Menu

Premium

Gewone catechismus: Verwachten van Gods nieuwe wereld

Onderdeel van

Zie ook

Vraag 78-100: verwachten van Gods nieuwe wereld

Deze vragen bestaan uit de volgende onderdelen:

Vraag 78-83: Door de kracht van de heilige Geest

78 Wie is de Heilige Geest?

Hij is God die nog dichterbij komt dan ons eigen hart. Hij geeft energie, zelfs in situaties waarin zonde en dood gewonnen lijken te hebben. Hij is Gods helende en vernieuwende aanwezigheid onder ons. Zo voltooit Hij wat door de Vader in de Zoon is begonnen.

79 Wat merk je van de Heilige Geest?

Overal waar mensen tot bekering komen, zie ik de Geest aan het werk. Mensen veranderen van bange slaven van de zonde in vrije kinderen die gericht zijn op Gods wil en die zijn nieuwe wereld verwachten. Onze wil en ons karakter gaan de vrucht van vrede, vriendschap en vreugde vertonen.

80 Wat heeft de Geest nog meer te bieden op weg naar Gods Rijk?

Christus geeft ons de Heilige Geest als grote gave: het voorschot tot het moment dat Hij alles en in allen zal zijn. Dit geschenk ontvouwt zich in een veelheid aan gaven waarmee gelovigen tot bloei komen en elkaar tot bloei brengen. Bezield en samengebracht door de liefde, worden wij aan elkaar gegeven om samen het lichaam van Christus te vormen.

81 Hoe brengt de Geest bezieling in de kerk?

Gods Geest brengt mensen rondom Christus bij elkaar in een duurzame gemeenschap. Als we oude tradities of nieuwe menselijke ideeën op een voetstuk zetten, wordt de kerk doods, stilstaand water. Zolang we dicht bij de levende Christus blijven, worden tradities en culturen creatief, levend en fris.

82 In welke richting waait de Geest van God?

Als Geest van Christus verbindt Hij mensen aan de levende Heer. Als Geest in mensen bereikt Hij elke cultuur en elke taal met Gods heil. Als Heilige Geest richt Hij alles op de glorie van de heilige God. Zo werkt Hij toe naar Gods Stad, de hemel op aarde.

  • oe maakt de Geest je gelukkig?

Hij vult mij met de liefde van Christus, zodat ik met hart en ziel aan Hem verbonden ben. Hij zucht met mij mee als angst en verdriet mij de adem benemen. Hij troost mij en verzekert mij dat niets mij van de liefde van God zal scheiden.

Vraag 84-93: De Kerk, gemeenschap van gelovigen

84 Wat is de kerk?

De kerk is het lichaam van Christus in deze wereld, een bonte verzameling gelovigen. Zij is vol van de Heilige Geest, zodat zij blijft bij het Woord. Zo houdt ze de hoop levend op de nieuwe wereld die God aan Israël en de volken beloofd heeft.

85 Hoe ga je bij de kerk horen?

Door de doop.

86 Wat doet de kerk?

De kerk verwacht het Koninkrijk van God door Gods lof te bezingen, het avondmaal te vieren en het evangelie te verkondigen; het is een gemeenschap waarin gelovigen elkaar in liefde dienen, zich verzetten tegen de machten van de duisternis en bidden voor alle mensen.

87 Hoeveel kerken zijn er?

Christus heeft maar één kerk: gelovigen uit alle volken en culturen, die verschillen in gewoonten en persoonlijkheden.

88 Is het erg dat er verschillende kerken bestaan?

Ja, want Christus is niet verdeeld en er is maar één Redder. Nee, want de verschillen tussen kerken laten de veelkleurige genade van God zien. De gescheidenheid tussen kerken spoort ons aan om de eenheid te zoeken, eigen getrokken grenzen te doorbreken en in conflicten elkaar vast te houden.

89 Hoe moeten we omgaan met onenigheid, conflict en zonde?

Elkaar aanvaarden, recht doen en vergeven. Omdat God ons onze zonden vergeeft, kunnen wij door de kracht van de Heilige Geest ook elkaars zonden vergeven.

90 De kerk wordt ook de gemeenschap van heiligen genoemd, maar zo heilig zijn christenen toch niet?

Nee, er is er maar één echt heilig, Jezus Christus. Alleen door het geloof in Christus zijn wij voor God heilig en woont zijn Geest in ons. Hij zet ons steeds weer op de weg van God als wij daarvan afdwalen, leert ons om recht te doen en om elkaars tekorten te verdragen.

91 Wat geloof je over het leven na de dood?

Samen met alle heiligen ben ik met lichaam en ziel gericht op mijn Schepper. Mijn leven is nu al met Christus verborgen in God. Ik geloof dat als Jezus komt, ik een vernieuwd lichaam ontvang, niet gehinderd door gebreken.

92 Wat is het eeuwige leven?

Dat God mij kent en ik Hem. Dat Hij voor altijd bij ons woont en wij bij Hem. Uiteindelijk zullen we Hem volkomen liefhebben en ongestoord genieten van zijn Rijk van vrede in een vernieuwde schepping.

93 Gaat iedereen Gods Rijk binnen?

Dat is aan God, die liefde is. Wie zijn liefde afwijst, zal niet binnengaan in zijn eeuwige Rijk van vrede en recht. Van hen zegt Jezus: Ik heb jullie nooit gekend.

Vraag 94-100: Avondmaal vieren tot Christus komt (het Avondmaal)

94 Welk teken van eenheid geeft God ons om zijn Koninkrijk te verwachten?

God heeft ons het avondmaal gegeven, ook wel eucharistie, communie of maaltijd van de Heer genoemd. Omdat Jezus zegt: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’, delen wij brood en wijn en verkondigen wij zijn dood, totdat Hij komt.

95 Wat proef je in het avondmaal?

De hoogte, de diepte, de breedte en de lengte van de liefde van Christus: de hoogte, door de gemeenschap met Hem te ervaren; de diepte, door zijn lijden, sterven en opstanding te gedenken; de breedte, door de eenheid onder broeders en zusters te laten zien; en de lengte, door zijn komst te blijven verwachten.

96 Wat betekent ‘gemeenschap met Christus’ in de viering van het avondmaal?

In het gebroken brood en de vergoten wijn voedt Christus ons met zichzelf. De tekenen van brood en wijn bevestigen dat Hij ons met God verzoend heeft, dat Hij van ons is en dat wij altijd van Hem zijn.

97 Wat betekent het dat Hij van ons is en wij van Hem?

Met zijn bloed heeft Christus ons gekocht. In het eten van het brood maakt zijn Geest ons één met Hem. Zo ervaren wij zijn vriendschap en sporen we elkaar aan om samen Jezus te blijven volgen.

98 Hoe raakt het avondmaal aan je gewone, dagelijks leven?

Door het avondmaal staat heel mijn leven in het hoopvolle perspectief van Jezus’ komst en gaat er een andere wind waaien in mijn leven: die van Gods Geest. Doordat ik van de verzoening leef, zoek ik de vrede met alle mensen.

99 Wat vier je in het avondmaal?

In het avondmaal gedenken wij de dood van Christus, danken wij God voor zijn onuitsprekelijke genade, beoefenen wij de gemeenschap met Christus die met zondaren samen wil zijn, en verwachten wij met Israël de tijd dat God het feestmaal klaarmaakt voor alle volken.

100 Hoe vaak vier je avondmaal?

Zo vaak als wij het nodig hebben om de verwachting van Jezus’ komst te voeden. Zo vaak als ik aan zijn tafel het levensgeluk proef, groeit mijn verlangen om bij Hem te zijn, onze Redder en Heer. Als Hij komt, is ons geluk volkomen.

Wellicht ook interessant

Nieuwe boeken