat God zijn heerschappij vestigt in ons leven en in heel de wereld. Daarom bid ik: ‘Uw Koninkrijk kome.’ Laat de wereld vol zijn van uw gerechtigheid. Laat de vrede van Christus ons bevrijden van alle machten die ons willen beheersen.

40 Wat voor Koning is God?

Een Koning die niet heerst met kracht of en geweld, maar die van binnenuit ons hart verovert. Daarom vraag ik: ‘Uw wil geschiede’, nu al hier op aarde, in ons dagelijks leven, zoals de engelen U loven en dienen in de hemel. Maak ons bereid onszelf opzij te zetten en ons helemaal te richten op wat U van ons vraagt.

41 Bid je ook voor jezelf?

Ja, want ook mijn dagelijks leven, met alle vreugden en zorgen, is in de handen van God. Daarom zeg ik: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Leer ons op weg naar uw Rijk niet op onze eigen voorraden te teren, maar dagelijks de hand op te houden voor wat U ons geeft, tot de laatste dag komt en wij het beloofde land zullen binnengaan.

42 God geeft je hoop op een toekomst. Maar hoe zit het met je verleden?

Jezus leerde ons bidden om vergeving. Als ik bid: ‘Vergeef ons onze schulden’, dan zeg ik: Bevrijd mij van schuld tegen U en mijn naaste. Reken mij om het verzoenend offer van Christus niet toe wat ik misdaan heb. Laat door uw genade de spiraal van schuld en vergelding stoppen. Leer ons aan anderen vergeving te schenken. Bevrijd mij zo van de last van mijn verleden.

43 Op welke manier helpt bidden als je het moeilijk hebt?

In een wereld vol kwaad en een leven vol strijd en zorgen bid ik dat God mij overeind houdt: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ Dat is: uit mijzelf lukt het niet om te blijven geloven. Ik ben mijn eigen tegenstander, door mijn karakter en de keuzes die ik maak; ik word meegetrokken door de verleidingen in de wereld om mij heen. Ik heb uw Geest nodig om mij te beschermen en te bewaren.

44 Hoe eindig je je gebed?

Door mijn diepste vertrouwen en mijn grootste verlangen uit te spreken: ‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.’ U bent begin en einde van alles, machtige Schepper, Koning van hemel en aarde. U te loven is mijn leven.

45 Waarom zeg je ‘Amen’?

In het ‘Onze Vader’ heb ik grote woorden gebruikt en hoger gereikt dan ik eigenlijk kan. Mijn gehoorzaamheid en mijn vertrouwen zijn gebrekkig. Gelukkig betekent ‘Amen’ dat God mij hoort omdat zijn belofte groter is dan mijn verlangens.

46 Waarom zou God je gebeden horen?

Ik bid in de Naam van Jezus. Hij heeft ons het gebed voorgedaan en Hij brengt onze gebeden tot God. Zo bidt Hij voor ons bij zijn en onze Vader die in de hemel is.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken